Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 07 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012376
pub.
07/08/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de einde-loopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de einde-loopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving (Overeenkomst geregistreerd op 17 september 2002 onder het nummer 63918/CO/305.02) Gelet op het "akkoord met de non-profit" van 29 juni 2000, tussen de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers en van de inrichtende machten.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" dient verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.§ 1. Het artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving (koninklijk besluit van 14 november 2002, Belgisch Staatsblad van 6 januari 2003) wordt afgeschaft. § 2. Het artikel 6 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 6.De arbeidsduurvermindering waarvan sprake gaat gepaard met een compenserende aanwerving waarvan de modaliteiten bepaald worden door een rechtspersoon paritair samengesteld en waarvan de statuten medegedeeld worden aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. »

Art. 3.In het artikel 2 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving, wordt de zin "De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst hun effectieve arbeidsprestaties verminderen, behouden het statuut van werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst" vervangen door : « Het voltijds personeel waarvan sprake heeft recht op een vrijstelling van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, onder de vorm van zes uren vrijstelling, maar blijft steeds beschouwd als een werknemer met een contractuele voltijdse arbeidsovereenkomst. »

Art. 4.In het artikel 3 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving, wordt de zin "De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst hun effectieve arbeidsprestaties verminderen, behouden het statuut van werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst" vervangen door : « Het voltijds personeel waarvan sprake heeft recht op een vrijstelling van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, onder de vorm van vier uren vrijstelling, maar blijft steeds beschouwd als een werknemer met een contractuele voltijdse arbeidsovereenkomst. »

Art. 5.In het artikel 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en bijkomende aanwerving, wordt de zin "De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst hun effectieve arbeidsprestaties verminderen, behouden het statuut van werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst" vervangen door : « Het voltijds personeel waarvan sprake heeft recht op een vrijstelling van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd, onder de vorm van twee uren vrijstelling, maar blijft steeds beschouwd als een werknemer met een contractuele voltijdse arbeidsovereenkomst. »

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2001 en kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die de ondertekenende partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^