Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 07 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de instelling van een recht op een aanmoedigi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012377
pub.
07/08/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de instelling van een recht op een aanmoedigingspremie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de instelling van een recht op een aanmoedigingspremie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002 Instelling van een recht op een aanmoedigingspremie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2002 onder het nummer 63323/CO/305.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die onder het toepassingsgebied vallen van het "Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord" van 12 februari 2001 en op de door hen tewerkgestelde werknemers.

Onder "werknemers" wordt verstaan : al het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.De ondertekenende partijen verklaren uitdrukkelijk dat de huidige collectieve arbeidsovereenkomst in hoofde van de betrokken werknemers, die gebruik maken van een mogelijkheid inzake vermindering van de loopbaan (hetzij tijdskrediet, loopbaanvermindering 1/5, loopbaanvermindering + 50, thematische verloven,...) recht geeft op de toekenning van de Vlaamse aanmoedigingspremie en dit rekening houdende met de op Vlaams niveau voorziene randvoorwaarden.

De ondertekenende partijen tekenen uitdrukkelijk in op de 3 formules zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector (Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^