Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 28 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012378
pub.
28/07/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in de sector van de metaalbouw van de provincie Antwerpen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in de sector van de metaalbouw van de provincie Antwerpen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001 Gewaarborgd minimumloon en de euro in de sector van de metaalbouw van de provincie Antwerpen (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2001 onder het nummer 59239/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen gevestigd in de provincie Antwerpen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren. HOOFDSTUK II. - Gewaarborgd minimumloon

Art. 2.Vanaf 1 september 2001 bedraagt het gewaarborgd minimumloon 8,5655 EUR per uur op basis van de 38-urenweek. Dit minimumloon kan tijdens de duur van het akkoord slechts evolueren onder de volgende voorwaarden : - door toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; - en volgens de conventionele loonsverhogingen voorzien in de nationale en/of de provinciale collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 3.Voor de periode van 1 september 2001 tot 31 december 2001, geldt in plaats van het bedrag van 8,5655 EUR, vermeld in artikel 2, het bedrag van 345,53 BEF. HOOFDSTUK III. - Vervanging

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 1992 en 14 september 1992 betreffende het gewaarborgd minimumloon in de metaalsector van de provincie Antwerpen, geregistreerd op 16 november 1993 onder het nummer 34155/CO/111 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 1995 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1995). HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding en duur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001 en is van onbepaalde duur en kan opgezegd worden door één der partijen, mits drie maanden op voorhand opzegging wordt betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^