Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 05 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandink

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012379
pub.
05/08/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998 Toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen (Overeenkomst geregistreerd op 6 november 1998 onder het nummer 49411/CO/327) HOOFDSTUK I. - Juridisch kader

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (Belgisch Staatsblad 15 januari 1969), met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad zoals gewijzigd, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 september 1997.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" worden zowel de mannelijke als vrouwelijke werknemers verstaan. HOOFDSTUK II. - Besluit

Art. 3.De partijen zullen met uitwerking op 1 januari 1999 het inkomen toepassen dat gebaseerd is op het minimumuurloon, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad, op alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats. HOOFDSTUK III. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 4.Rekening houdend met de beslissing van de Ministerraad van de federale regering op de vergadering van 3 juli 1998 en met de verbintenissen van de gewest- en/of gemeenschapsregeringen opdat de invoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad haalbaar zou zijn in de sector, verbinden de partijen zich ertoe tegen 31 december 1998 te onderhandelen over de toepassingsmodaliteiten met de betrokken subsidiërende overheden (onder andere classificatie, gemengde statuten C 112 - progressief tewerkgestelden, gelijkheid tussen het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen en het bedrag dat van toepassing is voor de vermindering "lage lonen", activering van de uitkeringen - vervangingsuitkering en invloed op bepaalde uitkeringen voor gehandicapten - compensatie van het opnieuw invoeren van een loonspanning, perequatie, betalingsmodaliteiten, overheveling van de Sociale Maribel 1 van de federale overheid naar de gewesten).

Art. 5.De partijen menen dat over de naleving van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 op jaarbasis zal moeten worden onderhandeld op het vlak van de ondernemingen. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen

Art. 6.De partijen verbinden zich ertoe bij de Nationale Arbeidsraad een aanvraag in te dienen tot verlenging van de afwijking betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de periode van 1 juli tot 31 december 1998. HOOFDSTUK V. - Classificatie

Art. 7.Met naleving van de bepalingen van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1997, blijven de vijf functiecategorieën vastgesteld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden van toekenning van het loon aan minder-validen, die in een beschermede werkplaats zijn tewerkgesteld (Belgisch Staatsblad van 28 maart 1970) toepasbaar tot 31 december 1998. Het gaat om de volgende categorieën : vijfde categorie : eenvoudige werkzaamheden waarvan de uitvoering slechts een geringe fysieke inspanning en elementaire aandacht vereist; vierde categorie : eenvoudige werkzaamheden waarvan de uitvoering ofwel een middelzware fysieke inspanning, ofwel een gemiddelde aandacht vereist; derde categorie : eenvoudige werkzaamheden waarvan de uitvoering ofwel een belangrijke fysieke inspanning, ofwel voortdurende aandacht vereist, en semi-gespecialiseerde werkzaamheden waarvan de uitvoering een elementaire theoretische of praktische beroepsopleiding vereist; tweede categorie : gespecialiseerde werkzaamheden waarvan de uitvoering een theoretische of praktische beroepsopleiding van gemiddeld niveau vereist; eerste categorie : geschoolde werkzaamheden waarvan de uitvoering een zee doorgedreven theoretische of praktische beroepsopleiding vereist.

Art. 8.Tijdens de drie maanden die volgen op de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen de partijen de classificatie herdefiniëren opdat elke werknemer tot de categorie behoort die objectief overeenstemt met zijn beroepsbekwaamheid en met de uitgeoefende functie. HOOFDSTUK VI. - Eindbepalingen

Art. 9.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst mogen in geen geval een negatieve weerslag hebben op de inkomen. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 10.Met uitzondering van de bepalingen in artikel 7 van hoofdstuk V "Classificatie", die van toepassing zijn van 1 juli tot 31 december 1998, treedt deze collectieve arbeidsovereenkomst in werking op 1 januari 1999 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door één van de partijen mits een opzeggingstermijn van 6 maanden wordt betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, die hiervan een kopie bezorgt aan elke organisatie die vertegenwoordigd is in het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^