Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 08 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Henego

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012380
pub.
08/10/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Henegouwen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Henegouwen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001 Beroepsopleiding in de provincie Henegouwen (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2001 onder het nummer 59236/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen gevestigd in de provincie Henegouwen, welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : 1. de "C.A.O. » : de collectieve arbeidsovereenkomst. 2. De "région de Charleroi" : de regio bestaande uit : - het administratief arrondissement Charleroi, met uitzondering van de gemeenten Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Haine-Saint-Pierre (nu gedeelte van La Louvière); - het administratief arrondissement Thuin, met uitzondering van de gemeenten Anderlues, Binche, Grand-Reng, Estinnes, Lobbes, Merbes-le-Château en Merbes-Sainte-Marie. 3. De "région du Centre" : de regio samengesteld uit de volgende gemeenten : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies en Gouy-lez-Piéton gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château en Merbes-Sainte-Marie, gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain en Havré, gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Bergen, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt en Bassily, gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Silly en Soignies, Horrues, Naast en Thieusies, gefusioneerde gemeenten onder andere in de nieuwe gemeente Soignies.4. De "région de Mons-Borinage" : het territorium van het administratief arrondissement Bergen, met uitzondering van de gemeenten Villers-St-Ghislain en Havré.5. De "région du Hainaut occidental" : de administratieve arrondissementen Aat, Doornik en Moeskroen en het gerechtelijk arrondissement Lessen.6. "RSZ" : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.7. "VZW" : Vereniging zonder winstoogmerk.8. "De arbeiders" : de werklieden en werksters.9. Het "Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw" draagt haar bevoegdheden over aan de gewestelijke paritaire sectie voor de metaalbouw van de provincie Henegouwen. HOOFDSTUK II. - Solidariteitsbijdrage

Art. 3.De ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst, die volledig dezelfde zorg delen om de beroepsopleiding in de provincie Henegouwen, maar ook in de provincie Namen, te bevorderen, en meer bepaald in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw van deze provincies, beslissen de vereniging zonder winstoogmerk genaamd "Institut de Formation du Métal - Hainaut", afgekort "I.F.M.H. » uit te breiden tot de provincie Namen. De nieuwe benaming van de vereniging wordt dan "Institut de Formation du Métal - Hainaut - Namur", afgekort "I.F.M.H.N. ».

Deze vereniging wordt beheerd door een paritaire raad van beheer.

Art. 4.Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft hoofdzakelijk als doel het beleid inzake beroepsopleiding te definiëren in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw in de provincies Henegouwen en Namen; - de beschikbare middelen te bepalen bij overeenkomst of het gebruik van de reserves, bij de uitvoering van dit beleid; - de aard van de relaties met de andere opleidingsorganismen te bepalen, het gebruik vast te leggen van de provinciale middelen voor de toepassing van het vormingsbeleid; - het geven van bijkomende vorming aan de jonge geschoolde werknemers, werklozen, in de disciplines die de bedrijven interesseren, eventueel met de steun van "l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi" (FOREm), van het onderwijs voor sociale promotie en die van de ondernemingen die over geschikte vormingsmiddelen beschikt, evenals van elk organisme dat eenzelfde doel nastreeft; - indien nodig, medewerking te verlenen aan de pedagogische projecten uitgewerkt door de verschillende onderwijsnetten in de veronderstelling dat deze projecten de ondernemingen van de sector kunnen interesseren.

Art. 5.De ondernemingen waarop deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is zullen driemaandelijks aan de V.Z.W. "I.F.M.H.N. » vanaf 1 oktober 2001, een bijdrage storten gelijk aan : - 0,2 pct. van het totaal van de brutolonen aangegeven (108 pct.) bij de R.S.Z. en van de werkgeversbijdragen aan dit organisme, wat de ondernemingen betreft van de "région de Charleroi"; - 0,5 pct. van het totaal van de brutolonen aangegeven (108 pct.) bij de R.S.Z. en van de werkgeversbijdragen aan dit organisme, wat de ondernemingen betreft van de "région de Mons-Borinage".

Art. 6.Het gedeelte van het product van de bijdrage, bestemd voor het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid, voor de risicogroepen, dat toebehoort aan de regionale opleidingsfondsen, zal gestort worden aan de V.Z.W. "I.F.M.H.N. » . HOOFDSTUK III. - Duur van de overeenkomst

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 oktober 2001.

Zij kan worden opgezegd door één van de partijen, met een opzegtermijn van zes maanden, via een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^