Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 18 september 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012392
pub.
18/09/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001 Uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 4 december 2001 onder het nummer 60020/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, worden onder "werklieden" verstaan : de werklieden of de werksters. HOOFDSTUK II. - Lonen 1. Meerderjarige werklieden 1.1. Minimumuurlonen

Art. 2.Het minimumuurloon van de hulpwerkman (spanning 100) en van de hulpwerkman "service" wordt verhoogd met (regime 38 u/week) : - 0,17 EUR op 1 juli 2001 - 0,10 EUR op 1 april 2002 - 0,07 EUR op 1 oktober 2002 Deze verhogingen schommelen voor de andere categorieën volgens de loonspanningen voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 4 juli 2001.

Art. 3.Bijgevolg worden de minimumuurlonen als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1.2. Werkelijk betaalde lonen

Art. 4.De aan de meerderjarige werklieden werkelijk betaalde uurlonen worden als volgt verhoogd (regime 38 u/week) : - 0,17 EUR op 1 juli 2001 - 0,10 EUR op 1 april 2002 - 0,07 EUR op 1 oktober 2002 2. Jonge werklieden Art.5. Op de bedragen vermeld in de artikelen 2, 3 en 4 is het voor de minderjarige werklieden bepaald stelsel van degressiviteit van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 4 juli 2001. 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art.6. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 juli 2001, stemmen overeen met de indexaanpassing van 1 mei 1999 op basis van het referte-indexcijfer (april 2001) 107,10.

Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 4 juli 2001, en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, geregistreerd onder nummer 53164/CO/112 op 2 december 1999.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzeg van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Deze opzeg kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001 gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^