Koninklijk Besluit van 17 juni 2009
gepubliceerd op 02 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003245
pub.
02/07/2009
prom.
17/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 117bis, eerste lid, 2°, 4° en 5°, ingevoegd of gewijzigd bij wetten van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit en van 14 april 2009 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële markten en de financiële diensten;

Gelet op het advies van het Comité voor financiële stabiliteit, gegeven op 20 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juni 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 11 juni 2009;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in de Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis, worden de woorden "27 februari en 12 maart 2009" vervangen door de woorden "27 februari, 12 maart, 23 april en 7 mei 2009".

Art. 2.In artikel 2, 4°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "of de door haar gecontroleerde vennootschappen" ingevoegd na de woorden "Fortis Bank NV".

Art. 3.Artikel 3, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "De waarborgen bedoeld in 1° tot 3° dekken eveneens de lopende interesten op de gewaarborgde hoofdsom en de bijhorigheden. In het geval van financiële instrumenten uitgegeven met disconto en die geen aanleiding geven tot de betaling van periodieke interesten, wordt onder hoofdsom de uitgifteprijs verstaan."

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid aangevuld met de zin "De overeenkomsten of de eenzijdige verbintenissen bedoeld in artikel 7 kunnen evenwel bepalen dat de waarborg een borgstelling uitmaakt."

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt ingetrokken.

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 3°, worden de woorden "de looptijd van de waarborg" vervangen door de woorden "de looptijd en de eventuele oorzaken van afloop van de waarborg, het al dan niet overdraagbare karakter van de waarborg";2° in 5°, worden de woorden "of van een eventuele volledige of gedeeltelijke herfinanciering door deze," ingevoegd tussen de woorden "voor rekening van de Staat," en de woorden "van schuldvorderingen", worden de woorden "of de houders van financiële instrumenten die gewaarborgd zijn krachtens artikel 2, lid 1, 2°," ingevoegd tussen de woorden "Fortis Bank NV" en "ten laste van Royal Park Investments NV", en wordt het woord "suivie" in de Franse tekst vervangen door het woord "suivis"; 3° een nieuw tweede lid wordt ingevoegd als volgt : "De overeenkomst met de begunstigde van de waarborg kan in voorkomend geval vervangen worden door een eenzijdige verbintenis."; en 4° een nieuw derde lid wordt ingevoegd als volgt : "De Minister kan eveneens alle overeenkomsten afsluiten met andere schuldeisers van de entiteit voor wiens rekening de waarborg is toegekend omtrent de respectieve rechten en rang van deze schuldeisers en de Staat."

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 april 2009.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^