Koninklijk Besluit van 17 juni 2009
gepubliceerd op 08 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2009

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018266
pub.
08/07/2009
prom.
17/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2009. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 7bis ingevoegd bij de wet van 27 april 2007;

Gelet op de begroting voor het jaar 2009 van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten die aan de wet van 13 januari 2009, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 bijgevoegd is, inzonderheid op hoofdstuk 52, artikel 527-050;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 mei 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in dit besluit bedoelde betalingen dekken de financiering van de NAT tests HIV1 en HCV voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Art. 2.Het totale budget (TB) toegekend aan alle transfusie-instellingen, bedoeld in dit besluit, is tot 10.087.649 EUR beperkt.

Art. 3.§ 1. De begunstigde instellingen ontvangen provisies naar rata van het aantal tijdens het boekjaar 2007 daadwerkelijk uitgevoerde tests, en dat ten belopen van 80 % van het beschikbare budget. § 2. Aan de volgende instellingen wordt er vóór 1 juli 2009 een provisie uitgekeerd : 1) 5.057.673,60 EUR aan het Nederlandstalige Rode Kruis te Mechelen door storting op rekeningnummer 001-3760620-06 van Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; 2) 2.312.082,86 EUR aan het Franstalige Rode Kruis te Ukkel door storting op rekeningnummer 001-4161161-34 van« Croix Rouge de Belgique, Service du Sang », rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; 3) 387.137,69 EUR aan de VZW « La Transfusion du Sang » te Charleroi door storting op rekeningnummer 091-0110766-21 van « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; 4) 112.595,78 EUR aan de VZW « Etablissement de Transfusion de Mont-Godinne » te Yvoir door storting op rekeningnummer 000-0046249-77 van « Cliniques universitaire UCL de Mont-Godinne » à 5530 Yvoir; 5) 39.992,90 EUR aan het AZ Sint-Jan te Brugge door storting op rekeningsnummer 630-6400000-96 van AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 4.§ 1. Het definitieve saldo van de voor het jaar 2009 toegekende subsidie, in plus of in min, wordt berekend op basis van het totale aantal geslaagde afnamen die in 2009 effectief werden uitgevoerd en met de NAT tests voor HIV1 en HCV werden uitgetest.

Dit aantal afnamen dient aan de hand van facturen betreffende die tests te worden aangetoond en door een bedrijfsrevisor of een accountant voor recht te worden verklaard. § 2. Het definitieve saldo van de in artikel 3, § 2, bedoelde instellingen wordt op basis van bewijsstukken berekend. § 3. De in § 2 bedoelde bewijsstukken moeten uiterlijk vóór 30 september 2010 verplicht naar het volgende adres worden opgestuurd : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Coördinatie « Bloed, weefsels en cellen », Eurostation, Blok 2, Victor Hortaplein 40, bus 40, 1060 Brussel.

Art. 5.Berekening van het definitieve saldo : § 1. Eerst en vooral wordt voor elke instelling bedoeld in dit besluit een eerste subsidie (ES) berekend, gelijk aan het aantal effectief uitgevoerde NAT-tests vermenigvuldigd met 15,33 EUR. Vervolgens wordt voor elke instelling de som van de toegekende voorschotten berekend (TV). § 2. Ingeval de som van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, wordt het volgende berekend : 1° het verschil tussen de bedragen die effectief door de instellingen enerzijds en het TB anderzijds besteed en aangetond werden.Dit bedrag wordt het Totale tekort (TT) genoemd; 2° de verhouding tussen het aantal NAT-tests uitgevoerd door elke instelling en het totale aantal NAT-tests uitgevoerd door alle instellingen.Dit bedrag wordt de Herleidings Coëfficiënt genoemd (HC), dat als volgt wordt berekend : HC = Aantal NAT-tests van de instelling/Totaal aantal NAT-tests van de instellingen § 3. 1° Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB niet overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan : ES - TV; 2° Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan : ES - (TT x HC) - TV;3° De toegekende subsidies mogen de werkelijk gedane kosten in geen geval overschrijden.

Art. 6.Voor zover aan de bepalingen van artikel 4, § 3, werd voldaan, wordt het defintieve saldo op 1 december 2010 aan de instellingen op de in artikel 3, § 2, bedoelde rekeningnummers gestort.

De terug te betalen sommen worden op dezelfde datum opgeëist.

Art. 7.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^