Koninklijk Besluit van 17 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Vlaamse Liga tegen Kanker voor de organisatie van de Dag tegen Kanker

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024239
pub.
28/07/2009
prom.
17/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Vlaamse Liga tegen Kanker voor de organisatie van de Dag tegen Kanker


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 15, § 1, 4°, c );

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2009;

Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijfduizend euro ( euro 5.000), ingeschreven op artikel 52.14.3300.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2009, wordt toegekend aan de VZW Vlaamse Liga tegen Kanker (Koningsstraat 217, 1210 Brussel) (B.R.: 430-0290001-59) als staatssteun voor de organisatie van de Dag tegen Kanker van 17 september 2009.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 maart 2010) aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (kantoor 2 E 007, Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag. De volgende kosten worden in aanmerking genomen: werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kantoorkosten (telefoon, correspondentie, ...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2009). De investeringskosten en de kosten voor terugbetaling van een lening zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^