Koninklijk Besluit van 17 juni 2017
gepubliceerd op 11 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2016-2017 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017030444
pub.
11/07/2017
prom.
17/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030444

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


17 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2016-2017 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 48, 121 tot 124;

Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaat 2017, programma 25.54.0;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2017;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende dat het secretariaat van de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing waarvan België Partij is een centrale rol speelt in het beleid van de strijd tegen tabaksgebruik op het globaal en nationaal niveau en dat zijn werking enkel mogelijk is dankzij de bijdrage van de Lidstaten;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage van $ 115.758 (honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig Amerikaanse dollar) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de basisallocatie 25.54.03.3540.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2017 wordt toegekend aan de vereniging Wereldgezondheidsorganisatie gevestigd Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland, rekeningnummer 240-C0169920.3, IBAN nummer CH3100240240C01699203, SWIFT code UBS WCHZH80A met de referentie CCLAT OMS voor de bijdrage 2016-2017 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing.

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is, en de ondertekende schuldvordering voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden ten laatste in maart 2019 op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door de WGO.

Art. 4.Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan de toegekende bijdrage, wordt het verschil onverwijld terugbetaald aan de Staat.

In geval van terugbetaling zal dit gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^