Koninklijk Besluit van 17 juni 2019
gepubliceerd op 23 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Wijziging koninklijk besluit van 30 oktober 2018

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2019014064
pub.
23/08/2019
prom.
17/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014064

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


17 JUNI 2019. - Nationale Orden. - Wijziging koninklijk besluit van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014686 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de fin type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan ETIS beheerd door het CITES Secretariaat van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant sluiten


Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019 wordt het volgende bepaald:

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^