Koninklijk Besluit van 17 maart 2006
gepubliceerd op 29 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Antwerpen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009253
pub.
29/03/2006
prom.
17/03/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Antwerpen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 101, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1985 en 22 december 1998, op artikel 102, ingevoegd bij de wet van 9 juli 1997, op artikel 105, op artikel 106, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1985, 1 december 1994 en 22 december 1998, op artikel 106bis, ingevoegd bij de wet van 9 juli 1997 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en 3 mei 2003, op artikel 107, vervangen bij de wet van 17 februari 1997, op artikel 108, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1985, op artikel 109, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1985 en 22 december 1998, op artikel 109bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1985 en gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 1992 en 9 juli 1997, op artikel 109ter, ingevoegd bij de wetten van 9 juli 1997 en 29 november 2001, op de artikelen 110 en 111, op artikel 112, vervangen bij de wet van 22 december 1998 en 3 mei 2003 en op artikelen 113 tot 106, 107 tot 109, 111 en 112;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Antwerpen;

Gelet op het advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen, van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, van de hoofdgriffier van het hof van beroep te Antwerpen en van de stafhouders van de balies van het rechtsgebied van hof van beroep te Antwerpen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Het hof van beroep te Antwerpen bestaat uit vierentwintig kamers, zijnde : 1° vijftien kamers met drie raadsheren, namelijk de eerste tot de vijftiende;2° negen kamers met één raadsheer, namelijk de eerste bis tot en met de achtste bis en de zestiende, zijnde de jeugdkamer. § 2. Behoudens wettelijk bepaalde uitzonderingen, kunnen alle kamervoorzitters en raadsheren van het hof van beroep zowel in burgerlijke en correctionele kamers, de jeugdkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsvervanger in deze kamers zitting houden.

Art. 2.De kamers met één raadsheer houden zitting in de zaken bedoeld in artikel 109bis, §§ 1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

De kamers met drie raadsheren houden zitting in de andere zaken.

Art. 3.§ 1. De eerste kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagvoormiddag, maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag.

De tweede kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op dinsdagvoormiddag, dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag.

De derde kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op dinsdagvoormiddag, dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag.

De vierde kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagvoormiddag, maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag.

De vijfde kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op donderdagvoormiddag, donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

De zesde kamer houdt zitting in burgerlijke en fiscale zaken op maandagvoormiddag, maandagnamiddag en dinsdagnamiddag.

De zevende kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagnamiddag dinsdagvoormiddag en dinsdagnamiddag.

De achtste kamer houdt zitting in burgerlijke zaken op dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en woensdagnamiddag.

De negende kamer houdt zitting in correctionele zaken op woensdagvoormiddag, woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag.

De tiende kamer houdt zitting in correctionele zaken op dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag en woensdagnamiddag.

De elfde kamer houdt zitting als volgt : 1° in correctionele zaken, elke dinsdagnamiddag (afdeling I) en vrijdagnamiddag (afdeling II);2° in de correctionele zaken die vallen onder toepassing van de bepalingen van artikel 209bis van het Wetboek van strafvordering, (afdeling I en II) : elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, voormiddag en namiddag;3° inzake herstel in eer en rechten, (afdeling II) : de eerste vrijdag van de maand;4° inzake regeling van rechtspleging : elke maandagnamiddag (afdeling II) en donderdagnamiddag (afdeling I) 5° inzake voorlopige hechtenis en verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling, - afdeling I : elke dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag en zo nodig ook in de namiddag - afdeling II : elke maandagvoormiddag en vrijdagvoormiddag en zo nodig ook in de namiddag;6° inzake toezicht op onderzoeken, overeenkomstig de artikelen 136 en 235bis van het Wetboek in strafvordering, (afdeling I en II) : elke woensdag, voormiddag en namiddag;7° voor uitspraken in de hoger vermelde zaken, (afdeling I en II) : naar gelang de noodwendigheden van de dienst op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De twaalfde kamer houdt zitting in de correctionele zaken op woensdagvoormiddag, woensdagnamiddag en donderdagnamiddag.

De dertiende kamer houdt zitting in correctionele zaken op donderdagvoormiddag, donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

De veertiende kamer houdt zitting in correctionele zaken op woensdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en donderdagnamiddag.

De veertiende kamer houdt zitting op de tweede, derde en vierde donderdagnamiddag van de maand in de correctionele zaken die tot de bevoegdheid van het arbeidsauditoraat-generaal behoren.

De vijftiende kamer houdt zitting in correctionele zaken op maandagvoormiddag, maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

De zestiende kamer houdt zitting in jeugdzaken iedere tweede en vierde woensdagvoormiddag van de maand en donderdagnamiddag.

De eerste kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagvoormiddag.

De tweede kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op woensdagvoormiddag.

De derde kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op dinsdagvoormiddag.

De vierde kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagvoormiddag.

De vijfde kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op donderdagvoormiddag.

De zesde kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken en fiscale zaken op dinsdagnamiddag.

De zevende kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken op maandagnamiddag.

De achtste kamer bis houdt zitting in burgerlijke zaken en als bureau voor rechtsbijstand op dinsdagnamiddag. § 2. De zittingen in de voormiddag vangen aan om 9 uur en eindigen om 12 u. 30 m.; de zittingen in de namiddag vangen aan om 14 uur en eindigen om 17 u. 30 m.

Art. 4.§ 1. De eerste kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.3 ZAKENRECHT a) onroerende goederen b) roerende goederen d) mede-eigendom e) erfdienstbaarheden f) andere A.4 INTELLECTUELE RECHTEN a) auteursrechten b) merkenwet c) tekeningen en modellen d) octrooien e) betwistingen en merkenbureau f) andere A.6 ERFENISSEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN a) vereffening en verdeling nalatenschap b) inbreng in nalatenschap c) homologatie vereffeningstaat notaris d) testament e) schenkingen f) kleine nalatenschappen g) onbeheerde nalatenschappen h) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transp., verzekeringen a) koop-verkoop, enkel met betrekking tot onroerende goederen A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transp., verzekeringen enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg k) facturen l) anderen A.12 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID a) advocaten, tevens betwistingen ereloon b) notarissen c) gerechtsdeurwaarders d) dokters (medische en paramedische beroepen) f) andere, uitgezonderd die van architecten en aannemers (A.9, e en f), bankiers (A.12, e), stichters en beheerders van vennootschappen (A.16, c) A.22 WRAKINGSPROCEDURE a) magistraat b) deskundige c) andere A.26 SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAKEN A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE D.1 KIESWETGEVING E.1 TUCHTZAKEN Y.1 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Y.2 BIJZONDERE WETTEN, onder andere : wet gelijkheid van kansen en racismebestrijding, wet op de bewakingsfirma's VOORRANG RECHTSMACHT (correctioneel); § 2. De tweede kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.3 ZAKENRECHT c) burenhinder A.9 BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen a) ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst b) gebreken/tekortkomingen bij uitvoering c) contractbreuk d) facturen e) aansprakelijkheid architect f) aansprakelijkheid aannemer (ingenieurs, studiebureaus) g) ereloon architect h) andere A.10 VERZEKERINGEN, uitgezonderd met betrekking tot transport van goederen (A.20) en zeerecht (A.21) a) premies b) uitkering polis c) regresvordering d) arbeidsongeval e) andere A.13 AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art. 1382 B.W.) a) door eigen toedoen (art.1382-1383 BW) b) door andermans toedoen (art.1384 BW) c) door toedoen van zaken (art.1384, al.,1, B.W.) d) door toedoen van dieren (art.1385 B.W.) e) door toedoen van gebouwen (art.1386 B.W.) f) door toedoen van abnormalen (art.1386bis B.W.) g) verkeer h) overheidsaansprakelijkheid, enkel met betrekking tot ongevallen i) andere, zoals kabelbeschadiging A.14 LOUTER SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING a) overlijden b) verwondingen c) stoffelijke schade d) andere; § 3. De derde kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.1 STAAT DER PERSONEN a) afwezigheid van personen b) adoptie c) homologatie adopties d) nietigverklaring huwelijk e) verzet tegen huwelijk f) afstamming g) verlengde minderjarigheid h) onbekwaamverklaring i) bijstand gerechtelijk raadsman j) nationaliteitskeuze k) akte burgerlijke stand l) collocatie m) andere A.2 ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE a) voorlopige maatregelen in kader van echtscheiding b) echtscheiding/scheiding van tafel en bed c) echtscheiding onderlinge toestemming d) vereffening en verdeling na echtscheiding e) uitkering na echtscheiding f) andere A.5 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT a) wijziging huwelijksvermogenstelsel b) nietigverklaring handelingen echtgenoot c) vermogensrechtelijke betwistingen uit een overeenkomst van samenwoning d) vermogensrechtelijke betwistingen tussen echtgenoten e) andere, waaronder uitkering na samenwoonst A.23 BESLAGPROCEDURE, uitgezonderd deze met betrekking tot beslag op schip a) bewarend roerend beslag b) bewarend onroerend beslag c) bewarend beslag onder derden e) inzake namaak f) uitvoerend roerend beslag g) uitvoerend onroerend beslag j) evenredige verdeling k) rangregeling m) derdenschuldenaarsverklaring n) aanstelling notaris veiling onroerend goed o) andere, zoals collectieve schuldenregeling; § 4. De vierde kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.20 TRANPORT VAN GOEDEREN a) te land b) ter zee c) door de lucht d) andere A.21 ZEERECHT a) aanvaring b) andere A.23 BESLAGPROCEDURE d) bewarend beslag schip i) uitvoerend beslag schip l) evenredige verdeling na beslag schip o) andere A.24 PANDVERZILVERING A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van koophandel a) koop-verkoop, enkel met betrekking roerende goederen b) aanneming behalve bouw en transport c) lening d) lastgeving e) borg uitgezonderd A,5, b f) inpandgeving g) concessieovereenkomst h) exclusiviteitsovereenkomst i) leasing j) factoring k) facturen l) andere, zoals handelsagentuur, franchising; § 5. De vijfde kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.15 HANDELSPRAKTIJKEN a) wet 14 juli 1991 b) misleidende reclame vrije beroepen c) andere A.16 VENNOOTSCHAPEN a) beslissing algemene vergadering b) volstorting kapitaal c) aansprakelijkheid stichters en beheerders d) andere A.17 BANKWEZEN a) cheques b) financieringsovereenkomst c) verzet tegen titels d) wisselbrief e) andere A.18 FAILLISSEMENT a) faillietverklaring b) staking van betaling c) opname in passief d) verschoonbaarheid gefailleerde e) rehabilitatie f) inschrijving lijst van curators g) andere A.19 GERECHTELIJK AKKOORD a) onderzoek van ambtswege b) aanvraag gerechtelijk akkoord c) voorlopige opschorting van betaling en observatiepersoon d) bewarend beslag onder derden e) herroeping opschorting van betaling f) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbank van koophandel k) facturen l) andere A.12 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID e) bankiers f) andere, zoals stichters en beheerders van vennootschappen A.27 KORT GEDING geen voorlopige maatregel in echtscheiding a) sekwester, enkel van vennootschappen I.1 MEDEDINGINGSZAKEN; § 6. De zesde kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.11 BETWISTINGEN MET OVERHEID a) administratieve aansprakelijkheid b) openbare aanbesteding c) stedebouw d) onteigening e) planschade f) O.C.M.W. g) andere A.13 AANSPRAKELIJKHEID ONRECHT-MATIGE DAAD (art. 1382 B.W.) h) overheidsaansprakelijkheid, uitgezonderd deze met betrekking tot ongevallen C.1 DIRECTE BELASTINGEN a) personenbelasting b) vennootschapsbelasting c) belasting niet-verblijfhouders d) onroerende voorheffing e) andere C.2 INDIRECTE BELASTINGEN a) B.T.W b) registratierecht c) successierecht d) verkeersbelasting e) belasting op de inverkeersstelling f) belasting op ontspanningstoestellen g) belasting op spelen en weddenschappen h) belasting op leegstand en verkrotting i) heffing verontreiniging oppervlaktewateren j) andere F.1 MILIEUZAKEN; § 7. De zevende kamer neemt kennis van de zaken betreffende : A.9 BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen a) ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst b) gebreken/tekortkomingen bij uitvoering c) contractbreuk d) facturen e) aansprakelijkheid architect f) aansprakelijkheid aannemer (ingenieurs, studiebureaus) g) ereloon architect h) andere A.8 HUURCONTRACT a) huur b) handelshuur c) pacht d) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg a) koop-verkoop enkel met betrekking tot roerende goederen b) aanneming behalve bouw en transport c) lening d) lastgeving e) borg uitgezonderd A.5, b f) inpandgeving g) concessieovereenkomst h) exclusiviteitsovereenkomst i) leasing j) factoring k) facturen l) andere; § 8. De achtste kamer neemt kennis van de zaken betreffende : ROL KORTGEDING, uitgezonderd handelspraktijken en alle procedures zoals in kort geding A.27 KORT GEDING a) sekwester, uitgezonderd van vennootschappen b) aanstelling deskundige en onderzoeksmaatregelen c) andere; A.2 ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE a) voorlopige maatregelen in kader van echtscheiding A.25 EXEQUATUR (internationale rechtshulp) A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg k) facturen l) andere; § 9. De eerste kamer bis neemt kennis van de zaken betreffende : A.3 ZAKENRECHT a) onroerende goederen b) roerende goederen d) mede-eigendom e) erfdienstbaarheden f) andere A.4 INTELLECTUELE RECHTEN a) auteursrechten b) merkenwet c) tekeningen en modellen d) octrooien e) betwistingen Merkenbureau f) andere A.6 ERFENISSEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN a) vereffening en verdeling nalatenschap b) inbreng in nalatenschap c) homologatie vereffeningsstaat notaris d) testament e) schenkingen f) kleine nalatenschappen g) onbeheerde nalatenschappen h) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen a) koop-verkoop, enkel met betrekking tot onroerende goederen A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg k) facturen l) anderen A.12 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID a) advocaten, tevens betwistingen ereloon b) notarissen c) gerechtsdeurwaarders d) dokters (medische en paramedische beroepen) f) andere, uitgezonderd die van architecten en aannemers (A.9, e en f ), bankiers (A.12, e ), stichters en beheerders van vennootschappen (A.16, c ) A.22. WRAKINGSPROCEDURE a) deskundige b) andere A.26 SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAKEN A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE Y.1 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Y.2 BIJZONDERE WETTEN, onder andere : wet gelijkheid van kansen en racismebestrijding, wet op de bewakingsfirma's; § 10. De tweede kamer bis neemt kennis van de zaken betreffende : A.3 ZAKENRECHT c) burenhinder A.9 BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen a) ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst b) gebreken/tekortkomingen bij uitvoering c) contractbreuk d) facturen e) aansprakelijkheid architect f) aansprakelijkheid aannemer (ingenieurs, studiebureaus) g) ereloon architect h) andere A.10 VERZEKERINGEN, uitgezonderd met betrekking tot transport van goederen (A.20) en zeerecht (A21) a) premies b) uitkering polis c) regresvordering d) arbeidsongeval e) andere A.13 AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art. 1382 B.W.) a) door eigen toedoen (art.1382-1383 B.W.) b) door andermans toedoen (art 1384 B.W.) c) door toedoen van zaken ( art.1384, al.1, B.W.) d) door toedoen van dieren (art.1385 B.W.) e) door toedoen van gebouwen (art.1386 B.W.) f) door toedoen van abnormalen (art.1386bis B.W.) g) verkeer h) overheidsaansprakelijkheid, enkel met betrekking tot ongevallen i) andere, zoals kabelbeschadiging A.14 LOUTER SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING a) overlijden b) verwondingen c) stoffelijke schade d) andere; § 11. de derde kamer bis neemt kennis van zaken betreffende : A.2 ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE a) voorlopige maatregelen in kader van echtscheiding b) vereffening en verdeling na echtscheiding e) uitkering na echtscheiding f) andere A.5 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT a) wijziging huwelijksvermogensstelsel b) nietigverklaring handelingen echtgenoot (art.224 B.W.) c) vermogensrechtelijke betwistingen uit een overeenkomst van samenwoning d) vermogensrechtelijke betwistingen tussen echtgenoten e) andere, waaronder uitkering na samenwoonst A.23 BESLAGPROCEDURE, uitgezonderd deze met betrekking tot beslag op schip (A.23, d ) a) bewarend roerend beslag b) bewarend onroerend beslag c) bewarend beslag onder derden e) inzake namaak f) uitvoerend roerend beslag g) uitvoerend onroerend beslag h) uitvoerend beslag onder derden j) evenredige verdeling k) rangregeling m) derdenschuldenaarsverklaring n) aanstelling notaris veiling onroerend goed o) andere, zoals collectieve schuldenregeling; § 12. De vierde kamer bis neemt kennis van zaken betreffende : A.20 TRANSPORT VAN GOEDEREN a) te land b) ter zee c) door de lucht d) andere A.21 ZEERECHT a) aanvaring b) andere A.23 BESLAGPROCEDURE d) bewarend beslag schip i) uitvoerend beslag schip l) evenredige verdeling na beslag schip o) andere A.24 PANDVERZILVERING A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van koophandel a) koop-verkoop, enkel met betrekking roerende goederen b) aanneming behalve bouw en transport c) lening d) lastgeving e) borg uitgezonderd A.5, b f) inpandgeving g) concessieovereenkomst h) exclusiviteitsovereenkomst i) leasing j) factoring k) facturen l) andere, zoals handelsagentuur, franchising; § 13. De vijfde kamer bis neemt kennis van zaken betreffende : A.15 HANDELSPRAKTIJKEN a) wet 14 juli 1991 b) misleidende reclame vrije beroepen c) andere A.16 VENNOOTSCHAPPEN a) beslissing algemene vergadering b) volstorting kapitaal c) aansprakelijkheid stichters en beheerders d) andere A.17 BANKWEZEN a) cheques b) financieringsovereenkomst c) verzet tegen titels d) wisselbrief e) andere A.18 FAILLISSEMENT a) faillietverklaring b) staking van betaling c) opname in passief d) verschoonbaarheid gefailleerde e) rehabilitatie f) inschrijving lijst van curators g) andere A.19 GERECHTELIJK AKKOORD a) onderzoek van ambtswege b) aanvraag gerechtelijk akkoord c) voorlopige opschorting van betaling en observatiepersoon d) bewarend beslag onder derden e) herroeping opschorting van betaling f) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van koophandel k) facturen l) andere A.12 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID e) bankiers f) andere, zoals stichters en beheerders van vennootschappen A.27 KORT GEDING geen voorlopige maatregel in echtscheiding a) sekwester, enkel van vennootschappen I.1 MEDEDINGINGSZAKEN; § 14. De zesde kamer bis neemt kennis van de zaken betreffende : A.11 BETWISTINGEN MET OVERHEID a) administratieve aansprakelijkheid b) openbare aanbesteding c) stedebouw d) onteigening e) planschade f) O.C.M.W. g) andere A.13 AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art. 1382 B.W.) h) overheidsaansprakelijkheid, uitgezonderd deze met betrekking tot ongevallen C.1 DIRECTE BELASTINGEN a) personenbelasting b) vennootschapsbelasting c) belasting niet-verblijfhouders d) onroerende voorheffing e) andere C.2 INDIRECTE BELASTINGEN a) B.T.W. b) registratierecht c) successierecht d) verkeersbelasting e) belasting op de inverkeersstelling f) belasting op ontspanningstoestellen g) belasting op spelen en weddenschappen h) belasting op leegstand en verkrotting i) heffing verontreiniging oppervlaktewateren j) andere F.1 MILIEUZAKEN; § 15. De zevende kamer bis neemt kennis van de zaken betreffende : A.9 BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen a) ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst b) gebreken/tekortkomingen bij uitvoering c) contractbreuk d) facturen e) aansprakelijkheid architect f) aansprakelijkheid aannemer (ingenieurs, studiebureaus) g) ereloon architect h) andere A.8 HUURCONTRACT a) huur b) handelshuur c) pacht d) andere A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen, enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg a) koop-verkoop enkel met betrekking tot roerende goederen b) aanneming behalve bouw en transport c) lening d) lastgeving e) borg uitgezonderd A.5, b f) inpandgeving g) concessieovereenkomst h) exclusiviteitsovereenkomst i) leasing j) factoring k) facturen l) andere; § 16. De achtste bis kamer neemt kennis van zaken betreffende : ROL KORT GEDING, uitgezonderd handelspraktijken en alle procedures zoals in kort geding A.27 KORT GEDING a) sekwester, uitgezonderd van vennootschappen b) aanstelling deskundige en onderzoeksmaatregelen c) andere A.2 ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE a) voorlopige maatregelen in kader van echtscheiding A.25 EXEQUATUR (internationale rechtshulp) A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak, pacht, transport, verzekeringen enkel beroepen tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg k) facturen l) andere G.1 VERZOEK TOT RECHTSBIJSTAND b) rechtstreeks bij het Bureau c) hoger beroep d) andere H.1 NATUURRAMP; § 17. De zestiende kamer neemt kennis van het hoger beroep tegen de vonnissen van de jeugdrechtbank en beschikkingen van de jeugdrechter.

B.1 PERSOONLIJK CONTACT B.2 OUDERLIJK GEZAG B.3 BEDRAG ALIMENTATIEGELD B.4 PERSOONLIJK CONTACT GROOTOUDERS B.5 TOESTEMMING HUWELIJK B.6 ADOPTIE B.7 HOMOLOGATIE ADOPTIE B.8 VERLATING KIND.

Art. 5.Alle burgerlijke kamers zijn inleidingkamers. De zaken worden voor deze kamers ingeleid overeenkomstig de in artikel 4 vermelde bevoegdheidsverdeling.

De inleidingen van de zaken bedoeld in artikel 109bis, §§ 1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek waarvan overeenkomstig artikel 109bis, § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek geen toewijzing aan een kamer met drie raadsheren wordt gevraagd, geschieden voor de kamers met één raadsheer op navolgende dagen en uren : 1° de eerste kamer bis, op maandag, om 9 uur;2° de tweede kamer bis, op woensdag, om 9 uur;3° de derde kamer bis, op dinsdag, om 9 uur;4° de vierde kamer bis, op maandag, om 9 uur;5° de vijfde kamer bis, op donderdag, om 9 uur;6° de zesde kamer bis, op dinsdag, om 14 uur;7° de zevende kamer bis, op maandag, om 14 uur;8° de achtste kamer bis, op dinsdag, om 14 uur;9° de zestiende kamer, op donderdag van 9 uur tot 12 u.30 m. en van 14 tot 17 uur, op het uur dat door de griffie wordt aangegeven.

De datum en het uur van inleiding gelden evenwel tevens als rechtsbepalingen voor de behandeling van de zaak op die dag.

De inleidingen van de zaken betreffende de staat van personen en de andere zaken dan deze bedoeld in artikel 109bis, §§ 1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek alsmede de zaken en toewijzing wordt gevraagd voor een kamer met drie raadsheren geschieden voor dergelijke kamer op navolgende dagen en uren : 1° de eerste kamer, op maandag, om 9 uur;2° de tweede kamer, op woensdag, om 9 uur;3° de derde kamer, op dinsdag, om 9 uur;4° de vierde kamer, op maandag, om 9 uur;5° de vijfde kamer, op donderdag, om 9 uur;6° de zesde kamer, op dinsdag, om 14 uur;7° de zevende kamer, op maandag, om 14 uur;8° de achtste kamer, op dinsdag, om 14 uur. De loutere vermelding van het nummer van een kamer in de hoofdakte van beroep zonder uitdrukkelijk verzoek tot toewijzing aan een kamer met drie raadsheren geldt niet als vraag tot toewijzing aan dergelijke kamer.

Indien een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag een wettelijke feestdag is, geschiedt de inleiding van de zaken voor dezelfde kamer op de eerstvolgende zittingsdag.

Art. 6.Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de eerste voorzitter hetzij van ambtswege of op verzoek van een kamervoorzitter, na het advies van de procureur-generaal en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, hetzij op verzoek van de procureur-generaal en na het advies van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen dat één of meer kamers buitengewone zittingen houden, waarvan hij de dag en het uur vaststelt.

Art. 7.Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de eerste voorzitter hetzij van ambtswege of op verzoek van een kamervoorzitter, na het advies van de procureur-generaal en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, hetzij op verzoek van de procureur-generaal en na het advies van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen het aantal kamers, hun bevoegdheid en het aantal zittingen voorlopig te wijzigen voorzover dat deze wijziging niet op de opheffing van de betrokken kamers tot gevolg heeft.

Art. 8.De eerste voorzitter wijst de burgerlijke en fiscale zaken toe. Op voorstel van de procureur-generaal wijst de eerste voorzitter eveneens de strafzaken toe.

Art. 9.Na het advies van de procureur-generaal te hebben ingewonnen, stelt de eerste voorzitter dag en uur van de vakantiezittingen vast in overeenstemming met de artikelen 334 en 339 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hij maakt een lijst op van de magistraten die zittingen houden.

De eerste voorzitter mag te allen tijde, naargelang de behoeften van de dienst, de lijst van de zittingen wijzigen.

Art. 10.De beschikkingen die de eerste voorzitter van het hof van beroep neemt op grond van de artikelen 89 en 90 van het Gerechtelijk Wetboek of op grond van dit reglement, worden ter griffie van het hof aangeplakt. Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de procureur-generaal en van de hoofdgriffier.

Art. 11.Het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Antwerpen, wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 13.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^