Koninklijk Besluit van 17 maart 2019
gepubliceerd op 25 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030202
pub.
25/03/2019
prom.
17/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030202

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


17 MAART 2019. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl sluiten tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wetten van 8 mei 2014 en 11 augustus 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl sluiten tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op de voorstellen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg van 5 juni en 14 november 2018;

Gelet op de adviezen van de procureur des Konings bij het parket Luxemburg, van het arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, van de stafhouder van de orde van advocaten van de balie te Luxemburg en van de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 31 oktober 2018;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 25 januari 2019, bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl sluiten tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl sluiten tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, worden de woorden "rechtbanken van koophandel" vervangen door de woorden "ondernemingsrechtbanken".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, eerste streepje, worden de woorden "Martelange, Neufchâteau, Bertrix, Léglise, Bouillon en Herbeumont" vervangen door de woorden "en Martelange";2° in het tweede lid, tweede streepje, worden de woorden "Neufchâteau, Bertrix, Léglise, Bouillon, Herbeumont" ingevoegd tussen het woord "Paliseul" en de woorden "en Fauvillers".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, eerste streepje, worden de woorden "met inbreuken op de wetten en reglementen betreffende een van de aangelegenheden die ressorteren onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten," opgeheven;2° in het tweede lid, tweede streepje, worden de woorden "het sociaal strafrecht," ingevoegd tussen de woorden "zaken die verband houden met" en de woorden "de intellectuele eigendom". HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 4.Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op het eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^