Koninklijk Besluit van 17 mei 2002
gepubliceerd op 09 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012646
pub.
09/08/2002
prom.
17/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 26 juli 1996 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 26 juli 1996.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 26 juli 1996 (Overeenkomst geregistreerd op 1 december 1999 onder het nummer 53113/CO/121)

Artikel 1.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, geregistreerd op 15 september 1997 onder het nummer 44882/CO/121, wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 5.De arbeiders die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en meer, en die een aanwezigheid in de sector rechtvaardigen die voldoende is geweest om in de loop van de 10 laatste jaren, 5 eindejaarspremies verkregen te hebben waaronder minstens één tijdens de laatste twee jaar, zullen van de beschikkingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen genieten, zodra zij de toestemming van de raad van beheer van het fonds hebben gekregen om een eventuele ten laste neming van hun brugpensioenvergoedingen.

Voor de toepassing van dit artikel worden, voor de berekening van de getrouwheid aan de sector, de periodes van loopbaanonderbreking geneutraliseerd. »

Art. 2.In artikel 7, § 1, a) van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt het bedrag « 2 957 BEF » vervangen door « 3 576 BEF (88,6467 EUR) ».

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1999 en heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^