Koninklijk Besluit van 17 mei 2002
gepubliceerd op 25 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012649
pub.
25/06/2002
prom.
17/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1978 betreffende de afwezigheid om familiale redenen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Gelet op de collectieve arbeisovereenkomst van 6 maart 1978, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de afwezigheden om familiale redenen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 juni 1978, inzonderheid op artikel 1;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1978 betreffende de afwezigheid om familiale redenen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1978 betreffende de afwezigheid om familiale redenen (Overeenkomst geregistreerd op 1 december 1999 onder het nummer 53118/CO/121)

Artikel 1.Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1978 betreffende de afwezigheid om familiale redenen, (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 juni 1978, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 september 1978), wordt aangevuld met een tweede lid : « Zij is eveneens van toepassing op de werknemers samenwonenden, op voorwaarde dat zij hun verzoek rechtvaardigen door voorlegging van het attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door hun gemeente. »

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1999 en heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^