Koninklijk Besluit van 17 mei 2002
gepubliceerd op 23 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012655
pub.
23/11/2002
prom.
17/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de leerlooierij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de leerlooierij Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001 Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (Overeenkomst geregistreerd op 24 augustus 2001 onder het nummer 58632/CO/128.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna genoemd "werklieden", van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij. HOOFDSTUK II. - Tewerkstelling

Art. 2.De werkgevers verbinden zich ertoe op het vlak van de ondernemingen alle maatregelen te treffen om de tewerkstelling te handhaven. HOOFDSTUK III. - Lonen

Art. 3.De minimumuurlonen worden op 1 januari 2001 als volgt vastgesteld in een arbeidstijdregeling van 38 uren per week : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De werklieden die drie maanden dienst tellen in categorie 1a, gaan naar categorie 1b.

Art. 5.De werkelijk uitbetaalde uurlonen van toepassing in de ondernemingen op 1 januari 2001 blijven van kracht en zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 6.De minimumuurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen van de werklieden worden verhoogd met 0,05 EUR op 1 april 2001, met 0,05 EUR op 1 januari 2002 wat de sector van de kleine vellen betreft en met 0,10 EUR op 1 april 2001, met 0,10 EUR op 1 januari 2002 en met 0,05 EUR op 1 juli 2002 wat de sector van de grote vellen betreft.

Art. 7.Vanaf hun 19e verjaardag ontvangen de minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3, voor de klasse van de functie die zij uitoefenen, is voorzien.

Art. 8.Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk tenminste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de in de artikelen 3 en 5 vastgestelde minimumuurlonen, vermeerderd met 10 pct. HOOFDSTUK IV. - Bestaanszekerheid

Art. 9.De werkgevers verbinden er zich toe alle maatregelen te nemen om zoveel mogelijk werkloosheid te vermijden en, indien dit niet mogelijk zou zijn, een regeling van beurtwerkloosheid per groep in te voeren.

Art. 10.De tijdelijk werkloosgestelde werklieden om redenen van economische en technologische aard, hebben recht op een vergoeding voor bestaanszekerheid per dag onvrijwillige werkloosheid ten laste van de werkgever.

Art. 11.Individueel beschikt iedere werkman over 100 kredietdagen per kalenderjaar. Nochtans wordt per jaar en per onderneming een "pool" van kredietdagen gevormd door het aantal werklieden op 1 januari te vermenigvuldigen met 100. Deze "pool" kan uitgeput worden door de werklieden die meer dan 100 dagen per kalenderjaar tijdelijk werkloos zijn. Het saldo van de kredietdagen wordt niet overgedragen naar een volgend kalenderjaar.

Art. 12.Vanaf 1 april 2001 zijn de bedragen van bestaanszekerheid de volgende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.Voor de werkman die in dienst is getreden bij een werkgever tijdens het lopend kalenderjaar, zijn de vergoedingen voor bestaanszekerheid verschuldigd ten belope van het aantal dagen onvrijwillige werkloosheid evenredig met het aantal volle maanden tewerkstelling bij deze werkgever tijdens dit kalenderjaar.

Art. 14.Wanneer de werklieden worden ontslagen, behalve om dringende redenen, hebben zij, bij het verstrijken van de wettelijke termijn van de opzegging die door hun werkgever werd gedaan, bij wijze van scheidingspremie, recht op vergoedingen voor bestaanszekerheid gedurende een periode waarvan de duur wordt bepaald volgens de jaren ononderbroken dienst in de onderneming, zijnde : - minder dan 1 jaar tewerkstelling : nihil; - van 1 tot en met 5 jaar dienst : gedurende 75 dagen; - van meer dan 5 jaar tot en met 10 jaar dienst : gedurende 100 dagen; - voor elk jaar dienst boven het 10e jaar : telkens 3 dagen meer.

De scheidingspremie moet onmiddellijk worden uitbetaald aan de werklieden die ten minste vijf jaar dienst tellen in de onderneming.

Voor de werklieden die minder dan vijf jaar dienst tellen in de onderneming zijn de vergoedingen evenwel slechts verschuldigd voor de dagen van deze periode waarvoor de werklieden het bewijs leveren dat zij volledig werkloos waren, of deze dagen al dan niet onderling door werkperiodes zijn gescheiden.

Art. 15.Worden gelijkgesteld met ontslagen werklieden : de werklieden die, na een vergoede periode van arbeidsongeschiktheid, bij de werkhervatting niet meer in staat zijn hun vroegere taak op te nemen wegens een vermindering van hun fysieke geschiktheid.

Art. 16.De vergoedingen voor bestaanszekerheid, in geval van tijdelijke werkloosheid, worden uitgekeerd op de gewone betaaldag die in de onderneming van toepassing is, op voorlegging van de stempelkaart van de werkloosgestelde werklieden.

De vergoeding voor bestaanszekerheid is verschuldigd voor de wettelijke feestdagen die met een werkloosheidsdag samenvallen (feestdag ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). HOOFDSTUK V. - Eindejaarspremie

Art. 17.De eindejaarspremie bedraagt 166,5 maal het uurloon dat werkelijk werd betaald in december, volgens het geperequateerde uurloon op basis van de 38-urenweek.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het aantal werkelijk gewerkte of daarmee gelijkgestelde dagen gedurende het jaar.

De volgende dagen worden bij de berekening van de premie gelijkgesteld met werkelijk gewerkte dagen : - de dagen van arbeidsongeschiktheid van korte duur, te weten 7 kalenderdagen, die het gevolg zijn van ziekte of van een ongeval van gemeen recht. Deze dagen worden jaarlijks samengeteld en worden slechts gedurende een maximumperiode van één maand gelijkgesteld; - de dagen van ononderbroken arbeidsongeschiktheid van lange duur of van wederinstorting die het gevolg zijn van een ziekte of van een ongeval van gemeen recht. Deze dagen worden samengeteld en worden slechts gedurende een maximumperiode van één jaar gelijkgesteld; - de dagen van arbeidsongeschiktheid die het gevolg zijn van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Deze dagen worden samengeteld en worden slechts gedurende een maximumperiode van één jaar gelijkgesteld; - de werkloosheidsdagen; - de dagen kort verzuim; - de dagen die worden verleend voor toegestane vakbondsactiviteiten of voor sociale promotie, educatief verlof en informatie; - de dagen van wederoproeping onder de wapens voorzover deze wederoproeping niet om disciplinaire redenen geschiedt; - de feestdagen; - de verlofdagen bij bevalling; - de dagen geoorloofd verzuim om gezinsredenen; - de dagen jaarlijkse vakantie; - de verlofdagen verbonden aan de uitoefening van een politiek mandaat; - de stakingsdagen die voorkomen na uitputting van de verzoeningsprocedures en na het verstrijken van de wettelijke en bedongen stakingsaanzegging.

Art. 18.De bepalingen die in de ondernemingen zijn overeengekomen en die in een hogere eindejaarspremie voorzien dan de minima dewelke in artikel 17 zijn vastgesteld worden gehandhaafd.

Art. 19.De eindejaarspremie wordt berekend volgens de formule : 166,5 maal het werkelijk betaalde geperequateerde uurloon in december, vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gewerkte en gelijkgestelde dagen en gedeeld door 260.

Art. 20.Tussen 15 en 31 december wordt een voorschot betaald, dat ongeveer overeenkomt met de te betalen netto-eindejaarspremie.

De afrekening wordt gemaakt vóór 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft. Indien een gerechtigde de onderneming verlaat, dan wordt de premie bij het vertrek uitbetaald op grond van zijn laatste loon. HOOFDSTUK VI. - Arbeidsongevallen

Art. 21.Bij ongeval, overkomen op de weg naar of van het werk of in de onderneming, behouden de werklieden het recht op het normale loon ten laste van de werkgever gedurende de eerste vier weken van hun arbeidsongeschiktheid.

Het slachtoffer stelt de werkgever, op diens verzoek, in zijn plaats voor zijn rechten op de vergoedingen dewelke voor deze periode zijn verschuldigd door de verzekeraar-arbeidsongevallen. HOOFDSTUK VII. - Forfaitaire rustvergoeding

Art. 22.De werklieden die bij hun oppensioenstelling, brugpensioen, of vervroegd pensioen een dienstanciënniteit van minimum 5 jaar hebben, ontvangen een forfaitaire rustvergoeding, per dienstjaar in de onderneming.

Deze forfaitaire rustvergoeding bedraagt op 1 januari 2001 per dienstjaar 11,61 EUR en is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer zoals bepaald in artikel 23.

Deze forfaitaire rustvergoeding die ten laste is van de werkgever mag niet worden gecumuleerd met andere reeds bestaande stelsels van vergoeding bij oppensioenstelling, brugpensioen of vervroegd pensioen.

De bestaande stelsels van rustvergoeding die gunstiger zijn voor de werklieden dan de hierboven voorziene regeling, blijven behouden. HOOFDSTUK VIII. - Koppeling van de lonen en vergoedingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 23.De lonen, de forfaitaire rustvergoeding en de vergoedingen voor bestaanszekerheid zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 van het Nationaal Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de ondernemingen welke ressorteren onder dit paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 mei 1969, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1969, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1969, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 oktober 1969, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 november 1969. HOOFDSTUK IX. - Ploegenwerk

Art. 24.Onverminderd de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt aan de werklieden die 's nachts al dan niet in ploegen werken een premie van 25 pct., berekend op het normale loon, toegekend. Alle tussen 22 en 6 uur gepresteerde uren geven recht op deze premie.

In de ondernemingen waar dagploegen zijn ingericht, wordt er bovendien aan de ploegwerkers een premie van 6 pct., berekend op het normale loon, toegekend.

Wanneer er aan de werklieden onder welke vorm ook reeds compensaties worden verleend, worden deze in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde premies. De bepalingen welke voor de werklieden gunstiger zijn, blijven van toepassing.

Art. 25.De schafttijden worden vergoed als werkelijke arbeid, eventueel uitgezonderd voor de werklieden die op premie werken, voorzover er in hun premie een compensatie voor de schafttijden is opgenomen. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 26.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2002.

Voorzover deze collectieve arbeidsovereenkomst de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten niet wijzigt, blijven deze behouden.

De sociale vrede wordt gewaarborgd voor de ganse duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 27.De artikelen of de onderdelen ervan die vermeld worden in onderstaande tabel, hebben betrekking op deze collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van de tabel gelden vanaf de dag van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst tot 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^