Koninklijk Besluit van 17 mei 2012
gepubliceerd op 21 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012003177
pub.
21/06/2012
prom.
17/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 MEI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Sedert 1 april 2011 is de nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België een feit : het prudentieel toezicht op de actoren van het financiële stelsel die cliëntengelden mogen aanhouden werd gecentraliseerd bij de NBB, daar waar het takenpakket van de nieuwe FSMA, naast haar traditionele opdracht om toe te zien op de goede werking, de transparantie en de integriteit van de financiële markten, en om het toezicht uit te oefenen op het onrechtmatig aanbieden van financiële producten en diensten, werd toegespitst op het toezicht op de regels die een loyale, billijke en professionele behandeling beogen van de consumenten van financiële producten en diensten.

Naar luid van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten worden de werkingskosten van de FSMA gedragen door de ondernemingen en personen die onder haar toezicht staan of waarvan de verrichtingen of de producten onder haar toezicht staan, binnen de grenzen en volgens de nadere regels vastgesteld door de Koning.

Aan deze bepaling werd voor de voormalige, eengemaakte toezichthouder, de CBFA, uitvoering verleend door het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA. Krachtens artikel 345 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector blijven de bepalingen van dit koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten van toepassing tot het besluit wordt opgeheven of vervangen.

Het ontwerpbesluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, bepaalt de modaliteiten van de dekking van de werkingskosten van de nieuwe FSMA. Het vervangt het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten voor wat de dekking van de werkingskosten van de FSMA betreft en moet haar toelaten haar toezichtsopdrachten, alsook de andere opdrachten die aan haar werden toevertrouwd, adequaat gestalte te geven.

Hoewel het nieuwe takenpakket van de FSMA grondig verschilt van datgene van de vroegere CBFA, behoudt het ontwerpbesluit grotendeels de krachtlijnen die ten grondslag lagen aan de financieringsmodaliteiten van de voormalige CBFA, en die hun deugdelijkheid hebben bewezen (zie het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 mei 2005, p. 24963-24967).

Hieronder worden deze krachtlijnen nader toegelicht.

Aard van de bijdragen in de werkingskosten van de FSMA Ter dekking van de werkingskosten van de FSMA voorziet het besluit drie types bijdragen : bijdragen vanwege de ondernemingen en personen die onder continu toezicht van de FSMA staan en waarvan het globale bedrag vastgelegd is per sector en die samen de begrote werkingskosten van de FSMA moeten vergoeden (hierna 'sectorale bijdragen'); specifieke bijdragen, die uit hun aard variabel zijn, voor toezicht op verrichtingen of de behandeling van aanvragen.

Met name is een specifieke bijdrage verschuldigd voor de goedkeuring van emissie- of openbare overnameprospectussen, de verwerking van transparantieverklaringen, de behandeling van vergunningsaanvragen en aanvragen voor inschrijving of registratie, alsook voor het bekomen van een voorafgaandelijk akkoord of standpunt van de FSMA. In de mate dat het budget van de FSMA voor zijn volledig bedrag gefinancierd wordt door sectorale bijdragen (zie verder) leiden deze punctuele bijdragen, behoudens overschrijding van het budget (zie verder) noodzakelijkerwijze tot een werkingsoverschot. Dit werkingsoverschot vloeit terug naar bepaalde categorieën ondernemingen; vaste lineaire bijdragen die specifiek dienen ter dekking van de financiering van de aankoop van de zetel van de FSMA en die beperkt zijn in de tijd.

Gelet op het feit dat de FSMA geen onbeperkte reserves kan aanleggen, is het noodzakelijk dat zij van bij de aanvang van ieder werkingsjaar over de nodige middelen beschikt.

Dit doel wordt bereikt door de bijdragen van de sectoren onder toezicht op voorhand op te vragen. Deze bijdragen worden volgens de in het voorliggende ontwerp vastgestelde regels berekend op grond van de begroting van de FSMA voor het betrokken werkingsjaar. Ter herinnering, de begroting van de FSMA wordt goedgekeurd door haar raad van toezicht.

Het is belangrijk te noteren dat de begroting enkel als basis dient voor de initiële opvraging van de bijdragen. Wanneer de werkelijke werkingskosten van de instelling vastliggen, met name na goedkeuring van de jaarrekeningen, vindt een verrekening plaats. De jaarrekeningen van de FSMA wordt geauditeerd door haar commissaris-revisor en goedgekeurd door haar raad van toezicht.

Vanuit liquiditeitsoogpunt is het echter niet mogelijk te wachten op de goedkeuring van de jaarrekeningen (einde van het eerste trimester volgend op het betrokken boekjaar) om werkingsmiddelen op te vragen.

Vandaar het beroep op de begroting.

Beginselen aangaande de bepaling van de sectorale bijdragen.

Het besluit verdeelt de ondernemingen onder toezicht van de FSMA in verschillende categorieën en bepaalt voor elk van deze categorieën hun respectief aandeel in het totale bedrag van haar werkingskosten, zodanig dat dit bedrag volledig is gedekt. Het aandeel van iedere sector in de financiering van de werkingskosten van de FSMA wordt, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, uitgedrukt in een percentage van de begroting.

De tenuitvoerlegging van de nieuwe toezichtsarchitectuur laat de sectoren waarop de FSMA permanent toezicht uitoefent onverlet : alle ondernemingen waarvoor het toezicht van microprudentiële aard is overgedragen aan de NBB blijven als dusdanig onderworpen aan het toezicht van de FSMA voor wat betreft de naleving van de gedragsregels die op hen van toepassing zijn, en allemaal dragen ze bij in de financiering van de taken van de FSMA met betrekking tot het bevorderen van financiële educatie.

De sectoren waarop de FSMA toezicht uitoefent vallen uiteen in drie grote categorieën : de financiële dienstverleners, de financiële markten (marktondernemingen, verrekenings- en vereffeningsinstellingen en genoteerde ondernemingen) en de financiële producten (waaronder de instellingen voor collectieve belegging).

Bij de uitsplitsing van het budget van de FSMA over deze sectoren werd ervan uitgegaan dat de bijdragen van die sectoren, die niet betrokken zijn bij de reorganisatie van het toezicht, niet worden beïnvloed door de kostenevolutie eigen aan de nieuwe doelstellingen van de FSMA. Hun bijdragen blijven dus in lijn met de bijdragen die ze voordien verschuldigd waren aan de CBFA. In tegenstelling tot wat het geval was onder het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten wordt een beperking gesteld aan de bijdragen vanwege de instellingen voor collectieve belegging. Voorheen leidden de, per definitie variabele en ongeplafonneerde, bijdragen van deze instellingen quasi steeds tot een werkingsoverschot, dat mede terugvloeide naar de andere sectoren. Dit wordt nu vermeden doordat de globale bijdragen van de instellingen voor collectieve belegging eveneens uitgedrukt worden in een percentage van de totale werkingskosten van de FSMA en door de modaliteiten van verrekening van eventuele werkingsoverschotten (zie verder).

Bij de opstelling van het ontwerpbesluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd werd de globale bijdrage van de financiële dienstverleners bepaald per saldo, na aftrek van de bijdrage verschuldigd door de financiële markten en de instellingen voor collectieve belegging. Zo dragen deze dienstverleners - globaal - de specifieke kosten van de reorganisatie van het toezicht. Doch, ook voor hen geldt als uitgangspunt dat de bijdragen van de sectoren die niet betrokken zijn bij de reorganisatie van het toezicht behouden blijven, behalve indien zij manifest niet de kost vergoeden van het toezicht dat op hen betrekking heeft.

Dit laatste is het geval voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. Hun globale bijdrage wordt met 25 % verhoogd ten opzichte van 2011. Voor de wisselkantoren en de hypotheekondernemingen wordt het bijdrageniveau behouden.

De aldus in voorkomend geval aangepaste bijdragen van deze sectoren worden in mindering gebracht van het aandeel van de dienstverleners in de begrote werkingskosten van de FSMA. Het saldo wordt toegewezen aan de kredietinstellingen, de beursvennootschappen en de verzekeringsondernemingen.

Elke sectorale bijdrage wordt over de individuele ondernemingen die er deel van uitmaken omgeslagen volgens criteria die eigen zijn aan de sector en relevant in het licht van de aard van het toezicht dat de FSMA op deze sector uitoefent.

Op termijn zal de FSMA een evaluatie doorvoeren van de globale sectorale bijdragen van alle sectoren ten aanzien van de werkelijke kost van het toezicht dat op hen betrekking heeft. In voorkomend geval zal de FSMA voorstellen tot aanpassing formuleren.

Verrekening van werkingsoverschotten of -tekorten Eenmaal de werkingskosten van de FSMA vaststaan - op het ogenblik dus dat de rekeningen van de instelling, na attestering door de revisor, zijn goedgekeurd door de raad van toezicht - vergelijkt de FSMA deze kosten met het totale bedrag aan inkomsten dat ze voor het betrokken werkingsjaar heeft ontvangen. Dit laatste bedrag betreft zowel de bijdragen vanwege de ondernemingen en personen die aan het continue toezicht van de FSMA zijn onderworpen als de punctuele bijdragen die verschuldigd zijn naar aanleiding van verrichtingen of naar aanleiding van de indiening van een vergunningsaanvraag.

Indien uit deze vergelijking blijkt dat teveel bijdragen werden geïnd, dan vloeit dit werkingsoverschot, zoals in het verleden, terug naar bepaalde categorieën ondernemingen.

Indien uit deze vergelijking blijkt dat de geïnde bijdragen de reële werkingskosten van de FSMA niet vergoeden, dan wordt aan deze sectoren een evenredige bijkomende bijdrage gevraagd.

De FSMA kan enkel haar werkingskosten financieren, zij kan geen andere reserves opbouwen dan deze voorzien in het besluit.

Het grootste deel van de werkingskosten van de FSMA zijn personeelskosten (incl. de vergoeding van de leden van de niet-uitvoerende organen). Daarnaast heeft de instelling recurrente kosten, zoals logistieke ondersteuning en kosten die verband houden met de financiering van haar zetel. Voorts zijn er kosten die haar worden opgelegd, zoals de kosten die de FSMA verplicht is te dragen uit hoofde van Europese regelgeving, inzonderheid de bijdragen verschuldigd aan de Europese toezichtsautoriteiten ESMA, EIOPA en EBA, of uit hoofde van internationale akkoorden en, onder andere, de kosten verbonden aan de werking van de commissies waarvan de wetgever de organisatie en het secretariaat aan de FSMA heeft toevertrouwd, inzonderheid : 1° de sanctiecommissie, bedoeld in artikel 48bis van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten;2° de Commissie voor de Verzekeringen, bedoeld in artikel 41 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;3° de Raad voor Aanvullende pensioenen en de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, bedoeld in respectievelijk de artikelen 52 en 53 van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;4° de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, bedoeld in respectievelijk de artikelen 60 en 61 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten2. Tot slot zijn er kosten verbonden aan eenmalige acties, bijvoorbeeld de ontwikkeling van bijzondere toezichtsinstrumenten of -methodes.

Het is de FSMA niet toegestaan van de sectoren onder haar toezicht méér bijdragen te innen dan deze die nodig zijn om haar werkingskosten te vergoeden.

Hierop geldt één uitzondering : de FSMA kan een beperkte reserve aanleggen, die haar moet toelaten in voorkomend geval het hoofd te bieden aan haar liquiditeitsbehoeften en aan onverwachte uitgaven. Om deze reserve te stijven kan zij extra bijdragen vragen. Eenmaal de reserve gestijfd dienen de inkomsten van de FSMA strikt afgestemd te zijn op haar uitgaven.

De mate waarin de werkingskosten kunnen evolueren is strikt geregeld in het besluit.

Het ontwerpbesluit bouwt, zoals het besluit van 22 mei 2005, een begrenzing in van de bijdragen die de toezichthouder ter dekking van zijn werkingskosten kan opvragen.

Voor de personeelskosten (inclusief de leden van de uitvoerende organen) is de begrenzing gelijk aan een maximum aantal personeelsleden dat de FSMA kan tewerkstellen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Opdat de FSMA het hoofd zou kunnen bieden aan de nieuwe taken die haar zijn toevertrouwd, wordt dit maximum op 311 voltijdse equivalenten vastgelegd voor het werkingsjaar 2015, waarbij het verschil met het maximum personeelsbestand van 275 voltijdse equivalenten voor 2011, te weten 36, progressief overbrugd wordt.

Personeelskosten maken traditioneel iets meer dan 80 % uit van de totale werkingskosten van de toezichthouder, wat meteen het belang van deze begrenzing aangeeft.

Wat de andere recurrente werkingskosten betreft geldt een begrenzing van 11.000.000 EUR, bedrag dat evolueert met de evolutie van het aantal personeelsleden van de FSMA en van de index van de consumptieprijzen.

De naleving van beide begrenzingen dient te worden geattesteerd door de commissaris-revisor van de FSMA. Bepaalde kosten vallen niet onder voormelde begrenzing, aangezien het kosten betreft waarvan de evolutie afhangt van factoren waar de FSMA niet noodzakelijk vat op heeft en omdat de koppeling van de andere dan personeelskosten aan de index van de consumptieprijzen de FSMA niet zou toelaten eenmalige acties te ondernemen, en niet is aangepast aan de aard ervan.

Voor wat betreft de financiering van de zetel van de FSMA stemt het bedrag dat per categorie van ondernemingen wordt vermeld, overeen met de sedert 2005 jaarlijks van deze categorieën geïnde bijdragen.

De hierboven beschreven financieringsmechanismen, vastgelegd in het ontwerpbesluit, moeten de FSMA de nodige slagkracht geven om aan haar toezichtstaken en in het bijzonder haar doestellingen in verband met consumentenbescherming, met onmiddellijke ingang ten volle invulling te geven, en streeft tegelijkertijd een billijke terugwinning na van de kost van dit versterkte toezicht op de actoren van de financiële sector.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Consumenten, J. VANDE LANOTTE

17 MEI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 56, gewijzigd bij de artikelen 229 en 331, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de CBFA, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 2006 en 23 mei 2007;

Gelet op het voorstel van de Raad van Toezicht van de FSMA van 22 december 2011, gedaan op voorstel van het Directiecomité van de FSMA en met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de opdrachten van de FSMA sedert de inwerkingtreding, op 1 april 2011, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector grondige herschikking hebben ondergaan;

Overwegende dat het in kaart brengen van de respectieve kosten die met de verschillende opdrachten van de FSMA samenhangen en van de criteria voor de tenlastelegging van die kosten van de ondernemingen en personen onder haar toezicht een aanzienlijke reflectie heeft gevergd;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten krachtens artikel 345 van voormeld koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten0 weliswaar van kracht blijft zolang het niet is vervangen of opgeheven, maar dat het een vergoedingslast legt op sectoren van de FSMA waarvan het toezicht geen veranderingen onderging ingevolge de tenuitvoerlegging van de nieuwe toezichtsarchitectuur terwijl, voor de toezichtstaken waarin de wetgever precies heeft gewild dat de FSMA zich specialiseert, met name het gedragstoezicht, geen bijdragen zijn bepaald;

Overwegende dat de FSMA bovendien de eerste bijdragen op grond van het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten pas kan ontvangen vanaf het tweede kwartaal 2012;

Overwegende dat deze situatie vanuit het oogpunt van de proportionaliteit, billijkheid en rechtszekerheid onhoudbaar is en bovendien de uitbouw door de FSMA van de toezichtstaken waarin zij zich moet specialiseren, met name het gedragstoezicht en de financiële vorming op korte termijn ernstig in het gedrang brengt;

Overwegende dat bijgevolg zonder verwijl moet worden overgegaan tot de vervanging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten, om zo de continuïteit van de financiering en het budgettaire evenwicht van de FSMA te kunnen waarborgen en de informatieverstrekking aan de instellingen en personen onder toezicht te kunnen garanderen zodat zij de bijdrage kunnen berekenen die zij aan de FSMA verschuldigd zijn;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en de Vice-Eerste Minister en Minister van Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De werkingskosten van de Autoriteit voor financiële diensten en markten, afgekort FSMA, worden vergoed door bijdragen betaald door de ondernemingen en personen die onder haar toezicht staan of waarvan de verrichtingen of de producten onder haar toezicht staan.

Art. 2.Omvang en evolutie van de werkingskosten.

De werkingskosten van de FSMA worden jaarlijks vergoed binnen volgende grenzen : 1° de kosten met betrekking tot de organen en het personeel van de FSMA worden vergoed voor hun werkelijk bedrag, met dien verstande dat het aantal operationele personeelsleden van de FSMA, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, niet hoger mag liggen dan 311, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Ministers en op gemotiveerd voorstel van de FSMA. Onder operationele personeelsleden dient voor de toepassing van dit besluit verstaan, de personeelsleden ingeschreven in het personeelsregister van de FSMA, met uitzondering van : a) de stagiairs of tijdelijke werknemers die de FSMA in dienst neemt krachtens de geldende tewerkstellingsbevorderende wetgeving;b) de werknemers die meer dan een jaar afwezig zijn;c) de tijdelijke werknemers ter vervanging van medewerkers die meer dan 30 dagen en maximaal één jaar afwezig zijn wegens ondermeer ziekte, zwangerschapsverlof of tijdskrediet;d) de medewerkers van de FSMA die gedetacheerd zijn naar nationale of internationale instellingen of organismen voor opdrachten in het verlengde van de bevoegdheden van de FSMA, voor zover hun vergoeding tijdens de detachering rechtstreeks of onrechtstreeks gedragen wordt door de instelling of het organisme waarnaar de betrokken medewerker gedetacheerd is. De bepaling, op 31 december van elk jaar, van het aantal personeelsleden voor de toepassing van 1° wordt gecertificeerd door de bedrijfsrevisor in functie bij de FSMA. 2° De volgende kosten worden vergoed voor hun werkelijk bedrag : a) de kosten die de FSMA ten laste neemt op basis van Europese regelgeving, inzonderheid de bijdragen verschuldigd aan de Europese toezichtsautoriteiten, of op basis van internationale akkoorden;b) de uitgaven en lasten die de FSMA maakt voor de ontwikkeling of toepassing van bijzondere instrumenten of methodes voor haar toezicht of voor de andere opdrachten die haar zijn toevertrouwd;c) de kosten van de eventuele uitbesteding voor de uitvoering van het jaarlijkse actieplan van de FSMA bedoeld in artikel 49, § 2, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten;d) de kosten van de uitbesteding van ondersteunende taken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de FSMA waartoe in voorkomend geval beslist wordt na de datum van afkondiging van dit besluit;e) de kosten verbonden aan uitzendarbeid, voor zover door het beroep op uitzendkrachten het maximum aantal toegelaten personeelsleden van de FSMA, bedoeld in 1°, niet overschreden wordt;f) de kosten, inzonderheid de presentiegelden en werkingskosten, van de verschillende raadgevende organen die door de wet zijn opgericht in de bevoegdheidsdomeinen van de FSMA;g) de erelonen en kosten van de advocaten die optreden voor de FSMA;h) belastingen, taksen, rechten en retributies van de Staat, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten. 3° De kosten ter financiering van de zetel van de FSMA worden vergoed ten belope van 3.122.555 EUR. 4° De andere uitgaven en lasten dan deze bedoeld in 1° tot en met 3° worden vergoed ten belope van maximum 11.000.000 EUR. Dit grensbedrag wordt, op 31 december van elk jaar, en voor het eerst op 31 december 2012, aangepast aan de verhoudingsgewijze stijging van het aantal personeelsleden, en aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen in het afgelopen boekjaar. Het referentie-indexcijfer hiervoor is dat van de maand december. De weerslag van deze evoluties wordt gecertificeerd door de bedrijfsrevisor in functie bij de FSMA.

Art. 3.Bepaling van de bijdragen, wijze van opvraging en aanmaningskosten § 1. De nadere regels voor de bepaling en inning van de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen en personen die onder het toezicht staan van de FSMA of waarvan de verrichtingen of producten onder haar toezicht staan, worden bepaald in Titels II en III van onderhavig besluit. § 2. Met uitzondering van deze bedoeld in artikel 20 worden alle in dit besluit vermelde vaste bedragen,jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten bedoeld in artikel 2, 1° en 4°. De barema's als bijlage bij dit besluit, en de reserve, bedoeld in artikel 32, worden slechts aangepast als de vereiste aanpassing meer dan tien percent bedraagt, waarbij zij, in voorkomend geval, in schijven van telkens tien percent wordt doorgevoerd, afgerond naar het hoger gelegen tiental euro. § 3. Behoudens andersluidende bepalingen, vraagt de FSMA de betaling van de bijdragen, verschuldigd krachtens dit besluit, op via een schrijven, fax of electronisch verstuurd bericht.

Behoudens andersluidende bepalingen, dient de betaling te geschieden binnen één maand na de kennisgeving van het verschuldigde bedrag. § 4. Indien de niet-betaling van een bijdrage binnen de vooropgestelde termijn aanleiding geeft tot de verzending van een aanmaning, via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, wordt voor elk aangetekend schrijven een bedrag van 50 EUR aan administratieve kosten aangerekend.

TITEL II. - Bijdragen verschuldigd door de ondernemingen onder continu toezicht van de FSMA HOOFDSTUK 1. - Bepaling en opvraging van de bijdragen

Art. 4.Globale bijdrage Onverminderd artikel 20 betalen de ondernemingen of personen bedoeld in deze titel samen een globale bijdrage waarvan het bedrag gelijk is aan het totale bedrag aan werkingskosten van de FSMA, zoals dat blijkt uit de begroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag waarmee de reserve bedoeld in artikel 32 wedersamengesteld moet worden. De opstelling van de begroting van de FSMA is inzonderheid gebaseerd op een raming van de in artikel 2 bedoelde kosten.

De globale bijdrage wordt omgeslagen over de ondernemingen en personen volgens de regels bepaald in de artikelen 5 tot en met 16.

Art. 5.Bijdragen van de instellingen voor collectieve belegging § 1. De op 1 januari ingeschreven instellingen voor collectieve belegging betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 40 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage.

Wanneer de instelling voor collectieve belegging verscheidene compartimenten omvat, is de bijdrage verschuldigd per ingeschreven compartiment. § 2. De Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, betalen samen een bijdrage van 257.000 EUR. Deze bijdrage wordt over die instellingen omgeslagen naar verhouding van het bedrag van hun eigen vermogen, zoals uitgedrukt in hun geconsolideerde jaarrekening van het vorige jaar. § 3. De openbare instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch en naar buitenlands recht betalen een bijdrage van 0,02 EUR per mille van de totaalwaarde van hun op 31 december van het vorige jaar beheerd vermogen. § 4. De buitenlandse openbare instellingen voor collectieve belegging, met uitzondering van de instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen bedoeld in paragraaf 3, betalen volgende bijdragen : 1° de instellingen voor collectieve belegging naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) : 2.055 EUR; 2° de andere instellingen voor collectieve belegging : 12.835 EUR. Deze bijdrage wordt verdubbeld voor het eerste jaar waarin een bijdrage verschuldigd is. § 5. De Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging, met uitzondering van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming bedoeld in paragraaf 2 en de openbare instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen bedoeld in paragraaf 3, betalen volgende bijdragen : 1° een bijdrage van 0,075 EUR per mille van de laatste netto-inventariswaarde van het vorige jaar zoals ze blijkt uit de statistieken overgelegd aan de FSMA;2° een bijdrage van 0,40 EUR per mille van het bedrag van de inschrijvingen op rechten van deelneming in het vorige jaar, zonder dat met eventuele terugbetalingen rekening wordt gehouden, zoals het blijkt uit de statistieken overgelegd aan de FSMA;3° in afwijking van de bepalingen onder 1° en 2°, voor een openbare monetaire instelling voor collectieve belegging, een bijdrage van 0,05 EUR per mille van de laatste netto-inventariswaarde van het vorige jaar zoals ze blijkt uit de statistieken overgelegd aan de FSMA. Voor de toepassing van 2° zijn in het "bedrag van de inschrijvingen op rechten van deelneming in het vorige jaar, zonder dat met eventuele terugbetalingen rekening wordt gehouden" : a) niet begrepen : de commissies, kosten en taksen die bij de inschrijving ten laste worden gelegd van de deelnemers, met uitzondering van het ten gunste van de instelling voor collectieve belegging geïnde bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving van activa;b) niet begrepen : de inbrengen ingevolge een fusie door overneming van compartimenten of van instellingen voor collectieve belegging;c) wél begrepen : de veranderingen van compartiment of van instelling voor collectieve belegging. Als de som van de bijdragen verschuldigd door alle instellingen voor collectieve belegging waarop dit artikel van toepassing is, minder of meer bedraagt dan de in paragraaf 1 bedoelde bijdrage, wordt het tekort of het overschot aangerekend op de bijdragen van de instellingen voor collectieve belegging waarop deze paragraaf betrekking heeft, naar verhouding van de bijdrage die elke instelling verschuldigd is volgens de in de voorafgaande leden vastgestelde regels. § 6. In afwijking van artikel 17, § 1, wordt de minimumbijdrage als volgt vastgesteld : De op grond van paragrafen 2, 3 en 5, eerste lid, 2°, en van artikel 40, § 2, eerste lid, 1°, verschuldigde bijdragen mogen, per instelling voor collectieve belegging, ongeacht of zij compartimenten omvat, niet minder bedragen dan 500 EUR. Dit geldt ook voor de krachtens paragraaf 5, eerste lid, 3°, verschuldigde bijdrage, behoudens wanneer de instelling voor collectieve belegging verscheidene compartimenten omvat en dit bedrag reeds is bereikt met toepassing van paragraaf 5, eerste lid, 1° en 2°.

Art. 6.Bijdragen van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent § 1. De op 1 januari in België gevestigde beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 2,21 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De helft van de in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt omgeslagen over alle ondernemingen bedoeld in dezelfde paragraaf naar verhouding van hun maximaal vereiste eigen vermogen op 31 december van het voorlaatste jaar. § 3. Een vierde van de in paragraaf 1 vastgestelde bijdrage wordt omgeslagen over alle ondernemingen bedoeld in dezelfde paragraaf naar verhouding van hun inkomsten zoals vastgesteld op 31 december van het voorlaatste jaar en gerealiseerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan die datum.

Onder inkomsten moet het totale bedrag van de ontvangen commissies en de andere bedrijfsopbrengsten worden verstaan, vermeerderd met de inkomsten uit deelnemingen in verbonden ondernemingen, zoals die blijken uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. De bijdragen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent, worden, voor de toepassing van de voorgaande leden, vastgesteld op basis van één derde van het bedrag van de in het eerste lid bedoelde inkomsten. § 4. Een vierde van de in paragraaf 1 vastgestelde bijdrage wordt omgeslagen over alle ondernemingen bedoeld in dezelfde paragraaf naar verhouding van hun balanstotaal op 31 december van het voorlaatste jaar zoals dat blijkt uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. De bijdragen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en van de vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent, worden, voor de toepassing van het voorgaande lid, vastgesteld op basis van één derde van hun balanstotaal. § 5. In afwijking van artikel 17, § 1, wordt de minimumbijdrage als volgt vastgesteld : 1° Als de totale bijdrage van een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht minder bedraagt dan 9.200 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 2° Als de totale bijdrage van een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht, van een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, of van een beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent, minder bedraagt dan 4.600 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 3° Als de totale bijdrage van een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of een beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent minder bedraagt dan 3.000 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht.

Art. 7.Bijdragen van kredietinstellingen, beursvennootschappen en buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de Nationale Bank van Belgïe, afgekort de Bank, het toezicht van prudentiële aard uitoefent § 1. De op 1 januari in België gevestigde kredietinstellingen, beursvennootschappen en buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent, betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 10,83 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt omgeslagen over de twee sectoren, waarbij 97,7 % ten laste komt van de sector van de kredietinstellingen, en het saldo ten laste komt van de sector van de beursvennootschappen en van de beleggingsondernemingen waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent. § 3. Drie vierde van de bijdrage die, conform paragraaf 2, ten laste komt van elke sector, wordt tussen de ondernemingen binnen elke sector omgeslagen naar verhouding van de commissies ontvangen tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan 31 december van het voorlaatste jaar.

Het bedrag van de commissies dat in aanmerking wordt genomen voor de beursvennootschappen en de buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent, is het totaal van de ontvangen commissies zoals vermeld in de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. Het bedrag van de commissies dat in aanmerking wordt genomen voor de kredietinstellingen, is het totaal van de hiernavolgende commissies zoals vermeld in de periodieke staten overgelegd aan de FSMA : 1° het totaal van de ontvangen commissies wegens financiële diensten met betrekking tot effecten;en 2° de ontvangen commissies wegens bewaring, bewaking, vermogensbeheer; en 3° de ontvangen commissies wegens overige financiële diensten. De bijdragen van de kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent, worden, voor de toepassing van de voorgaande leden, vastgesteld op basis van één derde van het bedrag van de commissies. § 4. Een vierde van de bijdrage die, conform paragraaf 2, ten laste komt van elke sector, wordt tussen de ondernemingen binnen elke sector omgeslagen naar verhouding van hun balanstotaal op 31 december van het voorlaatste jaar zoals vermeld in de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. De bijdragen van de kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent, worden, voor de toepassing van het voorgaande lid, vastgesteld op basis van één derde van het bedrag van hun balanstotaal. § 5. De bijdrage van een kredietinstelling waarvan de activiteiten bijna uitsluitend beperkt blijven tot de bewaring en het beheer van financiële instrumenten voor rekening van een professioneel cliënteel, beloopt maximaal 150.000 EUR. § 6. In afwijking van artikel 17, § 1, wordt de minimumbijdrage conform de volgende regels vastgesteld : 1° Als de totale bijdrage van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, minder bedraagt dan 2.500 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 2° Als de totale bijdrage van enige andere kredietinstelling minder bedraagt dan 5.000 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 3° Als de totale bijdrage van een beursvennootschap naar Belgisch recht die geen fondsen of effecten van cliënten houdt, of van een beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent en die geen fondsen of effecten van cliënten houdt, of van een beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent, minder bedraagt dan 1.500 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 4° Als de totale bijdrage van enige andere beursvennootschap of beleggingsonderneming waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent minder bedraagt dan 3.000 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. § 7. In afwijking van paragraaf 6 wordt de minimumbijdrage van een kredietinstelling die geen enkele beleggingsdienst of nevendienst verricht in de zin van artikel 46, 1° en/of 2°, van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, vastgesteld conform de volgende regels, op voorwaarde dat die instelling de vereiste kennisgeving in die zin aflegt in de loop van het jaar voorafgaand aan de heffing en de inning van die bijdrage : 1° Als de totale bijdrage van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, minder bedraagt dan 1.000 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht. 2° Als de totale bijdrage van enige andere kredietinstelling minder bedraagt dan 2.000 EUR, wordt ze op dit bedrag gebracht.

Art. 8.Bijdragen van de verzekeringsondernemingen § 1. De op 1 januari in België gevestigde verzekeringsondernemingen betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 13,71 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. 46 % van het in paragraaf 1 vermelde bedrag wordt over de verzekeringsondernemingen omgeslagen naar verhouding van de in het kader van de groepsverzekeringsactiviteiten aan hen verschuldigde premies binnen de twaalf maanden voorafgaand aan 31 december van het voorlaatste jaar, zoals die blijken uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. § 3. 31 % van het in paragraaf 1 vermelde bedrag wordt over de verzekeringsondernemingen omgeslagen naar verhouding van de in het kader van de andere levensverzekeringsactiviteiten dan de groepsverzekeringsactiviteiten aan hen verschuldigde premies binnen de twaalf maanden voorafgaand aan 31 december van het voorlaatste jaar, zoals die blijken uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. § 4. 17 % van het in paragraaf 1 vermelde bedrag wordt over de verzekeringsondernemingen omgeslagen naar verhouding van de in het kader van de andere niet-levensverzekeringsactiviteiten dan de ziekteverzekeringsactiviteiten aan hen verschuldigde premies binnen de twaalf maanden voorafgaand aan 31 december van het voorlaatste jaar, zoals die blijken uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. § 5. 6 % van het in paragraaf 1 vermelde bedrag wordt over de verzekeringsondernemingen omgeslagen naar verhouding van de in het kader van de ziekteverzekeringsactiviteiten aan hen verschuldigde premies binnen de twaalf maanden voorafgaand aan 31 december van het voorlaatste jaar, zoals die blijken uit de periodieke staten overgelegd aan de FSMA. § 6. Voor de vaststelling van de bijdragen van de verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, worden, voor de toepassing van dit artikel, de premies voor 30 % in aanmerking genomen. § 7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "premies" verstaan, de som van de bedragen "uitgegeven premies" en "wijziging in de nog uit te geven premies".

Art. 9.Bijdragen van de hypotheekondernemingen § 1. De op 1 januari in België ingeschreven of geregistreerde hypotheekondernemingen betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 2,40 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt omgeslagen over de hypotheekondernemingen naar verhouding van het totale bedrag van het verschuldigd blijvend saldo in omloop op 31 december van het voorlaatste jaar.

Art. 10.Bijdragen van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening § 1. De op 1 januari in België gevestigde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 1,85 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt omgeslagen over de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht naar verhouding van de aan hen verschuldigde bijdragen enerzijds, en van hun technische voorzieningen op korte termijn of de in hun balans opgenomen technische voorzieningen anderzijds, zoals die blijken uit hun jaarrekening of hun aan de FSMA overgelegde periodieke staten, die betrekking hebben op het voorlaatste jaar, en waarbij het volgende onderscheid wordt gemaakt : 1° voor alle instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening worden de bijdragen integraal in aanmerking genomen;2° naast de bijdragen bedoeld in 1° worden, voor de instellingen die enkel aanvullende pensioentoezeggingen beheren en geen grensoverschrijdende activiteit uitoefenen, de technische voorzieningen op korte termijn in aanmerking genomen voor 3 %;3° naast de bijdragen bedoeld in 1° worden voor de andere instellingen de in de balans opgenomen technische voorzieningen in aanmerking genomen voor 3 %. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : - "technische voorzieningen op korte termijn" het minimale bedrag aan technische voorzieningen berekend overeenkomstig artikel 17 of artikel 18 van het koninklijk besluit van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentiële toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; - "in de balans opgenomen technische voorzieningen" : het bedrag van de voorzieningen vermeld in de rubriek "II. Technische voorzieningen" van de balans vastgesteld overeenkomstig het Schema van de jaarrekening opgenomen in Hoofdstuk I, Afdeling I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten1 betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. § 3. In afwijking van artikel 17, § 1, wordt de minimumbijdrage voor de instellingen bedoeld in paragraaf 2, 1°, vastgesteld op 2.500 EUR.

Art. 11.Bijdragen van de marktondernemingen § 1. De jaarlijkse bijdrage van de NV Euronext Brussels bedraagt 881.000 EUR. § 2. De jaarlijkse bijdrage van andere op 1 januari in België gevestigde marktondernemingen is gelijk aan : 1° 255.580 EUR voor marktondernemingen die markten organiseren waarop uitsluitend financiële instrumenten zijn toegelaten die reeds tot een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zijn toegelaten; 2° voor de andere marktondernemingen : 0,015 EUR per mille van hun marktkapitalisatie, met een minimum van 255.580 EUR.

Art. 12.Uitbating van multilaterale handelsfaciliteiten Elke beleggingsonderneming, kredietinstelling of marktonderneming die op 1 januari één of meer in België gevestigde multilaterale handelsfaciliteiten uitbaat, zoals gedefinieerd in artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, betalen jaarlijks een bijdrage gelijk aan : 1° 2.500 EUR indien zij één in België gevestigde MTF uitbaat; 2° 3.500 EUR indien zij twee in België gevestigde MTF's uitbaat; 3° 4.500 EUR indien zij drie of meer in België gevestigde MTF's uitbaat.

Art. 13.Bijdragen van de emittenten § 1. De vennootschappen of fondsen waarvan de financiële instrumenten op 1 januari zijn toegelaten tot een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt of tot Alternext, georganiseerd door Euronext Brussels, en die aan het toezicht van de FSMA zijn onderworpen, met uitsluiting van de vennootschappen of fondsen waarvan België niet de lidstaat van herkomst is betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 13,33 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage bestaat uit : 1° een forfaitaire bijdrage voor de emittenten van vastgoedcertificaten die aan het toezicht van de FSMA zijn onderworpen, van, per emittent, a) 2.500 EUR voor één certificaat; b) 3.500 EUR voor twee certificaten; c) 4.500 EUR voor drie certificaten en meer; 2° een forfaitaire bijdrage van 4.000 EUR voor de vennootschappen waarvan alleen de obligaties zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt of tot Alternext. 3° een forfaitaire bijdrage van 7.500 EUR voor de overige vennootschappen naar buitenlands recht; 4° een bijdrage voor de overige vennootschappen naar Belgisch recht op grond van de omslag van het saldo, na aftrek van de krachtens de punten 1° tot 3° en krachtens paragraaf 3 verschuldigde bijdragen, tussen die vennootschappen naar verhouding van het bedrag van hun eigen vermogen, zoals uitgedrukt in hun statutaire jaarrekening van het vorige jaar, na aftrek van de kapitaalsubsidies. § 3. In afwijking van paragraaf 2, 2°, is een forfaitaire bijdrage van 2.500 EUR verschuldigd in hoofde van : a) elke vennootschap waarvan enkel schuldinstrumenten zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt met een nominale waarde per eenheid van ten minste 100.000 EUR of, in het geval van schuldinstrumenten in een andere munteenheid dan de euro, waarvan de tegenwaarde van de nominale waarde per eenheid op de uitgiftedatum gelijk is aan ten minste 100.000 EUR; b) elke vennootschap waarvan voor 31 december 2010 enkel schuldinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt waren toegelaten met een nominale waarde per eenheid van ten minste 50.000 EUR of, in het geval van schuldinstrumenten in een andere munteenheid dan de euro, waarvan de tegenwaarde van de nominale waarde per eenheid op de uitgiftedatum gelijk is aan ten minste 50.000 EUR. § 4. In afwijking van artikel 17, § 1, bedraagt de minimumbijdrage op basis van paragraaf 2, 4°, 7.500 EUR. Wanneer de toelating betrekking heeft op certificaten van effecten, is de bijdrage verschuldigd door de emittenten van die certificaten. § 5. Dit artikel is niet van toepassing op de Belgische of buitenlandse openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

Art. 14.Bijdragen van de verrekenings- en vereffeningsinstellingen § 1. De Belgische verrekenings- en vereffeningsinstellingen, de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse verrekenings- en vereffeningsinstellingen en de niet in België gevestigde buitenlandse verrekenings- en vereffeningsinstellingen die op 1 januari aan het toezicht van de FSMA zijn onderworpen, betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 0,67 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt gelijk verdeeld over alle verrekenings- en vereffeningsinstellingen.

Art. 15.Bijdragen van de tussenpersonen § 1. De op 1 januari in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten of in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen ingeschreven personen betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 13,08 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt als volgt omgeslagen : 1° elke tussenpersoon betaalt een basisbedrag;2° elke tussenpersoon betaalt daarenboven een bijkomend bedrag gelijk aan : a) 15 % van voornoemd basisbedrag per door de tussenpersoon aangewende persoon in contact met het publiek, en b) 20 % van voornoemd basisbedrag per persoon die met de effectieve leiding is belast, voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, en per verantwoordelijke voor de distributie, voor de verzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen. § 3. In geval van collectieve inschrijving, mag de som van de bedragen zoals bedoeld in paragraaf 2, 1° en 2°, die verschuldigd zijn door de natuurlijke of rechtspersonen voor wie de centrale instelling een aanvraag tot collectieve inschrijving heeft ingediend, telkens maximaal 150.000 EUR bedragen, zowel voor de collectieve inschrijving in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, als voor de collectieve inschrijving in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.

Art. 16.Bijdragen van de wisselkantoren § 1. De op 1 januari in België gevestigde wisselkantoren betalen jaarlijks gezamenlijk een bijdrage van 0,33 % van de in artikel 4 bedoelde globale bijdrage. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage wordt over de wisselkantoren omgeslagen naar verhouding van de omzet die zij tijdens het vorige jaar hebben gerealiseerd met betrekking tot de contantwisselverrichtingen, zoals die blijken uit de aan de FSMA overgelegde periodieke staten. § 3. In afwijking van artikel 17, § 1, wordt de minimumbijdrage vastgesteld op 1.983 EUR.

Art. 17.Minimumbijdrage § 1. Behoudens andersluidende bepalingen is elke bijdrage verschuldigd op grond van deze titel minstens gelijk aan 500 EUR. Als de bijdrage berekend volgens de bepalingen van deze titel lager is, wordt ze op 500 EUR gebracht.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de tussenpersonen bedoeld in artikel 15. § 2. Het totale bedrag, per categorie van ondernemingen, aan bijdrageverhogingen ingevolge de toepassing van het minimum bedoeld in paragraaf 1 of de andersluidende bepalingen in deze titel, wordt, in diezelfde categorie van ondernemingen, afgetrokken van de bijdragen van de ondernemingen voor wie de minimumbijdragen niet gelden, naar verhouding van de van elk van die ondernemingen geïnde of te innen bijdragen.

Art. 18.Herstructureringen § 1. Indien een onderneming bedoeld in titel II een herstructurering of een verrichting met gelijkaardige uitwerking heeft ondergaan, zal de berekeningsbasis als volgt worden aangepast : a) in geval van een fusie of andere herstructurering waarbij een onderneming het ganse vermogen van een andere onderneming overneemt, of een verrichting met gelijkaardige uitwerking, is de nieuwe berekeningsbasis van de verkrijgende onderneming het resultaat van de samenvoeging van de berekeningsbasissen van alle, bij de herstructurering of gelijkaardige verrichting betrokken, ondernemingen;b) in geval van een splitsing of andere herstructurering waarbij een onderneming een deel van het vermogen van een andere onderneming overneemt, of een verrichting met gelijkaardige uitwerking, is de nieuwe berekeningsbasis het resultaat : 1° voor de verkrijgende onderneming : van de samenvoeging met de berekeningsbasis die betrekking heeft op het overgenomen deel van het vermogen;2° voor de overdragende onderneming, voor zover deze nog bestaat : van de aftrek van de berekeningsbasis die betrekking heeft op het overgedragen deel van het vermogen. § 2. De nodige stavingsstukken dienen aan de FSMA te worden overgemaakt, uiterlijk 3 maanden voor de datum van opvraging van de bijdragen, bepaald in artikel 21.

Indien de onderneming de nodige stavingsstukken niet tijdig meedeelt en de geïnde of te innen bijdrage om die reden te laag is, zal de FSMA, in het jaar waarin zij deze vaststelling doet, het verschuldigde saldo aanrekenen, alsook een bijdrageverhoging van 50 % op de door die onderneming verschuldigde totale bijdrage.

Art. 19.Verlies van toelating, inschrijving of registratie De ondernemingen of personen bedoeld in deze titel, die afstand doen van hun toelating, inschrijving of registratie of waarvan de toelating, inschrijving of registratie wordt ingetrokken of herroepen, blijven bijdrageplichtig overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, zolang zij onderworpen zijn aan het toezicht van de FSMA.

Art. 20.Financiering van de zetel § 1. Onverminderd artikel 4 worden de op grond van deze titel verschuldigde bijdragen, ter financiering van de zetel van de FSMA, jaarlijks gedurende 18 jaar verhoogd met 3.122.555 EUR als volgt verdeeld : 1° voor de in artikel 8 bedoelde verzekeringsondernemingen 583.023 EUR; 2° voor de in artikel 10 bedoelde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening : 25.423 EUR; 3° voor de in artikel 9 bedoelde hypotheek-ondernemingen : 39.093 EUR; 4° voor de in artikel 15 bedoelde tussenpersonen : 234.778 EUR; 5° voor de in artikel 7 bedoelde kredietinstellingen, beursvennootschappen en buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de Bank het toezicht van prudentiële aard uitoefent : 1.490.766 EUR; 6° voor de in artikel 6 bedoelde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, de buitenlandse beleggingsondernemingen waarop de FSMA het toezicht van prudentiële aard uitoefent en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging : 67.634 EUR; 7° voor de in artikel 16 bedoelde wisselkantoren : 16.882 EUR; 8° voor de in artikel 14 bedoelde verrekenings- en vereffeningsinstellingen : 55.993 EUR; 9° voor de in artikel 11 bedoelde marktondernemingen : 58.473 EUR; 10° voor de in artikel 13 bedoelde emittenten, met uitzondering van de emittenten bedoeld in paragraaf 2, 1°, van dat artikel : 550.760 EUR. Deze bedragen worden omgeslagen over de ondernemingen die, voor het lopende werkingsjaar, deel uitmaken van de betrokken categorie naar verhouding van de van elk van die ondernemingen geïnde of te innen bijdragen. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde bedragen worden opgevraagd samen met de bijdragen bedoeld in artikel 4.

Art. 21.Datum van opvraging van de bijdragen De FSMA vraagt de betaling van de bijdragen in deze titel op ten laatste op 31 januari, met uitzondering van : 1° de bijdragen van de instellingen voor collectieve belegging verschuldigd op grond van artikel 5, §§ 4 en 5;deze worden ten laatste op 31 maart opgevraagd; 2° de bijdragen van de tussenpersonen verschuldigd op grond van artikel 15 alsook de bijhorende bijdragen ter financiering van de zetel, bedoeld in artikel 20;deze worden ten laatste op 31 mei opgevraagd; 3° de bijdragen van de in artikel 13 bedoelde emittenten en van de instellingen voor collectieve belegging verschuldigd op grond van artikel 5, §§ 2 en 3, alsook, in voorkomend geval, de bijhorende bijdragen ter financiering van de zetel, bedoeld in artikel 20;deze worden ten laatste op 30 juni opgevraagd. HOOFDSTUK 2. - Regels betreffende de verrekening van het werkingsoverschot of -tekort met de bijdragen betaald door de ondernemingen onder continu toezicht van de FSMA

Art. 22.Voor de verrekening van het werkingsoverschot of -tekort met de bijdragen betaald door de ondernemingen onder continu toezicht van de FSMA, bedoeld in hoofdstuk 1, wordt, na aftrek van oninbare bedragen, rekening gehouden met volgende inkomsten : a) geïnde of te innen bedragen op grond van titels II en III;b) de eventuele inkomsten bedoeld in artikel 31, § 3;c) de overige diverse inkomsten zoals financiële en uitzonderlijke opbrengsten, terugbetalingen, opbrengsten uit de verkoop van drukwerk met betrekking tot de opdrachten van de FSMA.

Art. 23.§ 1. Voor zover het niet, geheel of gedeeltelijk, wordt aangewend voor de aanvulling van de reserve in overeenstemming met de artikelen 3, § 2 en 32, betaalt de FSMA het werkingsoverschot terug aan de categorieën van ondernemingen bedoeld in de artikelen 5 tot en met 14 naar verhouding van de geïnde of te innen bijdragen van die verschillende categorieën van ondernemingen.

Het werkingsoverschot in de zin van dit besluit is het verschil in méér, zoals dit kan worden bepaald op grond van de jaarrekening, goedgekeurd door de Raad van Toezicht met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, tussen het totaal van de door de FSMA voor een werkingsjaar geïnde of te innen inkomsten, bedoeld in artikel 22 en na aftrek van de oninbare bedragen, en de som van de werkelijke kosten voor dat jaar bedoeld in artikel 2, 1° tot 3° en het bedrag vastgesteld met toepassing van artikel 2, 4°, of het bedrag van de werkelijke kosten voor dat jaar bedoeld in artikel 2, 4°, indien dat lager is. § 2. In voorkomend geval worden de openstaande vervallen schulden van een onderneming ten aanzien van de FSMA, aangerekend op het overschot dat haar toekomt, behoudens oninbare bedragen. § 3. Het overschot wordt over de individuele ondernemingen omgeslagen naar verhouding van de door elk van hen verschuldigde bijdragen in het jaar dat volgt op datgene waarin de rekeningen van de FSMA over het boekjaar waarop de verrekening betrekking heeft, conform artikel 48, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, zijn goedgekeurd.

Het wordt met die bijdragen verrekend.

Art. 24.§ 1. Voor de vergoeding van het werkingstekort vraagt de FSMA bijkomende bijdragen aan de categorieën van ondernemingen bedoeld in de artikelen 5 tot en met 14, naar verhouding van de geïnde of te innen bijdragen van die verschillende categorieën van ondernemingen.

Onder werkingstekort in de zin van dit artikel dient verstaan het verschil in min, zoals dit kan worden bepaald op grond van de jaarrekening, goedgekeurd door de Raad van Toezicht met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, tussen het totaal van de door de FSMA voor een werkingsjaar geïnde of te innen inkomsten, bedoeld in artikel 22 en na aftrek van oninbare bedragen, en de som van volgende bedragen : - het bedrag van de werkelijke kosten voor dat jaar bedoeld in artikel 2, 1° tot 3° ; - het bedrag vastgesteld met toepassing van artikel 2, 4°, of het bedrag van de werkelijke kosten voor dat jaar bedoeld in artikel 2, 4°, indien dat lager is; - in voorkomend geval het bedrag bestemd voor de aanvulling van de reserve, bedoeld in artikel 32. § 2. De bijkomende bijdrage die per categorie ondernemingen of personen wordt gevraagd, wordt omgeslagen over de individuele ondernemingen of personen naar verhouding van de bijdragen, verschuldigd in het jaar dat volgt op datgene waarin de rekeningen van de FSMA over het boekjaar waarop de verrekening betrekking heeft, conform artikel 48, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, zijn goedgekeurd. Zij wordt gelijktijdig opgevraagd met deze bijdragen.

TITEL III. - Tarieven voor specifieke toezichtsacties

Art. 25.Openbaar bod Een bijdrage, die wordt berekend conform het barema als bijlage bij dit besluit, is aan de FSMA verschuldigd bij de indiening van een dossier voor de verkrijging van : a) hetzij een beslissing met toepassing van : - artikel 19 of artikel 20 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienste type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 a type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten op de openbare overnamebiedingen, of - artikel 18, § 1, c) of d), of § 2, c) of d), 32, 41, 52 of 60 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;b) hetzij een verklaring van geen bezwaar over de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven bijzondere verslagen. De bedragen vermeld in het barema dat als bijlage gaat, worden tot één vierde teruggebracht voor dossiers met betrekking tot vennootschappen of verenigingen waarvan het maatschappelijk doel in hoofdzaak bestaat in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Indien de bijdragen zijn verschuldigd door niet in België gevestigde personen dienen zij bij de indiening van hun dossier een in België gevestigde voldoende solvabele persoon of instelling aan te duiden, die heeft aanvaard garant te staan voor de betaling van de verschuldigde bijdragen.

Art. 26.Transparantie Per kennisgeving aan de FSMA krachtens titel II van de wet van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, wordt aan de FSMA een bijdrage van 500 EUR betaald. Deze bijdrage is tevens verschuldigd per wettelijk vereiste kennisgeving door houders van belangrijke deelnemingen in een vennootschap die is toegelaten tot Alternext, georganiseerd door Euronext Brussels.

Wanneer een kennisgeving door verschillende kennisgevers wordt verricht, zijn die hoofdelijk verplicht tot betaling van de bijdrage.

Art. 27.Voorafgaandelijk akkoord of standpunt Voor elke beslissing over een verzoek tot voorafgaandelijk akkoord, op grond van artikel 63 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, is een bijdrage van 2.500 EUR verschuldigd aan de FSMA. Dezelfde bijdrage is verschuldigd indien de FSMA ingaat op een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek om voorafgaand aan een verrichting op effecten standpunt in te nemen door schriftelijk mee te delen of zij, indien de verrichting doorgaat al dan niet gebruik zal maken van de aanmanings of publicatiebevoegdheid waarover zij beschikt of andere maatregelen zal treffen.

Art. 28.Aanvraag tot toelating, inschrijving of registratie § 1. Behoudens andersluidende bepalingen, betalen de ondernemingen die een aanvraag tot vergunning indienen een bijdrage van 2.500 EUR aan de FSMA voor het onderzoek van deze aanvraag. § 2. Behoudens andersluidende bepalingen en onder voorbehoud van paragraaf 4, betalen de personen of ondernemingen die een aanvraag tot inschrijving indienen een bijdrage van 500 EUR aan de FSMA voor het onderzoek van deze aanvraag. § 3. Behoudens andersluidende bepalingen, betalen de ondernemingen die een aanvraag tot registratie indienen een bijdrage van 300 EUR aan de FSMA voor het onderzoek van deze aanvraag. § 4. Behoudens andersluidende bepalingen, betalen de instellingen voor collectieve belegging, die een aanvraag tot inschrijving indienen, een bijdrage van 300 EUR voor het onderzoek van deze aanvraag.

Wanneer een instelling voor collectieve belegging meedere compartimenten omvat, is de bijdrage per ingeschreven compartiment verschuldigd.

Art. 29.Aanvraag tot inschrijving als ICB in schuldvorderingen In afwijking van artikel 28, betalen de openbare instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of buitenlands recht die een aanvraag tot inschrijving indienen, een bijdrage van 0,05 EUR per mille van de totaalwaarde van het beheerd vermogen aan de FSMA, met een minimum van 8.056 EUR en een maximum van 20.138 EUR, voor het onderzoek van deze aanvraag.

Wanneer een instelling voor collectieve belegging verscheidene compartimenten omvat, is de bijdrage per ingeschreven compartiment verschuldigd.

Art. 30.Aanvraag tot vergunning als marktonderneming In afwijking van artikel 28, betalen zij die een vergunning als marktonderneming in de zin van artikel 16 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten aanvragen, een bijdrage van 33.565 EUR aan de FSMA voor het onderzoek van deze aanvraag.

Art. 31.Uitgaven en lasten voor een bepaalde onderneming, persoon of categorie van ondernemingen § 1. De FSMA kan bepaalde ondernemingen, personen of categoriëen van ondernemingen uitzonderlijke uitgaven en lasten ten laste leggen die zij heeft moeten maken : 1° voor het toezicht op deze ondernemingen, personen of categoriëen van ondernemingen, ondermeer voor : a) de aanstelling van een deskundige;b) de uitvoering van inspecties ter plaatse in het buitenland;c) de ontwikkeling of toepassing van bijzondere instrumenten of methodes voor haar toezicht of voor de andere opdrachten die haar zijn toevertrouwd;d) de ontwikkeling en het onderhoud van specifieke IT applicaties;2° voor de verwerking van niet-gestandaardiseerde gegevens verstrekt door gecontroleerde ondernemingen of personen. § 2. De krachtens dit artikel verschuldigde bijdragen wordt hetzij afzonderlijk opgevraagd, hetzij bij de bijdragen bedoeld in Titel II gevoegd. § 3. De in dit artikel bedoelde bijdragen die niet zijn gebruikt om prestaties van derden te betalen worden in aanmerking genomen voor de verrekening van het werkingsoverschot of -tekort met de bijdragen betaald door de ondernemingen onder continu toezicht van de FSMA overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel II. TITEL IV. - Diverse bepalingen HOOFDSTUK 1. - Bijzondere bepalingen

Art. 32.§ 1. Van de reserves bedoeld in artikel 27 van het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten wordt een liquiditeitsreserve van 15.000.000 EUR gevormd. Deze reserve mag ook worden aangewend als algemene begrotingsreserve beschikbaar voor investeringen en uitzonderlijke risico's en lasten. § 2. De overeenkomstig paragraaf 1 gevormde reserve kan worden aangevuld indien zij werd aangepast in overeenstemming met artikel 3, § 2, of indien zij, ingevolge de eraan onttrokken bedragen, op het einde van het jaar daalt onder het bedrag bedoeld in paragraaf 1, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 3, § 2.

De aanvulling kan op volgende wijzen gebeuren : 1° via onttrekkingen aan het in artikel 23 bedoelde overschot, of 2° door bijkomende bijdragen op te vragen overeenkomstig artikel 24. De aanvulling kan gespreid over verscheidene werkingsjaren gebeuren.

Per werkingsjaar mag de aanzuivering er in geen geval toe leiden dat de bijdrage per categorie van ondernemingen of personen met méér dan 25 % stijgt.

Art. 33.De op grond van de voorschriften van Titels II en III geïnde of te innen bedragen hebben betrekking op het boekjaar waarin zich het feit heeft voorgedaan dat daartoe aanleiding was.

Art. 34.De bij dit besluit vastgestelde bijdragen worden gestort op de rekening van de FSMA bij de Nationale Bank van België of bij een andere door de FSMA aangeduide financiële instelling volgens de door haar bepaalde modaliteiten.

Art. 35.De personen die instaan voor de betaling van de bij dit besluit vastgestelde bijdragen, delen aan de FSMA, op de wijze en binnen de termijn die zij bepaalt, alle nodige gegevens mee voor de berekening van die bijdragen. HOOFDSTUK 2. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 36.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt de in artikel 2, eerste lid, 1°, bedoelde bovengrens van 311 voltijdse equivalenten, voor de jaren 2012, 2013 en 2014, respectievelijk met 27, 18 en 9 voltijdse equivalenten verminderd. § 2. In afwijking van artikel 10, § 3, wordt de minimumbijdrage voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, voor de jaren 2012 en 2013, verlaagd tot respectievelijk 1.000 EUR en 2.000 EUR.

Art. 37.De bijdragen geïnd van de ondernemingen en personen onder het toezicht van de FSMA voor 2012 op basis van de bepalingen van het koninlijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten worden verrekend bij de eerste opvraging van bijdragen op grond van dit besluit, voor zover zij betrekking hebben op hetzelfde werkingsjaar.

Art. 38.§ 1. Onverminderd de nog op grond van zijn voorschriften te innen of terug te betalen bedragen, worden in het koninlijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de bepalingen opgeheven die betrekking hebben op de bijdragen van de ondernemingen, personen, verrichtingen of producten die onderworpen zijn aan het toezicht van de FSMA. Inzonderheid worden volgende bepalingen opgeheven : 1° artikel 2, voor wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreft;2° artikelen 3 tot en met 6;3° artikel 8, derde lid, en artikel 9, derde lid;4° artikel 10, voor wat de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies betreft;5° artikel 10bis;6° artikel 11;7° artikel 12;8° artikelen 14 en 19;9° artikelen 15 tot en met 18 en 20 tot en met 23;10° artikel 27. § 2. In afwijking van de eerste paragraaf, zal voormeld koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten volledig worden opgeheven, onverminderd de nog op grond van zijn voorschriften te innen of terug te betalen bedragen, indien het koninklijk besluit in uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, vóór of op dezelfde dag als dit besluit in werking treedt.

Art. 39.Voor de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA voor het werkingsjaar 2011, betalen de in artikel 7 bedoelde kredietinstellingen en de in artikel 8 bedoelde verzekeringsondernemingen samen een bedrag van 7.701.000 EUR, dat als volgt wordt verdeeld : 1° 3.592.000 EUR voor de in artikel 8 bedoelde verzekeringsondernemingen; 2° 4.109.000 EUR voor de in artikel 7 bedoelde kredietinstellingen.

Art. 40.§ 1. In afwijking van artikel 5, §§ 3 en 6, betalen de op 1 januari ingeschreven openbare instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of naar buitenlands recht die reeds vóór 1 januari 2005 waren ingeschreven, jaarlijks een bijdrage van 0,02 EUR per mille van het deel van de totaalwaarde van het beheerd vermogen dat overeenstemt met het bedrag van de in België geplaatste effecten.

Wanneer de instelling voor collectieve belegging verscheidene compartimenten omvat, is de bijdrage verschuldigd per ingeschreven compartiment. § 2. In afwijking van artikel 5, § 4, betalen de op 1 januari ingeschreven buitenlandse openbare instellingen voor collectieve belegging met vaste vervaldag met "gewaarborgd kapitaal" of met "kapitaalbescherming" die reeds vóór 1 januari 2005 waren ingeschreven, jaarlijks de volgende bijdragen : 1° een bijdrage van 0,50 EUR per mille van het brutobedrag van de tijdens het vorige jaar in België geplaatste effecten;2° voor de instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en niet voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, een bijkomende bijdrage van 0,075 EUR per mille op het totaal, op 31 december van het vorige jaar, van de sinds hun inschrijving in België geplaatste nettobedragen. Wanneer de instelling voor collectieve belegging verscheidene compartimenten omvat, zijn de in punt 1° en punt 2° van het eerste lid bedoelde bijdragen verschuldigd per ingeschreven compartiment.

De in punt 1° en punt 2° van het eerste lid bedoelde bedragen worden vastgesteld op 31 december van het vorige jaar, voor de instellingen waarvoor 31 december de datum van hun jaarlijkse boekhoudkundige afsluiting is, of op de laatste dag van de berekening van de netto-inventariswaarde van de maand december van het vorige jaar, voor de overige gevallen.

Voor de toepassing van punt 1° van het eerste lid omvat het brutobedrag van de geplaatste effecten : - niet de provisies, kosten en taksen die bij de inschrijving ten laste worden gelegd van de deelnemers, met uitzondering van het ten gunste van de instelling voor collectieve belegging geïnde bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving van activa; - niet de inbrengen ingevolge een fusie door overneming van compartimenten of van instellingen voor collectieve belegging; - de veranderingen van compartiment of van instelling voor collectieve belegging. § 3. Voor 2012 geldt dat, in afwijking van artikel 6, onder de in paragraaf 3 van dat artikel bedoelde "inkomsten", de positieve bruto-opbrengsten moeten worden verstaan zoals die blijken uit de aan de FSMA overgelegde boekhoudstaten, namelijk het totale bedrag van de bedrijfsopbrengsten, na aftrek van het renteresultaat in de mate dat dat in de bedrijfsopbrengsten begrepen is en vermeerderd met de opbrengsten van de financiële vaste activa.

Art. 41.Overgangsbepaling voor het Rentenfonds Het Rentenfonds betaalt, voor de periode waarin het in 2012 aan het toezicht van de FSMA onderworpen is, een bedrag gelijk aan het evenredig prorata deel van de bijdrage betaald in 2011 op grond van artikel 20, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder sluiten. HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 42.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012, met uitzondering van : 1° de artikelen 32, 35, 38, § 1, 10° en 39, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2011;2° artikel 38, § 1, 8°, en de bepalingen in titel III, die in werking treden op de datum van ondertekening van dit besluit. De technische voorzieningen op korte termijn en, bij gebrek aan technische voorzieningen op korte termijn, de in de balans opgenomen technische voorzieningen van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoeld in artikel 10 worden in aanmerking genomen voor de eerstvolgende bijdrageberekening volgend op de opheffing van artikel 5 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen type wet prom. 27/10/2006 pub. 24/11/2010 numac 2010000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 27/10/2006 pub. 05/02/2014 numac 2014000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen.

Art. 43.De Ministers bevoegd voor Financiën en Consumentenbescherming, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Code

Dossiers ingediend met het oog op het verkrijgen van beslissingen in toepassing van volgende bepalingen :

Bedrag in €

I. Artikelen 32, 41 of 52 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt


a) aanvraag tot goedkeuring van een prospectus over de toelating van beleggingsinstrumenten tot een gereglementeerde markt en over de eventuele openbare aanbieding van die beleggingsinstrumenten (1)


10

Eerste toelating van effecten met een aandelenkarakter tot een gereglementeerde markt

19.769 €

12

Bijkomende toelating van effecten met een aandelenkarakter tot een gereglementeerde markt

13.180 €

14

(Eerste of bijkomende) toelating van andere beleggingsinstrumenten dan effecten met een aandelenkarakter tot een gereglementeerde markt

10.544 €

16

In afwijking van de bijdrage toepasselijk krachtens code 14, in geval van toelating van effecten zonder aandelenkarakter waarvan de modaliteiten (a) de terugbetaling voorzien op de vervaldag van het effect van minimum 100 % van het geïnvesteerde bedrag en (b) de toekenning voorzien van een bepaalde of in functie van een referentieinterest bepaalbare interest die hetzij periodiek betaald wordt tot op vervaldag van het effect, hetzij gekapitaliseerd en op vervaldag betaald wordt, evenals de "zero coupons", met uitzondering van de beleggingsinstrumenten uitgegeven in het kader van effectiseringsverrichtingen

4.000 €

b) aanvraag tot goedkeuring van een prospectus over de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten (zonder gelijktijdige toelating tot een gereglementeerde markt) (2)


Openbare aanbieding van effecten met een aandelenkarakter


20

als de waarde van de verrichting < 10 M €

9.885 €

22

als de waarde van de verrichting > of = 10 M €

19.769 €

Openbare aanbieding van effecten zonder aandelenkarakter


30

als de waarde van de verrichting < 10 M €

5.272 €

32

als de waarde van de verrichting > of = 10 M €

10.544 €

34

In afwijking van de bijdrage toepasselijk krachtens codes 30 en 32, in geval van openbare aanbieding van effecten zonder aandelenkarakter waarvan de modaliteiten (a) de terugbetaling voorzien op de vervaldag van het effect van minimum 100 % van het geïnvesteerde bedrag en (b) de toekenning voorzien van een bepaalde of in functie van een referentieinterest bepaalbare interest die hetzij periodiek betaald wordt tot op vervaldag van het effect, hetzij gekapitaliseerd en op vervaldag betaald wordt, evenals de "zero coupons", met uitzondering van de beleggingsinstrumenten uitgegeven in het kader van effectiseringsverrichtingen

4.000 €

Openbare aanbieding van andere beleggingsinstrumenten dan effecten met een aandelenkarakter en effecten zonder aandelenkarakter


40

als de waarde van de verrichting < 10 M €

9.885 €

42

als de waarde van de verrichting > of = 10 M €

19.769 €

50

c) aanvraag tot goedkeuring van een basisprospectus (3)

10.080 € 378 € per categorie of type van beleggings-instrumenten waarop het basisprospectus betrekking heeft

52

In afwijking van de bijdrage toepasselijk krachtens codes 30 en 32, indien de basisprospectus betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter waarvan de modaliteiten (a) de terugbetaling voorzien op de vervaldag van het effect van minimum 100 % van het geïnvesteerde bedrag en (b) de toekenning voorzien van een bepaalde of in functie van een referentieinterest bepaalbare interest die hetzij periodiek betaald wordt tot op vervaldag van het effect, hetzij gekapitaliseerd en op vervaldag betaald wordt, evenals de "zero coupons", met uitzondering van de beleggingsinstrumenten uitgegeven in het kader van effectiseringsverrichtingen

7.000 €

60

d) aanvraag tot goedkeuring van een registratiedocument buiten het kader van een verrichting

2.520 €

70

e) aanvraag tot goedkeuring van een verrichtingsnota met gegevens over de beleggingsinstrumenten, zonder gelijktijdige goedkeuring van het registratiedocument

x € = geldend barema voor de goedkeuring van een prospectus voor dat type van verrichtingen op grond van codes 10 tot 42 - 2.520 €

80

f) aanvraag tot goedkeuring van een aanvulling op het prospectus in het vooruitzicht van een andere openbare aanbieding en/of een andere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt dan die in het kader waarvan het prospectus oorspronkelijk werd goedgekeurd, of aanvraag tot goedkeuring van een prospectus waarin door middel van verwijzing een ander prospectus is opgenomen dat nog geldig is en dat eerder door de FSMA werd goedgekeurd, met uitsluiting van de elementen die eigen zijn aan de verrichting

x € = geldend barema voor de goedkeuring van een prospectus voor dat type van verrichtingen op grond van codes 10 tot 42 - 2.520 €

90

g) aanvraag tot goedkeuring van een verkort prospectus (inclusief de verlening van een gedeeltelijke vrijstelling van de prospectusverplichting)

2.636 €

100

h) aanvraag tot verlening van een volledige vrijstelling van de prospectusverplichting

1.977 €

II. Artikel 60 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt


105

Verzoek tot goedkeuring van reclame (vergoeding geheven per beleggingsinstrument en per verdeler (distributeur)), behalve wanneer de betrokken beleggingsinstrumenten openbaar worden aangeboden op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus

800 €

III. Artikelen 19 of 20 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienste type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 a type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten op de openbare overnameaanbiedingen (4)


a) aanvraag tot goedkeuring van een prospectus met betrekking tot een openbare overnameaanbieding


112

als de waarde van de verrichting < 10 M €

10.544 €

114

als de waarde van de verrichting > of = 10 M € en < 25 M €

19.769 €

116

als de waarde van de verrichting > of = 25 M € en < 100 M €

32.949 €

118

als de waarde van de verrichting > of = 100 M €

65.898 €

120

als het bod geen betrekking heeft op een Belgische vennootschap en in hoofdzaak in het buitenland loopt

10.544 €

122

b) wederzijdse erkenning van een prospectus goedgekeurd door een buitenlandse autoriteit

2.025 €

130

IV. Artikel 18, § 1, c) of d) of § 2, c) of d) van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in het kader van aanvragen om informatie als gelijkwaardig te erkennen aan de informatie die in het prospectus moet worden opgenomen (5)

10.544 €

140

V. Wetboek van vennootschappen in het kader van aanvragen tot verklaring van geen bezwaar over bijzondere verslagen

800 €


(1) Als een prospectus wordt goedgekeurd in het kader van een openbare aanbieding en/of de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van verschillende onderscheiden beleggingsinstrumenten, zal de verschuldigde bijdrage overeenstemmen met het hoogste barema dat van toepassing is op grond van codes 10 tot 42, met een toeslag van 378 € per ander betrokken beleggingsinstrument.(2) Als een prospectus wordt goedgekeurd in het kader van een openbare aanbieding en/of de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van verschillende onderscheiden beleggingsinstrumenten, zal de verschuldigde bijdrage overeenstemmen met het hoogste barema dat van toepassing is op grond van codes 10 tot 42, met een toeslag van 378 € per ander betrokken beleggingsinstrument. (3) Als het basisprospectus betrekking heeft op gedekte warrants die zijn uitgegeven door een andere partij dan de emittent van het onderliggende, bedraagt de basisbijdrage voor de uitgifte en/of toelating tot een gereglementeerde markt van die gedekte warrants 1.890 € + 189 € per noteringslijn waarop het prospectus betrekking heeft, met een totaal minimum van 4.000 € . (4) Als een prospectus dat de FSMA heeft goedgekeurd in het kader van een openbaar overnameaanbod dat uitsluitend betrekking heeft op andere beleggingsinstrumenten dan effecten, binnen twaalf maanden na de goedkeuring ervan opnieuw wordt gebruikt voor soortgelijke verrichtingen, wordt de verschuldigde bijdrage voor die soortgelijke verrichtingen teruggebracht tot 630 € per prospectus. (5) Als de betrokken informatie al werd goedgekeurd door de FSMA of door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die één of meer bevoegdheden uitoefent die vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden van de FSMA, wordt de verschuldigde bijdrage voor een beslissing die de FSMA neemt op basis van artikel 18, § 1, c) of d), van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten, teruggebracht tot 5.272 € .

Toelichting bij de barema's van de door de FSMA te innen bijdragen De bijdrage is verschuldigd op het ogenblik dat een dossier wordt ingediend met het oog op het verkrijgen van een beslissing van de FSMA (art. 25 van het koninklijk besluit). In de lijst met barema's worden de verschillende beslissingen onderscheiden naar wettelijke grondslag : I. beslissingen getroffen op basis van artikel 32 (door Richtlijn 2003/71/EG geharmoniseerde verrichtingen), van artikel 41 (overdracht aan de FSMA van de goedkeuring van een prospectus) of artikel 52 (niet door Richtlijn 2003/71/EG geharmoniseerde verrichtingen) van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, II. beslissingen getroffen op basis van artikel 60 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, III. beslissingen getroffen op basis van artikel 19 of 20 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienste type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 a type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de openbare overnameaanbiedingen, IV. beslissingen getroffen op basis van 18, § 1, c) of d), of § 2, c) of d), van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en V. beslissingen (geen bezwaar) getroffen op basis van het Wetboek van vennootschappen.

I. Beslissingen genomen op basis van artikel 32, artikel 41 of artikel 52 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Deze beslissingen worden genomen in het kader van aanvragen tot goedkeuring van een prospectus over openbare aanbiedingen tot verkoop van of tot inschrijving op beleggingsinstrumenten of van de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Artikel 32 van de wet betreft de verrichtingen die door Richtlijn 2003/71/EG worden geharmoniseerd, terwijl artikel 52 betrekking heeft op de verrichtingen die niet door die richtlijn worden geharmoniseerd. Artikel 41 van de wet heeft betrekking op het geval waarin de FSMA zich de goedkeuring van een prospectus ziet overdragen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst.

Dit artikel verwijst zelf naar de procedure voorzien in artikel 32.

Een bijdrage is verschuldigd voor de indiening van dossiers met het oog op het verkrijgen van een beslissing tot goedkeuring van zowel volledige prospectussen als basisprospectussen, registratiedocumenten, verrichtingsnota's over beleggingsinstrumenten, bepaalde aanvullingen op prospectussen en verkorte prospectussen, of van een beslissing tot verlening van een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de prospectusverplichting.

In beginsel moet voor elke openbare aanbieding en/of voor elke toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt een afzonderlijk prospectus worden opgesteld. Op dat beginsel bestaan echter verschillende uitzonderingen : - eenzelfde prospectus kan tegelijkertijd betrekking hebben op de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. De op grond van codes 10 tot 16 verschuldigde bijdrage met betrekking tot het toelatingsprospectus dekt bijgevolg ook het aspect « openbare aanbieding », - een basisprospectus kan worden opgesteld in het kader van aanbiedingsprogramma's die het mogelijk maken om gedurende een gespecificeerde periode doorlopend of herhaaldelijk beleggingsinstrumenten van verschillende types of categorieën uit te geven. De daarvoor verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld op grond van code 50 of 52 (code 52 geldt in geval van uitgiften van zgn. "plain vanilla" obligaties), - een prospectus dat nog steeds geldig is, mag opnieuw worden gebruikt in het kader van andere verrichtingen, op voorwaarde weliswaar dat het wordt geactualiseerd in een aanvulling. In dat geval is een bijdrage verschuldigd voor de goedkeuring van die aanvulling (code 80).

Als buiten de voornoemde hypotheses een prospectus wordt goedgekeurd in het kader van een openbare aanbieding en/of in het kader van de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van verschillende onderscheiden beleggingsinstrumenten, zal de verschuldigde bijdrage overeenstemmen met het hoogste barema dat van toepassing is op grond van codes 10 tot 42, met een toeslag van 378 euro per ander betrokken beleggingsinstrument, en dit conform de analogie tussen deze situatie en de goedkeuring van een basisprospectus dat ook betrekking heeft op verschillende onderscheiden instrumenten (code 50).

Codes 10 tot 14 Deze lijnen van de lijst met barema's betreffen de toelatingen van beleggingsinstrumenten tot een gereglementeerde markt, inclusief de gelijktijdige openbare aanbieding van die beleggingsinstrumenten.

Bij een aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van beleggingsinstrumenten die al zijn toegelaten tot de verhandeling op een andere gereglementeerde markt, zal het dossier worden behandeld alsof het een bijkomende toelating betreft.

Codes 20 tot 42 Deze lijnen betreffen de openbare aanbiedingen, zonder gelijktijdige toelating tot een gereglementeerde markt. De verschuldigde bijdrage schommelt in functie van het bedrag waarop de verrichting betrekking heeft, en het betrokken type van beleggingsinstrumenten.

Codes 50 tot 52 Krachtens de artikelen 29 en 49 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten kan een basisprospectus worden opgesteld. Een basisprospectus kan aldus betrekking hebben op de uitgifte van verschillende categorieën of types van beleggingsinstrumenten die worden aangeboden in het kader van aanbiedingsprogramma's. Voor dergelijke basisprospectussen is een bijdrage van 10.080 euro verschuldigd, met een toeslag van 378 euro per betrokken categorie of type van beleggingsinstrumenten.

Voor de basisprospectussen met betrekking tot andere dan kapitaaleffecten waarvoor het kapitaal ten belope van 100 % gewaarborgd en het tarief vast is wordt de basisbijdrage van 7000 EUR naar 10.080 EUR verhoogd (zonder supplement per categorie of type beleggingsinstrumenten waarop de basisprospectus betrekking heeft).

Dit barema zal het aanbod van "plain vanilla" obligaties, eenvoudige producten, ten goede komen.

Codes 60 en 70 Een emittent kan een prospectus opstellen in de vorm van één enkel document. Hij betaalt dan de bijdrage die codes 10 tot 42 vaststellen naar gelang het type verrichting. Hij kan dat prospectus echter ook in drie delen opstellen (registratiedocument, verrichtingsnota en samenvatting). Omwille van de vereiste neutraliteit zal de bijdrage in dat geval als volgt worden vastgesteld : - de drie delen van het prospectus kunnen tegelijkertijd worden goedgekeurd naar aanleiding van de openbare aanbieding of de toelating. In dat geval zijn codes 10 tot 42 van toepassing en wordt de verschuldigde bijdrage in één keer betaald bij de goedkeuring van het prospectus in drie delen; - de drie delen van het prospectus kunnen ook afzonderlijk worden goedgekeurd. Dan worden twee hypotheses onderscheiden : • ofwel wordt eerst het registratiedocument goedgekeurd buiten het kader van de goedkeuring van een prospectus : de verschuldigde bijdrage voor de goedkeuring van het registratiedocument bedraagt 2.520 euro (code 60). Later, bij de goedkeuring van de verrichtingsnota over de beleggingsinstrumenten, zal een bijdrage verschuldigd zijn die gelijk is aan het verschil tussen 2.520 euro en de bijdrage die verschuldigd zou zijn voor de goedkeuring van een volledig prospectus voor een dergelijke verrichting, op grond van codes 10 tot 42 (code 70). • ofwel werd het registratiedocument eerder goedgekeurd in het kader van een vorige verrichting en wordt het vervolgens opnieuw gebruikt in het kader van een andere openbare aanbieding of een andere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Bij de goedkeuring van de verrichtingsnota over de beleggingsinstrumenten, in het vooruitzicht van die andere openbare aanbieding of die andere toelating tot de verhandeling, zal een bijdrage verschuldigd zijn die ook hier gelijk zal zijn aan het verschil tussen 2.520 euro en de bijdrage die verschuldigd zou zijn voor de goedkeuring van een volledig prospectus voor een dergelijke verrichting, op grond van codes 10 tot 42 (code 70).

Code 80 Deze code viseert twee verschillende hypotheses. Enerzijds is zij van toepassing wanneer een prospectus dat minder dan twaalf maanden geleden werd goedgekeurd in het kader van een vorige verrichting, opnieuw wordt gebruikt in het kader van een andere openbare aanbieding of een andere toelating. Als dit prospectus moet worden aangepast en/of geactualiseerd via een aanvulling, is een bijdrage verschuldigd.

Anderzijds is zij van toepassing wanneer in een prospectus een ander prospectus is opgenomen door middel van verwijzing dat eerder door de FSMA werd goedgekeurd en dat nog steeds geldig is (met uitsluiting van de elementen die eigen zijn aan de verrichting waarop dat prospectus oorspronkelijk betrekking had).

In beide hypotheses is de verschuldigde bijdrage gelijk aan het verschil tussen 2.520 euro en de bijdrage die verschuldigd zou zijn op grond van codes 10 tot 42 indien een nieuw volledig prospectus zou worden opgesteld. Er bestaat dus een parallel tussen deze twee hypotheses en het geval waarin een registratiedocument dat eerder werd goedgekeurd in het kader van een bepaalde verrichting, opnieuw wordt gebruikt in het kader van een andere verrichting (code 70). Code 80 waarborgt zo de neutraliteit tussen de verschillende methodes voor de opstelling van prospectussen die, in bepaalde gevallen, alternatieven zijn.

Als een prospectus daarentegen wordt goedgekeurd in het kader van een verrichting en er tussen de goedkeuring van dat prospectus en de afsluiting van de verrichting nieuwe feiten opduiken of onjuistheden aan het licht komen die de goedkeuring van een aanvulling op het prospectus vereisen, zal laatstgenoemde goedkeuring geen aanleiding geven tot de betaling van een nieuwe bijdrage. Dit geldt ook wanneer de aanvulling op het prospectus bedoeld is om het basisprospectus te actualiseren.

Code 90 Deze lijn heeft betrekking op de beslissingen over de aanvragen tot verlening van een gedeeltelijke vrijstelling van de prospectusverplichting en tot goedkeuring van een verkort prospectus.

Volledigheidshalve wordt eraan herinnerd dat enkel de verrichtingen die niet door Richtlijn 2003/71/EG worden geharmoniseerd, nog in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de prospectusverplichting.

Code 100 Deze lijn heeft betrekking op de beslissingen over de aanvragen tot verlening van een volledige vrijstelling van de prospectusverplichting. Enkel de verrichtingen die niet door Richtlijn 2003/71/EG worden geharmoniseerd, komen nog in aanmerking voor een volledige vrijstelling van de prospectusverplichting. Hier is een bijdrage verschuldigd omdat een volledige vrijstelling van de prospectusverplichting niet automatisch wordt verleend, maar een beslissing van de FSMA vereist.

II. Beslissingen genomen op basis van artikel 60 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Een bijdrage van 800 € is verschuldigd bij de indiening van dossiers met betrekking tot de goedkeuring van reclame (of ander documenten en berichten) in het kader van openbare aanbiedingen waarvoor de FSMA geen prospectus heeft goedgekeurd.

Wanneer het prospectus is goedgekeurd door de FSMA wordt de kost in verband met de reclame geacht te zijn vergoed door de bijdrage die krachtens codes 10 tot 90 verschuldigd is voor de indiening van een dossier met het oog op de goedkeuring van de prospectus zelf.

Het onderzoek van de reclame in het geval dat de FSMA het prospectus niet heeft goedgekeurd is complexer in de mate dat de FSMA dan kennis moeten nemen van de details van de verrichting en van het prospectus (dat van het pasporrt geniet) om de conformiteit van de reclame met de wettelijke vereisten te kunnen beoordelen.

In deze gevallen zal dus een bijdrage van 800 EUR worden opgevraagd en dit per reclamecampagne (geheel van documenten, folders, affiches enz. met betrekking tot eenzelfde verrichting) en per verdeler. Indien meerdere tussenpersonen een reclamecampagne organiseren zal elke tussenpersoon dus moeten bijdragen in de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA. III. Beslissingen getroffen op basis van artikel 19 of 20 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienste type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 a type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de openbare overnameaanbiedingen.

De bijdrage verschuldigd bij de indiening van een dossier voor het bekomen van de goedkeuring van een prospectus met betrekking tot een openbare overnameaanbieding (of openbaar ruilbod of uitkoopbod) schommelt in functie van het bedrag waarop de verrichting betrekking heeft, dat op zijn beurt wordt berekend in functie van de geboden tegenprestatie.

Als eenzelfde bieder over een periode van 12 maanden verschillende openbare overnameaanbiedingen uitbrengt op andere beleggingsinstrumenten dan effecten (zoals opties) en de prospectussen die voor die verschillende verrichtingen worden opgesteld, sterk analoog zijn, moet de bieder bij de goedkeuring van het eerste prospectus de bijdrage betalen waarvan sprake is in codes 112 tot 120.

De bijdrage die verschuldigd is voor de goedkeuring van de prospectussen over de latere verrichtingen, wordt echter teruggebracht tot 630 euro per prospectus omdat het onderzoek van die prospectussen de FSMA minder werk bezorgt.

Er is eveneens een bijdrage verschuldigd bij de indiening van een dossier met het oog op de erkenning door de FSMA van een prospectus goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.

IV. Beslissingen genomen op basis van artikel 18, § 1, c) of d), of § 2, c) of d), van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Deze lijn heeft betrekking op twee types van verrichtingen (openbare aanbiedingen tot omruiling en fusies) die worden vrijgesteld van de prospectusverplichting in het kader van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, op voorwaarde dat voor het publiek of de belanghebbenden, naar gelang het geval, informatie beschikbaar wordt gesteld die door de FSMA als gelijkwaardig wordt erkend aan de informatie die in het prospectus moet worden opgenomen. Deze vrijstellingen vereisen een beslissing van de FSMA en bijgevolg ook de betaling van een bijdrage.

Als de informatie die door de FSMA als gelijkwaardig dient te worden erkend aan de informatie die in een prospectus moet worden opgenomen, al is goedgekeurd door de FSMA zelf of door één van haar Europese collega-toezichthouders, wordt de bijdrage met de helft teruggebracht.

In die hypothese is de controle die de FSMA op de betrokken informatie moet uitoefenen, immers beperkter. Dat zal vooral zo zijn bij openbare aanbiedingen tot omruiling, als de informatie die door de FSMA als gelijkwaardig dient te worden erkend, deel uitmaakt van het prospectus over dat openbaar bod tot omruiling dat door de ter zake bevoegde autoriteit is goedgekeurd.

Als de FSMA overigens gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 18, § 3, van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en zij in een reglement verduidelijkt welke informatie beschikbaar moet worden gesteld om aan die gelijkwaardigheidsvoorwaarde te voldoen, zal zij met betrekking tot voornoemde verrichtingen niet langer geval per geval een beslissing moeten nemen. Bijgevolg zal daarvoor ook geen bijdrage meer moeten worden betaald.

V. Beslissingen genomen op basis van het Wetboek van vennootschappen in het kader van aanvragen tot verklaring van geen bezwaar over bijzondere verslagen Het Wetboek van vennootschappen bepaalt in verband met diverse verrichtingen dat bijzondere verslagen moeten worden bezorgd aan de FSMA die moet verklaren dat zij geen bezwaar heeft tegen de verspreiding ervan. Momenteel is dit, krachtens artikel 538 van het Wetboek van vennootschappen, het geval bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants door vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^