Koninklijk Besluit van 17 mei 2016
gepubliceerd op 31 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003413
pub.
31/05/2016
prom.
17/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003413

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


17 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, artikelen 35 en 39;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Financiën, gegeven op 2 maart 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Begroting, gegeven op 16 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 23 juni 2015;

Gelet op het protocol nr. 709 van 16 september 2015 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Overwegende dat het aangewezen is om de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën die belast zijn met het opstellen van de algemene rekening van het algemeen bestuur sinds 19 september 2011 en tijdelijk ter beschikking zijn gesteld van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole definitief over te dragen naar deze dienst, vermits de Minister van Begroting overeenkomstig artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat bevoegd is voor het opstellen van genoemde algemene rekening;

Overwegende dat bij artikel 16/1 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, een Commissie voor de openbare comptabiliteit werd opgericht;

Overwegende dat binnen de Commissie voor de openbare comptabiliteit een afdeling zal worden opgericht die belast wordt met het technisch onderzoek van de problematiek van de inventaris en van de waarderingsregels;

Overwegende dat de bevoegdheden van de Commissie voor de openbare comptabiliteit werden overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole en het aangewezen is om de personeelsleden, die tewerkgesteld waren in de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat en met ingang van 1 februari 2013 ter beschikking werden gesteld van genoemde Federale Overheidsdienst, definitief over te dragen naar deze dienst;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie en van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, die belast zijn met het opstellen van de algemene rekening van het algemeen bestuur, overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.

Nom, prénom - Naam, voornaam

Titre, grade Titel, graad

DE CLEEN, Patricia

Conseiller Adviseur

JACOBS, Dirk

Conseiller Adviseur

SCHELKENS, Joris

Conseiller Adviseur

NULENS, Jurgen

Attaché

VAN DROOGENBROECK, Palmyre

Expert financier et administratif Financieel en administratief deskundige

HUBEAU, Jean

Expert financier Financieel deskundige

LAFAY, Andrée

Assistant financier Financieel assistent

DE WILDE, Els

Assistant administratif Administratief assistent


Art. 2.In voorkomend geval behouden de in artikel 1 bedoelde ambtenaren het complement waarop ze gerechtigd waren op de datum van hun overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit, onder de voorwaarden die gelden voor de ambtenaren behorend tot de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder complement, een complement bedoeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde ambtenaren behouden ten persoonlijke titel de rechten die hen werden toegekend op grond van de artikelen 8 en 10 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Art. 4.De in artikel 1 bedoelde ambtenaren die geslaagd zijn voor een loopbaanexamen georganiseerd voor de behoeften van de Federale Overheidsdienst Financiën, behouden het voordeel van dit slagen. De rechten verbonden aan dit voordeel kunnen slechts worden uitgeoefend, indien de betrokken ambtenaren bij wege van federale mobiliteit terug benoemd worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

De overgedragen ambtenaren, die ingeschreven zijn voor een aangekondigd of lopend loopbaanexamen, georganiseerd voor de behoeften van de Federale Overheidsdienst Financiën, behouden hun recht op deelname onder de voorwaarden bepaald door het statuut van het rijkspersoneel en zijn uitvoeringsbesluiten.

Voor de toepassing van dit artikel dient te worden verstaan onder loopbaanexamen, een examen bedoeld in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel.

Art. 5.In voorkomend geval behouden de in artikel 1 bedoelde ambtenaren de vormingspremie waarop ze gerechtigd waren op de datum van hun overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit, onder de voorwaarden bepaald in het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^