Koninklijk Besluit van 17 mei 2016
gepubliceerd op 09 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000356
pub.
09/06/2016
prom.
17/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000356

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 54 tot 61;

Gelet op de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 22/05/2017 numac 2017011774 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van e type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2016;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2016 bovenop de subsidies toegekend in het koninklijk besluit Vrijwillige Terugkeer van 19 mei 2016 de volgende subsidie toe aan de volgende partners ter uitvoering van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer".

Naam project

Bedrag subsidie

Begunstigde

Nom projet

Montant subside

Bénéficiaire

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€4.150.249

IOM

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€4.150.249

IOM

Uitvoeringsovereenkomst van het Kader Akkoord

€37.184

IOM

Convention de l'exécution de l'Accord Cadre

€37.184

IOM

Vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame reïntegratie

€383.856

Caritas Intl.

Retour volontaire assisté en vue d'assurer une intégration durable.

€383.856

Caritas Intl.

Individuele reïntegratietrajecten

€1.244.228

IOM

Accompagnements individuels d'intégration

€1.244.228

IOM

Individuele reïntegratietrajecten

€622.114

Caritas Intl.

Accompagnements individuels d'intégration

€622.114

Caritas Intl.


Art. 2.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 17 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, T. FRANCKEN


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^