Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 29 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011810
pub.
29/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011810

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen sluiten tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 9, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008, 15 december 2013 en 16 december 2015;

Gelet op de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, de artikelen 4, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003, en 5, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen sluiten tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, gegeven op 6 mei 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 14 juni 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie, gegeven op 29 september 2017;

Gelet op advies 62.871/1 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen sluiten tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° "producent van gecertificeerde pootaardappelen": natuurlijke of rechtspersoon geregistreerd met het oog op de productie op het Belgisch grondgebied van niet-bereide pootaardappelen in de zin van: - punt 1.2.2.2 van de bijlage bij het ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2009 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen of - punt 2.2.2.b) van de bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen of - punt 1.2.2.2 van de bijlage bij het ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen;".

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten" vervangen door de woorden "van het Fonds".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belas type wet prom. 16/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu sluiten, worden de woorden "- Meloidogyne chitwoodi Golden et al.," en de woorden "- Meloidogyne fallax Karssen," opgeheven.

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten, worden in het vijfde streepje de woorden "uiterlijk twee jaar" vervangen door de woorden "uiterlijk vier maanden" en de woorden "de Dienst" door de woorden "het Fonds".

Art. 5.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten, worden de woorden "uiterlijk vier jaar" vervangen door de woorden "uiterlijk zes maanden".

Art. 6.In de bijlage van hetzelfde besluit wordt onder I. Definities, de bepaling onder 3° vervangen als volgt: "3° M = de marktprijs (inclusief BTW) in België voor de betrokken variëteit en soort aardappelen, genoteerd net vóór het ontstaan van het vermoeden van besmetting of de bevestiging ervan door de Dienst;".

Art. 7.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^