Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 31 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012167
pub.
31/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012167

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van boek II, titel IV, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast en tot vaststelling van de laboratoria aan dewelke deze onderzoeken kunnen worden opgedragen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 524quater, § 1, en 524quinquies, § 1, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd door de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015009389 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft type wet prom. 20/07/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 16 oktober 2017 en op 15 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 februari 2018;

Gelet op advies 63.159/3 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De ziekten bedoeld in artikel 524quater, van het Wetboek van strafvordering, voor dewelke de procedure voorzien in boek II, Titel IV, hoofdstuk IX, van het Wetboek van strafvordering kan worden toegepast, zijn de volgende: - HIV; - Hepatitis C.

Art. 2.§ 1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 524quater, paragrafen 1, 2 en 5, van het Wetboek van strafvordering kan worden opgedragen aan de volgende aidsreferentielaboratoria die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1996 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de referentielaboratoria voor het verworven immunodeficiëntiesyndroom: - Laboratoire de référence SIDA, Université Catholique de Louvain, Unité de virologie, Tour Claude Bernard, avenue Hippocrate 54, 1200 Bruxelles; - AIDS-Referentielaboratorium, Katholieke Universiteit Leuven, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Gasthuisberg - CDG 8, Herestraat 49, 3000 Leuven; - Laboratoire de référence SIDA, Université Libre de Bruxelles, Hôpital Universitaire Erasme, Laboratoire de Virologie, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles; - AIDS-Referentielaboratorium, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Laboratorium voor microbiologie, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen; - AIDS-Referentielaboratorium, Universiteit van Gent, Universitair Ziekenhuis, blok A, Laboratorium voor Bacteriologie en Virologie, De Pintelaan 185, 9000 Gent;

Laboratoire de référence SIDA, Université de Liège, Domaine Universitaire du Sart-Tilman, Centre de Transfusion Sanguine, Niveau O - Bât. B35, 4000 Sart-Tilman via Liège 1; - AIDS-Referentielaboratorium Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UZ-Brussel, Academisch Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel; - AIDS-Referentielaboratorium, Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UMC Sint-Pieter - Bordet Instituut, Laboratorium Microbiologie Hallepoort, Hoogstraat 322, 1000 Brussel. § 2. De laboratoria vermeld in paragraaf 1 volgen de procedure zoals bepaald in een besluit genomen door de minister bevoegd voor Volksgezondheid.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^