Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 29 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012235
pub.
29/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012235

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


17 MEI 2018 . - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 19, punt 1;

Gelet op de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen, artikelen 6 en 7;

Overwegende dat artikel 6 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen artikel 19.1 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België wijzigt om het maximaal aantal leden van het Directiecomité van de Nationale Bank te begrenzen op zes;

Overwegende dat de Koning, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen, de datum van inwerkingtreding van voormeld artikel 6 bepaalt;

Overwegende dat het, in het licht van de persoonlijke onafhankelijkheid van de leden van het Directiecomité van de Nationale Bank, passend is de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen vast te stellen met eerbiediging van de ambtstermijn van de zittende directeurs;

Overwegende dat het mandaat van de heer Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België, op 1 januari 2019 eindigt en dat de heer Guillaume Pierre Wunsch, vicegouverneur van de Nationale Bank van België, overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België sluiten houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België, benoemd wordt tot gouverneur van de Nationale Bank van België voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 januari 2019;

Overwegende dat, aldus, het aantal leden van het Directiecomité van de Nationale Bank van België vanaf 2 januari 2019 tot zes zal teruggebracht worden en dat het bijgevolg wenselijk is de inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen vast te stellen op dezelfde datum;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen treedt in werking op 2 januari 2019.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^