Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 31 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018012237
pub.
31/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012237

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 5 februari 1999, 22 februari 2001, 1 maart 2007 en 8 juni 2008;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 8, eerste lid, 1°, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007 en artikel 29, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 28 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de uitoefening van de diergeneeskunde, artikel 4, vierde lid, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005 en 19 maart 2014;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 7, gewijzigd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1976 inzake veterinair-rechtelijke voorschriften voor het intra-Benelux-verkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van beenderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 29 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 19/08/2015 numac 2015000422 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en sluiten tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii sluiten betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 1883. Afmaking - Verdelging van krengen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 1951Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/1951 pub. 16/07/2015 numac 2015000361 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren. - Duitse vertaling sluiten betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 1977 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 1992 tot uitvoering van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 1995 houdende uitvoering van artikel 3hepties van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende organisatie van de bestrijding van de dierenziekten;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/1996 pub. 04/05/2015 numac 2015000215 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen. - Duitse vertaling sluiten houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten type ministerieel besluit prom. 10/02/1999 pub. 19/08/2015 numac 2015000419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 4 augustus 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 62.619/3 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 25 september 1883. Afmaking - Verdelging van krengen wordt paragraaf 1, die artikel 1 bevat, opgeheven.

Art. 2.Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 22 april 1976 inzake veterinair-rechtelijke voorschriften voor het intra-Benelux-verkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong;2° het koninklijk besluit van 25 augustus 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van beenderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1987;3° het koninklijk besluit van 30 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 29 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;4° het koninklijk besluit van 10 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 19/08/2015 numac 2015000422 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en sluiten tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding;5° het koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii sluiten betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii;6° het ministerieel besluit van 21 februari 1951Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/1951 pub. 16/07/2015 numac 2015000361 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren. - Duitse vertaling sluiten betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren;7° het ministerieel besluit van 10 november 1977 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 oktober 1984;8° het ministerieel besluit van 2 april 1992 tot uitvoering van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten;9° het ministerieel besluit van 11 januari 1995 houdende uitvoering van artikel 3hepties van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende organisatie van de bestrijding van de dierenziekten;10° het ministerieel besluit van 9 februari 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/1996 pub. 04/05/2015 numac 2015000215 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen. - Duitse vertaling sluiten houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen;11° het ministerieel besluit van 10 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten type ministerieel besluit prom. 10/02/1999 pub. 19/08/2015 numac 2015000419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten.

Art. 3.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^