Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 31 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018012283
pub.
31/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012283

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, op artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als Wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, op artikelen 2 en 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021117 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1948 houdende de oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 tot oprichting van een « Musée d'Armes anciennes, d'Armures, d'Objets d'Art et de Numismatique » sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikelen 1 en 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het voorstel van de Algemeen Directeur a.i. van de instelling;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gegeven op 10 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 februari 2018;

Overwegende dat het besluit dat de missies van de instelling bepaalt, moet worden aangevuld met de missie van het permanent tentoonstellen van selecties uit de collecties;

Overwegende dat de benaming van de musea waaruit de instelling bestaat en deze van hun collecties geactualiseerd moeten worden;

Overwegende dat de instelling partnerschappen met andere federale diensten moet kunnen afsluiten voor de valorisatie van objecten of een gedeelte van de collecties;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, vervangen bij de koninklijke besluiten van 8 april en 2 augustus 2002, wordt eerste lid vervangen als volgt: "De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bevatten het Museum Kunst & Geschiedenis, de Afgietselwerkplaats, het Paviljoen der Menselijke Driften, het Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten en de Hallepoort."

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021117 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1948 houdende de oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 tot oprichting van een « Musée d'Armes anciennes, d'Armures, d'Objets d'Art et de Numismatique » sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° ) in het eerste streepje, worden de woorden "in verband met de vier departementen" vervangen door de woorden " in de domeinen van prehistorie, oudheid, nationale archeologie, niet-Europese beschavingen, decoratieve, industriële en technische kunsten, Europese etnologie en muziekinstrumenten.Deze collecties worden in de beste omstandig-heden bewaard."; 2° ) een nieuwe derde streepje wordt ingevoegd luidend als volgt; "- een selectie uit deze collecties aan het publiek voorstellen en tot hun recht laten komen;"; 3° ) een nieuwe vierde streepje wordt ingevoegd luidend als volgt; "- het afsluiten van partnerschappen met andere federale diensten steunend op de valorisatie van objecten of een gedeelte van geïnventariseerde publieke collecties;".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendmaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^