Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 13 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de vervroegde beëindiging van het mandaat van de rechtskundige assessoren en de rechtskundige assessoren generaal voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012578
pub.
13/06/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012578

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de vervroegde beëindiging van het mandaat van de rechtskundige assessoren en de rechtskundige assessoren generaal voorzien door de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, artikel 16, zesde lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 februari 2018;

Gelet op het advies 63.009/1 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder: 1° rechtskundig assessor: een rechtskundig assessor bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;2° rechtskundig assessor generaal: een rechtskundig assessor generaal bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;3° het Instituut: het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;4° het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten: het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;5° de minister: de minister bevoegd voor Middenstand.

Art. 2.§ 1. De rechtskundige assessoren behandelen de vragen van het Bureau van het Instituut of de klachten die ze ontvangen zorgvuldig.

De rechtskundige assessoren generaal behandelen de vragen van het bureau van het Instituut of van de klagers die ze ontvangen om de beslissing van de rechtskundig assessor inzake het klasseren zonder gevolg te herzien zorgvuldig.

Elke beslissing tot klassering zonder gevolg moet gemotiveerd worden. § 2. Wanneer de minister door de voorzitter van het Instituut op de hoogte gesteld wordt van disfuncties veroorzaakt door een rechtskundig assessor of een rechtskundig assessor generaal bij het onderzoek van de dossiers die hem toevertrouwd zijn, kan hij, na de rechtskundig assessor of de rechtskundig assessor generaal te hebben gehoord, vroegtijdig een einde stellen aan zijn mandaat.

De rechtskundig assessor of de rechtskundig assessor generaal wordt vooraf per aangetekende zending opgeroepen om gehoord te worden ten vroegste vijftien dagen na ontvangst van de oproep.

Die oproep licht hem in over de feiten die hem ten laste worden gelegd.

In voorkomend geval kan de rechtskundig assessor of de rechtskundig assessor generaal zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. § 3. Vormen aanwijzingen van disfunctie: 1° het ontbreken van een motivering bij de beslissingen tot klassering zonder gevolg;2° de behandeling van de dossiers op ongepaste wijze of binnen termijnen die niet gerechtvaardigd zijn door de omstandigheden van het concrete geval of de complexiteit van de dossiers;3° herhaaldelijke en ongewettigde afwezigheden van de rechtskundig assessor of de rechtskundig assessor generaal op de zittingen van de Uitvoerende Kamers bedoeld in artikel 52 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten.

Art. 3.De minister of zijn afgevaardigde mag aan een rechtskundig assessor of een rechtskundig assessor generaal inlichtingen vragen over een dossier wanneer hij één of meer aanwijzingen van disfunctie vaststelt zoals bedoeld in artikel 3, § 2, zonder afbreuk te doen aan het geheim van het onderzoek.

Art. 4.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^