Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 29 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031125
pub.
29/05/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031125

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.287, §§ 2, eerste lid, en 4, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten en vervangen door de wet van 8 juni 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten sluiten betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 11 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 maart 2018;

Gelet op advies 63.171/2 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het percentage van de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel XI.287, § 4, van het Wetboek van economisch recht wordt vastgesteld voor de beheersvennootschappen : - op 0,1 % voor de beheersvennootschappen en de rechten bedoeld in artikel XI.287, § 4, vierde lid, van het Wetboek van economisch recht en - op 0,2 % in de andere gevallen.

Het percentage van de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel XI.287, § 4, van het Wetboek van economisch recht wordt vastgesteld voor de collectieve beheerorganisaties bedoeld in artikel XI.246, § 1, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht : - op 0,2 %.

Het percentage van de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel XI.287, § 4, van het Wetboek van economisch recht wordt vastgesteld voor de onafhankelijke beheersentiteiten bedoeld in artikel XI.246, § 1, derde en vierde lid, van het Wetboek van economisch recht: - op 0,1 %.

Art. 2.Het referentiejaar voor de berekeningsgrondslag bepaald in artikel 1, is het jaar dat aan het te financieren jaar voorafgaat.

Art. 3.De vennootschappen voor het beheer van de rechten, de collectieve beheersorganisaties en de onafhankelijke beheersentiteiten delen elk jaar voor 31 juli de berekeningsgrondslag betreffende het referentiejaar mede aan de Controledienst.

Art. 4.De vennootschappen voor het beheer van de rechten, de collectieve beheersorganisaties en de onafhankelijke beheersentiteiten storten hun bijdrage binnen één maand na de kennisgeving door de Controledienst.

De Controledienst kan ten provisionele titel de bijdrage factureren op basis van de aangiftes van de beheersvennootschappen, de collectieve beheersorganisaties en de onafhankelijke beheersentiteiten onverminderd een eventuele latere rectificatie van hun bijdrage op grond van de controle van hun aangiftes.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten sluiten betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten wordt opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^