Koninklijk Besluit van 17 mei 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202586
pub.
29/05/2019
prom.
17/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202586

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 87, eerste lid, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001, artikel 87, zevende lid, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006, artikel 93, vijfde lid, artikel 93, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, en artikel 98, eerste lid, vervangen bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 maart 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 april 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 11 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 212 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor de gerechtigde wiens primaire ongeschiktheid of wiens invaliditeit een aanvang neemt vanaf 1 januari 2020, wordt het maximumbedrag van het loon vastgesteld op 102,9108 euro.".

Art. 2.In artikel 214, § 1, eerste lid, 2°, b) van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt het getal "29,1236" vervangen door het getal "29,8258".

Art. 3.In artikel 215bis, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt het getal "15,9152" vervangen door het getal "16,7110".

Art. 4.Artikel 237bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de herwaarderingscoëfficiënt van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juni 2007 en 12 februari 2009, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen uiterlijk op 31 december 2009, wordt met ingang van 1 augustus 2019 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 0,7 pct. en wordt met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 0,0993 pct. Deze herwaarderingen zijn evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.".

Art. 5.In afdeling XVIbis van hoofdstuk III van titel III van hetzelfde besluit, wordt een artikel 237bis/1 ingevoegd, luidende : "Art. 237bis/1. Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid de duur van vijf jaar bereikt uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar, wordt verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. vanaf 1 september van dat jaar. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.

In afwijking van het vorige lid wordt voor de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid uiterlijk op 31 december 2020 de duur van vijf jaar bereikt, het bedrag van de invaliditeitsuitkering evenwel vanaf 1 januari 2020 met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. verhoogd.

Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.".

Art. 6.Artikel 237ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 12 februari 2009, 28 april 2015 en 14 januari 2018, wordt opgeheven.

Art. 7.De artikelen 1 en 6 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

De artikelen 3 en 4 van dit besluit treden in werking op 1 augustus 2019.

Artikel 5 van dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 8.De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^