Koninklijk Besluit van 17 november 1998
gepubliceerd op 01 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000413
pub.
01/12/1998
prom.
17/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, zoals gewijzigd bij de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de koninklijke besluiten van 17 september 1996 en 13 maart 1998 tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 22 juni 1998;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Paul Samain wordt aangesteld tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de duur van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 1998.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^