Koninklijk Besluit van 17 november 1998
gepubliceerd op 17 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegdheid van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021042
pub.
17/02/1999
prom.
17/11/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegdheid van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs of onder de Minister(s) aangewezen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1975, 12 augustus 1981 en 10 mei 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1987 betreffende de groepering van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren, en hun nadere organisatie als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1987 en 9 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen;

Overwegende dat de vaststelling van de opdracht waarmede het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is belast en van de bijbehorende hulptaken, vereist voor de verwezenlijking van deze opdracht, dient te worden geactualiseerd rekening gehouden met de moderne technieken inzake gegevensverwerking en de nieuwe mogelijkheden inzake wetenschappelijk onderzoek en conservering van het kunstbezit, met de evolutie van de vraag komend van de overheden die ontstaan zijn bij de Institutionele Hervorming van 1980 en bevoegd zijn voor het patrimonium, alsook met de steeds groeiende internationale samenwerking;

Gelet op het gunstig advies van de Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid, gegeven in haar vergadering van 7 september 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De opdracht van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium bestaat uit het wetenschappelijk onderzoek en de conservering van het kunstbezit.

Art. 2.Deze opdracht wordt verwezenlijkt : 1° door het samenstellen van een fotografische inventaris van de kunstwerken;2° door het beheer van de documentaire, wetenschappelijke en technische gegevens in verband met het kunstpatrimonium;3° door de valorisatie en de verspreiding op nationaal en internationaal vlak van de wetenschappelijke gegevens;4° door onderzoek over de Belgische kunstenaars, de materialen en technieken gebruikt in de kunst en de kunstnijverheden;5° door de controle op - en de ontwikkeling van conserveringsmaterialen en -technieken;6° door het behoud en de behandeling van het kunstbezit en door de ondersteuning van initiatieven die in dit verband genomen worden;7° door de actieve deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^