Koninklijk Besluit van 17 november 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, van de gemeente Elsene en van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014285
pub.
05/01/2004
prom.
17/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, van de gemeente Elsene en van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemeen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Overwegende dat het creëren van een Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel noodzakelijk is om het marktaandeel van het openbaar vervoer te verhogen binnen een straal van ongeveer 30 km rond de hoofdstad en de bijzonder zware mobiliteitsproblemen tijdens de piekuren op te lossen;

Overwegende dat, in het kader van de verwezenlijking van dit Gewestelijk Expresnet, de spoorwegcapaciteit op het baanvak Brussel-Schuman-Watermaal verhoogd moet worden;

Overwegende dat deze capaciteitsuitbreiding slechts kan gerealiseerd worden door het op vier sporen brengen van het baanvak Brussel-Schuman-Etterbeek en door de aanpassing van de verbinding Etterbeek-Watermaal;

Overwegende dat deze werken de inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, van de gemeente Elsene en van de gemeente Watermaal-Bosvoorde vergen;

Overwegende dat de kalender voor de verwezenlijking van deze werken vastgelegd is in het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de N.M.B.S., zoals bevestigd door het Samenwerkingsakkoord hieromtrent tussen de Staat en de drie Gewesten van 11 oktober 2001;

Overwegende dat ingevolge deze planning de spoorwegverbinding Watermaal-Schuman-Josaphat, waarvan deze werken een onderdeel uitmaken, in gebruik dient genomen te worden uiterlijk eind 2009;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in het op vier sporen brengen van het baanvak Brussel-Schuman-Etterbeek en in de aanpassing van de verbinding Etterbeek-Watermaal, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, van de gemeente Elsene en van de gemeente Watermaal-Bosvoorde en opgenomen in de plannen nrs. 006.000KU1a, 007.430KU1 en 010.320KU1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, B. ANCIAUX

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^