Koninklijk Besluit van 17 november 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Lontzen en Raeren van algemeen nut wordt verklaard

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014286
pub.
05/01/2004
prom.
17/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Lontzen en Raeren van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit nr. A/456/B.48.2.5/E van 13 december 2001;

Overwegende dat de definitieve bouwvergunning afgeleverd op 27 juni 2003 en de detailstudies voor gevolg hebben dat het project wijzigingen ondergaat, wat de aanpassing vergt van de oorspronkelijk voorziene grondinnames;

Overwegende dat aldus de inbezitneming van de percelen aangeduid op de plannen nrs. 722-21-1, 724-21-1, 732-21-1, 743-21-1, 744-21-1, 752-21-3, gevoegd bij het koninklijk besluit nr. A/456/B.48.2.5/E van 13 december 2001 dienen aangevuld met de inbezitneming van de percelen aangeduid op de plannen 722-21-3, 724-21-3, 732-21-2, 732-21-3, 743-21-2, 744-21-3 en 752-21-5 en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Baelen, Lontzen en Raeren;

Overwegende dat het om dezelfde reden noodzakelijk is de percelen aangeduid op de plannen 735-21-3 en 745-21-3 gelegen op het grondgebied van de gemeenten Lontzen en Raeren te verwerven;

Overwegende dat het meerjarig investeringsplan van de N.M.B.S., dat het voorwerp uitmaakt van een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de drie gewesten de volledige uitvoering van het H.S.T. project van grens tot grens voorziet;

Overwegende dat ingevolge deze planning de hogesnelheidslijn tussen Luik en de Duitse grens tegen 2006 in gebruik dient te worden genomen;

Overwegende dat de planning voor de realisatie van de hogesnelheidslijn tussen Luik en de Duitse grens gekoppeld is aan internationale afspraken inzake de treindienst;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in de realisatie van het project van de hogesnelheidslijn Brussel-Keulen (baanvak Forêt de Grünhaut-Raeren) de onmiddellijke inbezitneming van de percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Lontzen en Raeren en opgenomen in de plannen nrs. 722-21-3, 724-21-3, 732-21-2, 732-21-3, 743-21-2, 744-21-3, 752-21-5, 735-21-3 en 745-21-3, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemeen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Het koninklijk besluit nr. A/456/B.48.2.5/E van 13 december 2001 wordt opgeheven wat betreft de plannen 735-21-1 en 745-21-1.

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, B. ANCIAUX

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^