Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 28 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011000682
pub.
28/10/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 21 en artikel 224, lid 2;

Gelet op de wet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 sluiten tot oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, vierde lid;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 9 en 10 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatsecretaris van Begroting van 29 januari 2010;

Gelet op het advies nr. 49.779/2 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : 1° wet civiele veiligheid : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° wet 112 : de wet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 sluiten tot oprichting van de 112-centra en het agentschap 112;3° Het eenvormig oproepstelsel : het centrum van het eenvormig oproepstelsel zoals bepaald in de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;4° zone : de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet civiele veiligheid;5° dispatching civiele veiligheid : de functionaliteit inzake het verwerken van dringende oproepen naar het eenvormig oproepstelsel, voor wat de interventies van de operationele diensten van de civiele veiligheid betreft zoals bedoeld in de wet civiele veiligheid;6° directeur-generaal civiele veiligheid : de directeur-generaal bevoegd voor de civiele veiligheid bij de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken; 7° A.S.T.R.I.D. : de naamloze vennootschap van publiek recht opgericht door de Federale Investeringsmaatschappij in uitvoering van artikel 2 van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten; 8° CAD : de Computer Aided Dispatching systemen, zoals bedoeld in artikel 13 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D.; 9° zonale post : een meldkamer behorend tot een zone die over de nodige informatie- en communicatieapparatuur beschikt om op afstand met de dispatching in twee richtingen te moeten communiceren. Afdeling 2. - Ligging en inspectie van de dispatching

Art. 2.De dispatching civiele veiligheid is geïntegreerd met de dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en gelegen in het eenvormig oproepstelsel.

De dispatching civiele veiligheid is gevestigd op dezelfde locatie als de CAD, behoudens andere beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 3.De dispatching civiele veiligheid is onderworpen aan de algemene inspectie van de civiele veiligheid, zoals bedoeld in de artikelen 168 tot 174 van de wet civiele veiligheid. HOOFDSTUK II. - Beleid en beheer Afdeling 1. - Algemeen en functioneel beleid

Art. 4.Onverminderd de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de opdrachten inzake civiele veiligheid bepaald in artikel 11, § 1, 2° van de wet civiele veiligheid en voor de opdrachten toevertrouwd door de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, is de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken belast met het algemeen en functioneel beleid van de dispatching civiele veiligheid.

De Minister van Binnenlandse zaken is onder meer belast met het opstellen van operationele richtlijnen en richtlijnen betreffende de wijze waarop de dispatching civiele veiligheid de diensten bedoeld in hoofdstuk 3 dient uit te voeren, onverminderd de toepassing van artikel 8 van de wet 112.

Op het ogenblik dat deze richtlijnen direct of indirect de behandeling van de oproepen naar de nummers 100 of 112 betreffen en bestemd zijn voor de dringende geneeskundige hulpverlening, worden zij overlegd met de Minister van Volksgezondheid.

Het functioneel beleid omvat het beheer van het gebruik van de CAD-toepassingen en de exploitatie van de dispatching civiele veiligheid om een gelijkwaardige minimale dienstverlening te organiseren over heel het nationaal grondgebied.

Het functioneel beleid wordt uitgeoefend in overleg met het nationale dispatchingoverlegplatform bedoeld in artikel 18. Afdeling 2. - Technisch beheer

Art. 5.A.S.T.R.I.D. is belast met het technisch beheer overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. Het technisch beheer bestaat uit de terbeschikkingstelling van de CAD. Het omvat onder meer de installatie, de basisprogrammatie en het onderhoud van de technologie en van de toepassingen van de CAD. Afdeling 3. - Operationeel beheer

Art. 6.De directeur van de dispatching civiele veiligheid is een operationeel personeelslid van de zone met de graad van officier, en is hij belast met het operationeel beheer.

Onverminderd de opdrachten van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, om de functionaliteit inzake het verwerken van dringende oproepen naar het eenvormig oproepstelsel voor wat de medische interventies betreft te verzekeren, en onverminderd het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen omvat het operationeel beheer het nemen van concrete operationele beslissingen bij de behandeling van een oproep, met inachtname van de richtlijnen uitgevaardigd door de Minister, uitgezonderd de leiding van de operaties zoals bepaald in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdienst en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand. Afdeling 4. - Overeenkomsten betreffende het beleid en beheer

Art. 7.De afspraken inzake de prestaties die A.S.T.R.I.D. dient te leveren om de CAD-functionaliteiten te garanderen voor de dispatching civiele veiligheid worden opgenomen in een bijzondere overeenkomst die van toepassing is op alle zones die van de CAD gebruik maken, overeenkomstig artikel 42 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. Deze bijzondere overeenkomst wordt voor de civiele veiligheid afgesloten tussen enerzijds A.S.T.R.I.D. en anderzijds de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, na overleg met het nationaal dispatchingoverlegplatform bedoeld in artikel 18.

Art. 8.Overeenkomsten die afgesloten worden tussen zones en leveranciers van systemen, apparatuur of diensten mogen niet strijdig zijn met de bijzondere overeenkomst bepaald in artikel 7, tweede lid, de bepalingen genomen in uitvoering van artikel 5 en hoofdstuk 3.

Art. 9.Systemen, apparatuur of diensten die door de zone in de zonale post geïnstalleerd worden dienen voorafgaandelijk erkend te worden door de Minister van Binnenlandse zaken, na advies van het nationaal dispatchingoverlegplatform bedoeld in artikel 18, op basis van vooraf door de Minister van Binnenlandse Zaken bepaalde criteria. HOOFDSTUK III. - Diensten

Art. 10.De diensten die door de dispatching civiele veiligheid kunnen worden geleverd aan de zone, worden op basis van de operationele behoeften en de beschikbare middelen vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 16. Afdeling 1. - Diensten bij dringende oproepen in routine

Art. 11.§ 1. De dispatching civiele veiligheid levert minstens de volgende diensten aan de zones : aannemen van oproepgegevens, aanbeveling, alarmering, informatie-analyse, opvolging en bijsturing indien nodig, coördinatie en rapportering. § 2. Het aannemen van oproepgegevens betreft inzonderheid spraakberichten, tekstberichten en informaticagegevens. § 3. Aanbeveling is het uitrukvoorstel dat volgens het principe van de snelste adequate hulp gedaan wordt, overeenkomstig het koninklijk besluit bedoeld in artikel 6 van de wet civiele veiligheid, en betreft het personeel en materieel. § 4. Alarmering is het verwittigen van de uit te rukken personeelsleden door middel van het aansturen van de pagers, of een ander automatisch oproepmiddel. § 5. Informatie-analyse is het opzoeken in databanken van de informatie die de interveniërende ploeg ter plaatse nodig heeft. § 6. Opvolging verzekert in reële tijd de permanente beschikbaarheid over informatie, over de activiteiten van de ploegen en over de evolutie van de gebeurtenissen, alsook de bijstand op vraag van de leiding van de operaties zoals bepaald in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdienst en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand, en in het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen.

Opvolging omvat eveneens indien nodig de bijsturing. § 7. Coördinatie van de interventie is de coördinatie vanaf het ogenblik dat de middelen uitgestuurd worden tot wanneer zij de plaats van interventie bereiken.

Coördinatie van informatie en communicatie is het verzamelen en beheren van alle informatie en communicatie die nuttig kan zijn voor de verantwoordelijke van de operaties. § 8. Rapportering is het verwerken van de beschikbare informatie en het ter beschikking stellen van deze informatie aan de bevoegde overheden. § 9. De zones kunnen in de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 16 overeenkomen met de dispatching civiele veiligheid af te wijken van wat in dit artikel bepaald wordt. Afdeling 2. - Diensten bij gebeurtenissen buiten routine

Art. 12.§ 1. In geval van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een groot aantal oproepen binnen een korte tijdsspanne, inzonderheid storm of wateroverlast, kunnen de oproepen betreffende die gebeurtenis rechtstreeks afgeleid worden naar de operationele cel.

De dispatching civiele veiligheid garandeert gedurende die periode van opschaling het behoud van de minimale dekking van de provincie en behandelt de oproepen die andere gebeurtenissen betreffen dan deze die aanleiding geeft tot een groot aantal oproepen op hetzelfde moment. § 2. De zones kunnen in de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 18 overeenkomen met de dispatching civiele veiligheid af te wijken van wat in § 1 bepaald werd.

Art. 13.§ 1. Bij de afkondiging van een nood- en interventieplan zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen geeft de dispatching civiele veiligheid ondersteuning aan de CP-Ops en het gemeentelijke of provinciale coördinatiecomité. § 2. De dispatching civiele veiligheid staat tevens in voor het uitsturen van de middelen binnen routine en voor het alarmeren en het oproepen voor interventie van de hulpdiensten, evenals van alle noodzakelijke diensten, middelen en personen, en van de bevoegde overheden, zoals bepaald in artikel 23 van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen, en overeenkomstig de afspraken bepaald in de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 16.

Art. 14.Bij de afkondiging van een nood- en interventieplan zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen, en onverminderd de bepalingen van dit besluit, wordt de multidisciplinaire communicatie tussen de dispatchings van de verschillende disciplines geleid door de verantwoordelijke van dezelfde discipline als de Dir-CP-Ops, zoals bedoeld in voornoemd besluit. HOOFDSTUK IV. - Dienstenniveau, overeenkomsten en evalueren van diensten

Art. 15.De Minister van Binnenlandse zaken bepaalt het dienstenniveau van de dispatching civiele veiligheid, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van het agentschap 112.

Art. 16.De dispatching civiele veiligheid sluit met elke zone van de provincie een samenwerkingsovereenkomst af.

Elke samenwerkingsovereenkomst is onderworpen aan de goedkeuring van de directeur-generaal civiele veiligheid en omvat ten minste : 1° de operationele afspraken tussen de zones onderling betreffende de toepassing van het principe van de snelste adequate hulp;2° de diensten die de dispatching civiele veiligheid verleent aan de zone en die niet voorzien zijn in artikel 11, onder meer de niet-dringende oproepen;3° de wijze waarop en de termijn waarbinnen de informatie-uitwisseling gebeurt tussen de zone en de dispatching civiele veiligheid;4° de wijze waarop de dringende oproepen die rechtstreeks in de zone of opvolgingspost toekomen automatisch doorgeschakeld worden naar het eenvormig oproepstelsel;5° de wijze waarop de diensten bedoeld in het hoofdstuk 3 uitgevoerd worden specifiek voor elke zone;6° de wijze en het tijdstip van een herziening van de overeenkomst.

Art. 17.In elke provincie, alsook in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt een provinciaal dispatchingoverlegplatform gecreëerd.

Het provinciaal dispatchingoverlegplatform is samengesteld uit : 1° de gouverneur, die het provinciaal dispatchingoverlegplatform voorzit;2° de directeur-generaal civiele veiligheid, of zijn gemachtigde;3° de zonecommandant bedoeld in artikel 109 van de wet civiele veiligheid, of zijn gemachtigde;4° de directeur van de dispatching civiele veiligheid, zoals bedoeld in artikel 6;5° een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het provinciaal overlegplatform evalueert en geeft advies aan het nationaal dispatchingoverlegplatform, bedoeld in artikel 18, onder meer inzake : 1° het dienstenniveau;2° het samenwerkingsprotocol;3° het vastleggen van prioriteiten in de dienstverlening.

Art. 18.Bij de algemene directie civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken wordt een nationaal dispatchingoverlegplatform gecreëerd.

Het nationaal dispatchingoverlegplatform is samengesteld uit : 1° de directeur-generaal civiele veiligheid, of zijn gemachtigde, die het nationaal dispatchingoverlegplatform voorzit;2° de directeurs van de dispatching civiele veiligheid zoals bedoeld in artikel 6. Het nationaal dispatchingoverlegplatform evalueert en geeft advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en het agentschap 112 onder meer inzake : 1° het dienstenniveau;2° de adviezen van de provinciale dispatchingoverlegplatformen;3° de uitoefening van het algemeen, functioneel en technisch beheer zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5;4° de bijzondere overeenkomst.zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid. HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen

Art. 19.Overeenkomsten die afgesloten werden tussen brandweerdiensten of zones en leveranciers van systemen, apparatuur of diensten, zoals bedoeld in artikel 8, en die strijdig zijn met de bijzondere overeenkomst bepaald in artikel 7, lid 2, de bepalingen genomen in uitvoering van artikel 5 of hoofdstuk 3, en die afgesloten werden voor de inwerkingtreding van dit besluit, dienen te voldoen aan de criteria en erkend te worden zoals bedoeld in artikel 9 binnen de 5 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 20.Op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad treden in werking : 1° artikel 21 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° dit besluit.

Art. 21.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid is belast ieder wat haar betreft met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^