Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 08 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A, te Nevele, te realiseren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014263
pub.
08/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A, te Nevele, te realiseren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur sluiten tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 01/12/2004 numac 2004000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies sluiten houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, hierna aangeduid als « Infrabel », in haar beheerscontract 2008-2012 met de Belgische Staat belast werd met de opstelling en de uitvoering van het plan « Overwegen 2008-2015 » teneinde de veiligheid aan de overwegen structureel te verbeteren;

Overwegende dat dit plan er naar streeft om tegen 2015 het jaarlijks aantal ongevallen aan overwegen en het aantal gekneusde, gekwetste en dodelijke slachtoffers bij ongevallen aan overwegen gelegen op de sporen beheerd door Infrabel en buiten de havengebieden, met 25 % te doen afnemen ten opzichte van deze aantallen in 2007;

Overwegende dat het afschaffen van overwegen en het uitvoeren van weg- en spoorwegaanpassingen (onder andere de aanpassing van de signalisatie) een essentieel onderdeel uitmaken van het plan « Overwegen 2008-2015 », door Infrabel uitgewerkt rekening houdend met de resultaten van de door haar uitgevoerde risicoanalyses;

Overwegende dat het plan « Overwegen 2008-2015 » onder andere de afschaffing van de overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A te Nevele oplegt;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat de afschaffing van overweg nr. 21 noodzakelijk is voor het op vier sporen brengen van de spoorlijn 50A, waarmee beoogd wordt de snelheid en de vervoerscapaciteit op die lijn te verhogen;

Overwegende dat Infrabel de afschaffing van deze overweg n° 21 maar kan realiseren, mits de heraanleg en de verbreding van de « Maalderijstraat », zoals aangeduid op het plan met nr. AP-02;

Overwegende dat de in de « Maalderijstraat » voorziene werken, vanuit technisch en financieel oogpunt en op het vlak van ruimtelijke ordening, de meest geschikte oplossing vormen om de nieuwe verkeersstromen die het rechtstreekse gevolg zijn van de afschaffing van de overweg nr. 21 en van de gewijzigde verkeersconfiguratie, op te vangen;

Overwegende dat de verwerving door Infrabel van de percelen, aangeduid op het plan met nr. L50A-62.8 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Nevele, noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovengenoemde werken;

Overwegende dat het project het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar onderzoek;

Overwegende dat dit openbaar onderzoek slechts een enkel bezwaar heeft opgeleverd, dat door Infrabel werd onderzocht;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nevele geen bezwaar heeft tegen de afschaffing van overweg nr. 21;

Overwegende dat het Vlaams gewest op 5 juli 2011 een bouwvergunning heeft afgeleverd voor de heraanleg en de verbreding van de « Maalderijstraat » te Nevele;

Overwegende dat elke vertraging van de uitvoering van de beoogde werken een negatieve invloed zou hebben op de veiligheid, op de verkeersstromen op de weg en op de capaciteit van het spoorvervoer en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is en dat, ingeval van gerechtelijke onteigening, de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden wordt toegepast;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A, te Nevele worden van algemeen nut verklaard.

Art. 2.Machtiging wordt verleend tot onteigening van de percelen, aangeduid op het plan met nr. L50A-62.8, gevoegd bij dit besluit, met toepassing van de procedure bij hoogdringendheid overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan met nr. L50A-62.8.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^