Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 05 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbe

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014278
pub.
05/12/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de wet van 21 mei 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010014086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2007-I-10 van 31 mei 2007 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende het Patentreglement Rijn sluiten houdende goedkeuring van het besluit 2007-I-10 van 31 mei 2007 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende het Patentreglement Rijn;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2011;

Gelet op advies 49.752/4 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de overeenkomst tussen het Groothertogdom Baden, Beieren, Frankrijk, het Groothertogdom Hessen, Nederland en Pruisen voor de Rijnvaart, getekend op 17 oktober 1868 te Mannheim, artikel 46, gewijzigd bij de overeenkomst van 20 november 1963, goedgekeurd bij de wet van 4 februari 1967;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het in bijlage bij dit besluit gevoegde besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van de Hongaarse vaarbewijzen klasse A en B en het Hongaarse radarbevoegdheidsbewijs wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010 en treedt buiten werking op 30 maart 2013.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken en de Minister bevoegd voor het Vervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

BIJLAGE BESLUIT 2009-II- 15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart Erkenning van de Hongaarse vaarbewijzen van klasse A en B en het Hongaarse radarbevoegdheidsbewijs Besluit De Centrale Commissie, gelet op haar wens bij te dragen aan de integratie en ontwikkeling van de Europese binnenvaartmarkt, onder verwijzing naar het belang dat zij hecht aan een juridisch kader voor de Rijnvaart dat zo « eenvoudig, duidelijk en geharmoniseerd mogelijk moet zijn », zoals de lidstaten dat in de Verklaring van Bazel van 16 mei 2006 tot uitdrukking hebben gebracht, beseffende dat de erkenning op de Rijn van buiten de Rijnoeverstaten afgegeven vaarbewijzen een maatregel betreft waarmee de verplichtingen van het bedrijfsleven vereenvoudigd kunnen worden en op significante wijze aan de economische dynamiek van de sector kan worden bijgedragen, overwegende dat de erkenning van buiten de Rijnoeverstaten afgegeven vaarbewijzen met prioriteit door de CCR moet worden behandeld, hetgeen een zo snel mogelijke inwerkingtreding van de vereiste wijzigingen van het Patentreglement Rijn op grond van artikel 1.07 van dat reglement rechtvaardigt, handelend overeenkomstig Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Akte van Mannheim, op voorstel van haar Comité sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding, I erkent, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van de in de bijlage bij Besluit 2009-II-16 gevoegde administratieve overeenstemming, de geldigheid op de Rijn van de Hongaarse vaarbewijzen klasse A en klasse B die door de Hongaarse autoriteit krachtens het laatstelijk op 6 maart 2009 door verordening nr. 9/2009 (III.6) KHEM gewijzigde decreet nr. 15/2001 zijn afgegeven, indien aan de volgende aanvullende voorwaarden is voldaan: - voor de geldigheid van deze bewijzen op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage A3 bij het Patentreglement Rijn vermelde model worden overgelegd, - de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijllage B3 van het Patentreglement Rijn voorleggen, dat volgens de door dat Reglement voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd, II erkent, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van de in de bijlage bij Besluit 2009-II-16 gevoegde administratieve overeenstemming, de geldigheid op de Rijn van het Hongaarse radarbevoegdheidsbewijs, dat door de Hongaarse autoriteit krachtens het laatstelijk van 6 maart 2009 door verordening nr. 9/2009(III.6) KHEM gewijzigde decreet nr. 15/2001 is afgegeven.

III neemt, overeenkomstig artikel 1.07 van het Patentreglement Rijn, de wijzigingen van de bij dit besluit gevoegde bijlagen C1 en C2 van het Patentreglement Rijn, aan.

De in de bijlage vermelde wijzigingen gelden van 1 april 2010 tot en met 30 maart 2013, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van de bij Besluit 2009-II-16 gevoegde administratieve overeenstemming.

Bijlage bij het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart Bijlage C1 bij het Patentreglement Rijn komt te luiden:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage C2 bij het Patentreglement Rijn komt te luiden:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 17 oktober 2011 houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^