Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 16 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022385
pub.
16/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001 en 22 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijzigi sluiten, § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijzigi sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, uitgebracht op 2 juni 2010 en 6 oktober 2010;

Gelet op de beslissingen van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen, genomen op 16 juli 2010 en 14 december 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 12 januari 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 17 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 25 mei 2011;

Gelet op het advies 50.018/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 2008, 29 augustus 2009, 7 oktober 2009 en 16 januari 2011 wordt aangevuld met de punten 21° en 22°, luidende : 21° « bloeddrukmeter », klinisch gevalideerde bloeddrukmeters ingeschreven op de gepubliceerde lijst van dablR Educational Trust Limited (www.dableducational.org). 22° « leverancier », leverancier van medische hulpmiddelen en het zelfzorgmateriaal in het kader van de zorgtrajecten en van het programma "educatie en zelfzorg" en die erkend is door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3. De opname van bloeddrukmeters op de lijst gebeurt na een evaluatie door de Raad.

Voor deze evaluatie verwijst de Raad naar de gepubliceerde lijst van dablR Educational Trust. »

Art. 3.1° In hoofdstuk 2, Afdeling 6, § 1 van deel 1 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt het volgende middel ingevoegd : ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH (IJSFABRIEK STROMBEEK) 2° de punt 1° wordt aangevuld met de volgende vermeldingen : Installatie door de leverancier :

Cat. Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-522

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

31,80

31,80

0,00

0,00


3° de punt 2°, a) wordt aangevuld met de volgende vermeldingen : Huurgeld en onderhoud :

Cat. Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-530

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

90,10

90,10

0,00

0,00


Bevochtiger voor eenmalig gebruik :

Cat.

Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-548

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

5,51

5,51

0,00

0,00


Art. 4.In hoofdstuk 2, afdeling 7 van deel 1 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt het volgende middel ingevoegd :

Critère Criterium

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Base de remboursement Vergoedingsbasis * (euro)

B

7108699

INFUSOR LV 7 ELASTOMEERPOMP 1 x 12 INFUSOR LV 7 POMPE ELASTOMERE 1 x 12 (BAXTER SA)

30,4400


Art. 5.In deel 1 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk 3 ingevoegd, luidende : « HOOFDSTUK 3. - Lijst van de vergoedbare diagnostische middelen. »

Art. 6.In hoofdstuk 3 van deel 1 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende : « Afdeling 1. - Bloeddrukmeters A. Er wordt aan de apothekers een maximale tegemoetkoming vanwege de verzekering voor geneeskundige verzorging toegekend voor de aflevering van een bloeddrukmeter aan de rechthebbenden die opgenomen zijn in een « zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ».

De tegemoetkoming mag worden verleend voor zover de huisarts van de rechthebbende of een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier op het voorschrift « zorgtraject chronische nierinsufficiëntie » of de afkorting « ZTN » heeft vermeld.

Het maximum bedrag van de tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro incl. btw.

Het bedrag bevat de apotheekprijs van het toestel, de btw, de Recupelbijdrage, de Bebatbijdrage en de waarborg.

De maximum tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter mag nooit het werkelijke bedrag overschrijden en kan slechts één maal per rechthebbende toegekend worden.

De eventueel bijkomende kost die voorvloeit uit het verschil tussen de apotheekprijs van het apparaat en het maximale bedrag van de tegemoetkoming is ten laste van de rechthebbende.

Als er een toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 18 euro.

Deze tegemoetkoming wordt ook toegestaan aan de andere leveranciers evenals aan de ziekenhuisapotheker die aan de rechthebbenden uit een rusthuis voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis aflevert.

Een bloeddrukmeter kan slechts eenmaal per rechthebbende worden voorgeschreven en afgeleverd.

B. Enkel bloeddrukmeters die opgenomen zijn op de volgende lijst komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) Apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2512812 7105463*

DIAGNOSTEC EW 3106 Teleflex medical

61,41 €

1,41 €

2513174 7108368*

DIAGNOSTEC EW 3109 Teleflex medical

68,30 €

8,30 €

2739324 7108343*

SAA-102 IXSys

60 €

00,00 €

2342681 7105489*

TENSOVAL DUO CONTROL Paul Hartman

67,55 €

7,55 €

2342699 7105471*

TENSOVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

67,55 €

7,55 €

2638732 7108608*

OMRON M2 (HEM-7117-E) M Manchet MSH

55,00 €

00,00 €

2742518 7108616*

OMRON M2 (HEM-7117-E) L Manchet MSH

60,00 €

00,00 €

2743813 7108624*

OMRON M3 (HEM-7200-E) M Manchet MSH

70,00 €

10,00 €

2746089 7108632*

OMRON M3 (HEM-7200-E) L Manchet MSH

75,00 €

15,00 €

2743920 7108640*

OMRON M6 Comfort (HEM-7221-E) met comfort manchet (M+L) MSH

78,00 €

18,00 €


C. Het bedrag van het honorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier bedraagt P 8,89 incl. btw.

Dit bedrag omvat de geleverde dienst door de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier met inbegrip van de informatie voor de rechthebbende over de noodzaak om regelmatig de bloeddruk te meten en over het onderhoud, het kalibreren van de bloeddrukmeter en de btw.

Art. 7.Punt c) van het artikel 7ter en punt A.A4. van hoofdstuk VI van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen worden geschrapt.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^