Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 08 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2011205534
pub.
08/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer ter ondertekening van Uwe Majesteit een ontwerp tot besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven voor te leggen. Dit besluit heeft in de eerste plaats betrekking op de uitvoering van de artikelen 17bis, 2e streepje, en 17ter, § 4, van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het is dringend noodzakelijk dat België zich zo snel mogelijk van een stelsel voor de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties voorziet om aan de behoeften van zijn bevolking op het gebied van de veiligheid en aan zijn internationale verbintenissen inzake fysieke beveiliging en nucleaire veiligheid tegemoet te komen.

De vaststelling dat terroristische activiteiten overal ter wereld blijven voortduren, en de vrees voor risico's op sabotage, diefstal of andere kwaadwillige handelingen tegen het kernmateriaal en de nucleaire installaties, hebben inderdaad geleid tot toegenomen eisen op het gebied van de fysieke beveiliging van de Staten die kernmateriaal leveren.

Daarenboven kadert de opstelling van een dergelijk fysiek beveiligingsstelsel binnen onze verbintenis voor een multilateraal stelsel inzake nucleaire non-proliferatie.

De wetgever, zich bewust zijnde van deze vereisten, heeft op 2 april 2003 de fundamenten gelegd voor een fysiek beveiligingsstelsel, waarvan de modaliteiten in uitvoeringsbesluiten kunnen worden gespecificeerd.

Dit ontwerpbesluit dat het in hoofdzaak mogelijk maakt om de veiligheidszones van de installaties en de vervoerbedrijven (voertuigen inbegrepen) te bepalen, alsook de voorwaarden om ze te betreden, kan beschouwd worden als een geheel met de drie volgende ontwerpbesluiten bestaat : - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden; - het ontwerp van koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten; - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties.

Dit laatste ontwerpbesluit is hoofdzakelijk bedoeld om de minimale beschermingsniveaus, de verplichtingen van de exploitanten, de erkenningprocedures voor de opgestelde beveiligingssystemen en de maatregelen betreffende het verlies van kernmateriaal, te bepalen.

Dit ontwerp tot besluit poogt een antwoord te geven op een dubbele behoefte : ten eerste, het voorkomen van de risico's op kwaadwillige handelingen die schade kunnen toebrengen aan het kernmateriaal en nucleaire installaties; ten tweede, op een meer passende wijze tegemoetkomen aan de eisen van de internationale gemeenschap inzake de non-proliferatie en de nucleaire beveiliging.

Ingevolge het feit dat de terroristische activiteiten overal ter wereld blijven voortduren, dringt de noodzaak zich op om het fysiek beveiligingsstelsel van ons kernmateriaal en onze nucleaire installaties te versterken ten einde deze doeltreffender te beschermen tegen risico's op sabotage, diefstal of andere kwaadwillige handelingen. Want een sabotageactie gericht tegen een nucleaire installatie of tegen kernmateriaal tijdens zijn gebruik, productie, opslag of vervoer kan tot een radiologische blootstelling leiden die de aanvaardbare normen overschrijdt of tot het vrijkomen van radioactieve stoffen die, zowel op ons grondgebied als op dat van de aangrenzende landen, aanzienlijke schade aan de gezondheid van de bevolking, van de werknemers evenals aan het leefmilieu kunnen aanrichten.

Daarenboven kan diefstal of elk ander ongeoorloofd bezit van kernmateriaal eveneens bijdragen tot de productie van al dan niet explosieve kernwapens of van een nucleair explosief tuig. Onze verbintenissen voor de non-proliferatie van kernwapens verplichten ons ertoe deze risico's te voorkomen.

De definiëring, in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven, van « veiligheidszones » (d.w.z. plaatsen waar zich materiaal en/of documenten bevinden waaraan een veiligheidsrang werd toegekend, of plaatsen waaraan een veiligheidsrang werd toegekend omwille van de fysieke beveiliging), evenals de voorwaarden om ze te betreden vormen, samen met de categorisering van het materiaal en de evaluatie van de dreiging, de basis van elk fysiek beveiligingsstelsel. Het is op deze basis dat de beveiligingsniveaus die op het kernmateriaal, de installaties en het nucleair vervoer van toepassing zijn, evenals de categoriseringsnormen voor de nucleaire documenten kunnen worden bepaald.

De categorie van het materiaal bepaalt de categorisering van de veiligheidszones waarin het wordt gebruikt, geproduceerd of opgeslagen. Er bestaan vier soorten zones die materiaal kunnen bevatten : de beveiligde zone (categorie III), de beschermde zone (categorie II), de hoogbeschermde zone (categorie I), de zeer hoogbeschermde zone (categorie I met toekenning van de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM - NUC »). Hieraan wordt een vijfde zone toegevoegd : de vitale zone waar zich uitrustingen, voorzieningen, systemen, of om het even welke andere elementen bevinden waarvan de sabotage rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen leiden tot radiologische gevolgen die onaanvaardbaar zijn voor de werknemers, de bevolking of het leefmilieu (artikel 2, §§ 2 tot 6).

In het algemeen heeft het publiek geen toegang tot een nucleaire installatie, deze moet trouwens omringd zijn met een fysieke barrière, voorzien van een toegangscontrolepost (externe perimeter). Daarenboven dient men zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de personen die toegang hebben tot het kernmateriaal en tot de lokalen die dit materiaal bevatten. De betrouwbaarheidsgaranties die door deze personen moeten worden verstrekt, zijn des te belangrijker naarmate het prolifererend vermogen van het materiaal hoger is. Dit is de reden waarom het in een nucleaire installatie onontbeerlijk is om te beschikken over houders van een veiligheidsmachtiging, afgeleverd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Elke persoon die zich binnen de interne perimeter van een installatie begeeft (fysieke barrière of gebouw gelegen binnen de externe perimeter waarin zich één of meerdere van de hogervermelde veiligheidszones bevinden) moet op zijn minst houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « VERTROUWELIJK ». Indien de installatie niet voorzien is van een interne perimeter, dan mogen enkel die personen die op zijn minst houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « VERTROUWELIJK » zich binnen de externe perimeter begeven (artikel 2, § 7).

Zoals artikel 4 van dit ontwerp tot besluit er op wijst, zijn uitzonderingen op deze bepalingen uitdrukkelijk en limitatief voorzien door of uit hoofde van artikel 8bis van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten ingevoerd bij de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten tot wijziging van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en haar uitvoeringsbesluit.

De minimale machtigingsniveaus om een zone te betreden, zijn de volgende : beveiligde zone, niveau « VERTROUWELIJK »; beschermde zone, hoogbeschermde zone, vitale zone, niveau « GEHEIM »; zeer hoog beschermde zone, niveau « ZEER GEHEIM ».

Daarenboven zijn de meest gevoelige zones van de installatie (hoog beschermde zone, zeer hoog beschermde en vitale zone) enkel toegankelijk voor een beperkt aantal hiertoe gemachtigde personen (artikel 2, §§ 4 tot 6).

Het nationaal of internationaal vervoer van kernmateriaal wordt in twee groepen opgesplitst.

Groep A bestaat uit het vervoer van kernmateriaal van categorie I, met inbegrip van het materiaal waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM - NUC » werd toegekend en het niet-bestraald kernmateriaal van categorie II. Groep B bestaat uit het vervoer van bestraald kernmateriaal van categorie II en van materiaal van categorie III. De diverse fasen van de voorbereiding en de organisatie van een vervoer waarvoor de toegang tot het kernmateriaal (te onderscheiden van de toegang tot de coli) vereist is, evenals van het wegvervoer, worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigde personen die houder zijn van het niveau "VERTROUWELIJK", voor groep B, van het niveau "GEHEIM" voor groep A (behalve voor het kernmateriaal van categorie I waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM - NUC » zou zijn toegekend en waarvoor het niveau "ZEER GEHEIM" vereist is).

Er dient uitleg te worden gegeven bij de veiligheidsmachtiging die vereist wordt door §§ 1 tot 8, van artikel 3, voor bepaalde categorieën van personen die meewerken aan de organisatie, de voorbereiding of de begeleiding van het nucleair vervoer of die bepaalde nucleaire transporten uitvoeren. Deze vereiste heeft meer bepaald betrekking op : - de personen die aan de diverse fasen van de voorbereiding en de organisatie van een vervoer deelnemen waarvoor de toegang tot kernmateriaal vereist is (§§ 2 tot 4); hieruit vloeit voort dat de veiligheidsmachtiging in dat opzicht niet vereist is uit hoofde van die bepaling om deel te nemen aan de aspecten inzake de voorbereiding van het vervoer waarvoor de toegang tot kernmateriaal niet vereist is; - de personen die wegvervoer verrichten ( §§ 5, 1e lid, § 6 en § 8, 1e lid); - de persoon die specifiek belast is met de begeleiding van een vervoer via de lucht, de spoorwegen, de zee of de binnenwateren (§ 5, 2e lid, § 7, § 8, 2e lid).

Bijgevolg is een veiligheidsmachtiging niet vereist uit hoofde van deze §§ 1 tot 8 voor de andere personen van het nucleair vervoerbedrijf.

Er dient te worden vermeld dat het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden de personen waarop deze §§ 1 tot 8 betrekking hebben, uit zijn werkingssfeer uitsluit (zie artikel 1, § 3, van dat ontwerpbesluit).

Het vervoer van groep A dat via de zee, de binnenwateren, de lucht of de spoorwegen wordt uitgevoerd, wordt steeds begeleid door ten minste één persoon met het hiertoe vereiste machtigingsniveau.

In uitzonderlijke omstandigheden (bv. : een verhoogd dreigingsniveau, een clausule verbonden met de uitvoering van een commercieel contract, de eisen van derde staten of van een groep van staten bij de invoer van kernmateriaal) kan de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de begeleiding door ten minste één persoon met een machtiging van het niveau « VERTROUWELIJK » opleggen voor het vervoer van groep B dat via de lucht-, de zee, de binnenwateren of de spoorwegen wordt uitgevoerd (artikel 3 § 7).

Bij het lucht-, zee-, binnenwater- of spoorwegvervoer is er dus voorzien dat dit vervoer door hiertoe gemachtigde personen begeleid wordt, of kan worden, maar er niet door wordt uitgevoerd; de reden voor deze uitzondering ligt in het feit dat het uiterst moeilijk, zelfs onmogelijkheid is om te eisen dat het ganse luchtvaart-, zeevaart-, binnenvaart- of spoorwegpersoneel dat bij een nucleair vervoer intervenieert, gemachtigd zou zijn. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de minimale externe beveiligingsniveaus die door het Verdrag inzake externe beveiliging van het kernmateriaal voorzien worden (artikel 3, §§ 7 en 8).

De inwerkingtreding is voortaan voorzien zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad of ten laatste op 1 oktober 2012. Bovendien werd het artikel 17 van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties dat betrekking heeft op de inwerkingtreding zodanig aangepast dat een gelijktijdige inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen die de rechtsgrond vormen voor de vier koninklijke besluiten betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties alsook de andere bepalingen van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten die ten laatste op 1 oktober 2012 in werking moeten treden, mogelijk wordt.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE 17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de categorisering en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 17bis, tweede streepje, vervangen door de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten, en artikel 17ter, § 4, vervangen door de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten.

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 8bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij voornoemde wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten;

Gelet op de voorstellen van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle verstuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken op 20 december 2005, 28 april 2008 en 18 maart 2011;

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 28;

Overwegende dat de vertegenwoordigster van de Eerste Minister op het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid op 15 februari 2011 heeft bevestigd dat het advies van het Comité niet meer nodig was, gezien het advies dat op 10 juli 2009 werd overgemaakt;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2007 en 6 juli 2009;

Gelet op het schrijven van de Minister van Klimaat en Energie van 19 november 2009 waarbij aan de Minister van Binnenlandse Zaken, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2009 een schatting van de financiële impact wordt overgemaakt voor de overheidsinstanties waarover de Minister van Klimaat en Energie zijn voogdij uitoefent;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van de Begroting, gegeven op 28 april 2011;

Gelet op het advies 49.677/2 van de Raad van State, gegeven op 7 juin 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de wet van 24 juli 1984 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, en van de bijlagen, opgemaakt te Wenen en te New York op 3 maart 1980;

Overwegende de wet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag sluiten houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Definities Voor de doelen van dit besluit, dient te worden verstaan onder : - Afgevaardigde voor de fysieke beveiliging : de natuurlijke persoon aangesteld, afhankelijk van het geval, overeenkomstig artikel 6, § 5 of artikel 7, § 5, van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties; - Externe perimeter : de perimeter bepaald door een fysieke barrière, voorzien van een wachtpost, waarbinnen de nucleaire installatie gelegen is en toegang voor het publiek niet toegestaan is; - Interne perimeter : a) fysieke barrière voorzien van een toegangscontrolesysteem, gelegen binnen de externe perimeter, die één of meerdere veiligheidszones omsluit die in artikel 2, §§ 2 tot 6, vermeld worden;b) gebouw voorzien van een toegangscontrolesysteem, gelegen binnen de externe perimeter, dat één of meerdere veiligheidszones omsluit die in artikel 2, §§ 2 tot 6, vermeld worden; - de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten : de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; - de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten : de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 2.Definiëring en categorisering van de veiligheidszones van de nucleaire installatie en definiëring van de machtigingsniveaus vereist om deze te betreden § 1. De hierna gedefinieerde veiligheidszones bevinden zich binnen de externe perimeter. § 2. Het gebruik, de productie en de opslag van kernmateriaal van categorie III vinden plaats in een « beveiligde zone ». De veiligheidsrang « VERTROUWELIJK - NUC » wordt aan deze zone toegekend.

De toegang tot de beveiligde zone is beperkt tot personen gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « VERTROUWELIJK ». § 3. Het gebruik, de productie en de opslag van kernmateriaal van categorie II vinden plaats in een « beschermde zone ». De veiligheidsrang « GEHEIM - NUC » wordt aan deze zone toegekend. De toegang tot de beschermde zone is beperkt tot die personen gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ». § 4. Het gebruik, de productie en de opslag van kernmateriaal van categorie I vinden plaats in een zone gelegen binnen een beschermde zone. Deze zone wordt « de hoogbeschermde zone » genoemd. De veiligheidsrang « GEHEIM - NUC » wordt aan deze zone toegekend. De toegang tot de hoogbeschermde zone is beperkt tot een beperkt aantal personen aangewezen door de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging, gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, en houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ». De toegang van iedere andere persoon die een veiligheidsmachtiging van dit niveau bezit, maar die geen toelating heeft om de hoogbeschermde zone te betreden, is onderworpen aan het uitdrukkelijk akkoord van de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging. § 5. Het gebruik, de productie en de opslag van kernmateriaal van categorie I waaraan overeenkomstig artikel 17ter, § 3, tweede lid, van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM - NUC » werd toegekend, vinden plaats in een zone die zich binnen de hoogbeschermde zone bevindt. Deze zone wordt de « zeer hoogbeschermde zone » genoemd.

De veiligheidsrang « ZEER GEHEIM - NUC » wordt aan deze zone toegekend. De toegang tot de zeer hoogbeschermde zone is beperkt tot een beperkt aantal personen aangewezen door de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging, gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, en houder van een veiligheidsmachtiging van het niveau « ZEER GEHEIM ». De toegang van iedere andere persoon die een veiligheidsmachtiging van dit niveau bezit, maar die geen toelating heeft om de zeer hoogbeschermde zone te betreden, is onderworpen aan het uitdrukkelijke akkoord van de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging. § 6. De uitrustingen, de systemen, voorzieningen of ieder ander element waarvan de sabotage rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen leiden tot radiologische gevolgen die de internationaal erkende radiologische normen voor de werknemers, de bevolking of het leefmilieu overschrijden, worden in « vitale zones » geplaatst. De veiligheidsrang « GEHEIM - NUC » wordt aan deze zone toegekend. De vitale zones bevinden zich binnen de beschermde zone of op elke andere plaats die een beschermingsniveau geniet dat minstens gelijk is aan dat van de beschermde zone. De toegang tot de vitale zones is beperkt tot een beperkt aantal personen aangewezen door de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging, gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, en houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ». De toegang van iedere andere persoon die een veiligheidsmachtiging van dit niveau bezit, maar die geen toelating heeft om de vitale zones te betreden, is onderworpen aan het uitdrukkelijke akkoord van de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging. § 7. De veiligheidsrang « VERTROUWELIJK - NUC » wordt aan de interne perimeter toegekend. Bij het ontbreken van een interne perimeter, wordt deze veiligheidsrang aan de externe perimeter toegekend.

De toegang : a) tot de interne perimeter;b) bij het ontbreken van een interne perimeter, tot de externe perimeter; is enkel toegelaten voor personen gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « VERTROUWELIJK ».

Art. 3.Definiëring en categorisering van de veiligheidszones van nucleaire vervoerbedrijven, met inbegrip van de nucleaire transportvoertuigen, en definiëring van de machtigingsniveaus vereist voor het organiseren, voorbereiden, uitvoeren of begeleiden van nucleaire vervoer § 1. Het nationaal of internationaal vervoer van kernmateriaal wordt opgesplitst in twee groepen.

Groep A bestaat uit het nationaal en internationaal vervoer van kernmateriaal van categorie I, met inbegrip van het kernmateriaal van categorie I waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM- NUC » werd toegekend in toepassing van artikel 17ter, § 3, van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten en uit het nationaal en internationaal vervoer van niet-bestraald kernmateriaal van categorie II. Groep B bestaat uit het nationaal en internationaal vervoer van bestraald kernmateriaal van categorie II en van kernmateriaal van categorie III. § 2. Onverminderd paragraaf 4 worden de diverse fasen van de organisatie en de diverse voorbereiding van een vervoer van groep A waarvoor de toegang tot het kernmateriaal vereist is, uitgevoerd door personen gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ». § 3. De diverse fasen van de organisatie en de voorbereiding van een vervoer van groep B waarvoor de toegang tot het kernmateriaal vereist is, worden uitgevoerd door personen gemachtigd overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « VERTROUWELIJK ». § 4. De diverse fasen van de organisatie en de voorbereiding van een vervoer van kernmateriaal van categorie I waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM- NUC » wordt toegekend in toepassing van artikel 17ter, § 3, van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten waarvoor de toegang tot het kernmateriaal vereist is, worden uitgevoerd door personen die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd zijn en houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « ZEER GEHEIM ». § 5. Onverminderd § 8, eerste lid, wordt elk vervoer van groep A dat over de weg plaatsvindt, uitgevoerd door personen die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd zijn en houder zijn van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ».

Onverminderd § 8, tweede lid, wordt elk vervoer van groep A dat plaats vindt door de lucht, over de spoorwegen, over zee of de binnenwateren, begeleid door ten minste één persoon die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd is en houder is van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « GEHEIM ». § 6. Elk vervoer van groep B dat over de weg plaatsvindt, wordt uitgevoerd door personen die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd zijn en houder zijn van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « VERTROUWELIJK ». § 7. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle eisen dat een vervoer van groep B dat plaatsvindt door de lucht, over de spoorwegen, over zee of de binnenwateren, begeleid wordt door ten minste één persoon die hiertoe overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd is en houder is van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau « VERTROUWELIJK ». § 8. Elk vervoer over de weg van kernmateriaal van categorie I waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM- NUC » wordt toegekend in toepassing van artikel 17ter § 3 van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten, wordt uitgevoerd door personen die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd zijn en houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « ZEER GEHEIM ».

Elk vervoer door de lucht, over de spoorwegen, over zee of de binnenwateren van kernmateriaal van categorie I waaraan de veiligheidsrang « ZEER GEHEIM- NUC » wordt toegekend in toepassing van artikel 17ter § 3 van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten, wordt begeleid door ten minste één persoon die overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten gemachtigd is en houder is van een veiligheidsmachtiging van het niveau « ZEER GEHEIM ». § 9. Een definitieve veiligheidsrang wordt niet aan gebouwen of delen van gebouwen van een nucleair vervoerbedrijf of aan haar voertuigen toegekend. Deze veiligheidsrang wordt bepaald door het kernmateriaal of de documenten die zij tijdelijk bevat.

Art. 4.Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien door of uit hoofde van artikel 8bis van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, is het niemand toegestaan om toegang te hebben tot kernmateriaal of tot veiligheidszones die gecategoriseerd zijn als « ZEER GEHEIM-NUC », « GEHEIM-NUC », « VERTROUWELIJK-NUC » indien hij geen houder is van een veiligheidsmachtiging van het overeenstemmende niveau, respectievelijk « ZEER GEHEIM », « GEHEIM » en « VERTROUWELIJK » en indien hij de toegang niet nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie of zijn opdracht.

Art. 5.Uitzonderingsbepaling Dit besluit is niet van toepassing op de nucleaire installaties van de Krijgsmacht en op het nationaal of internationaal vervoer van kernmateriaal, bevolen of vergund door de Minister van Landsverdediging.

Art. 6.Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand die volgt op deze van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, of ten laatste op 1 oktober 2012.

Art. 7.Uitvoeringsbepaling Onze Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^