Koninklijk Besluit van 17 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 200.727,60 EUR in het kader van de afwerking van de restauratie van de Sint-Jans-de-Doper kerk en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 afgesloten tussen de Fede

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017013688
pub.
19/10/2017
prom.
17/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013688

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


17 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 200.727,60 EUR in het kader van de afwerking van de restauratie van de Sint-Jans-de-Doper kerk en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 afgesloten tussen de Federale Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en inzonderheid op artikel 1-01-5;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bij akte nr. 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Gelet op de dading van 11 april 2017 waarbij Beliris, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de nv PIT ANTWERPEN afstand deden van geding en van rechtsvordering aangaande het rechtsgeschil aanhangig voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met rolnummer AR 2010/10354/A. Gelet op het feit dat in functie van artikel 3 van deze dading de nv PIT ANTWERPEN een bedrag stortte aan Beliris ter waarde van 200.727,60 EUR. Gelet op het dat in functie van artikel 5 van deze dading, Beliris deze som aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek zal overmaken middels onderhavige subsidie.

Gelet op het feit dat het bedrag van 200.727,60 EUR door de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek enkel en alleen mag aangewend worden voor de afwerking van de restauratie van de Sint-Jans-de-Doper kerk.

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 augustus 2017.

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een facultatieve subsidie van tweehonderdduizend en zevenhonderd zevenentwintig euro en zestig cent, (200.727,60 EUR) wordt toegekend aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. § 2. De subsidie wordt geboekt bij de basisallocatie 33.55.22.63.21.19 van het budget van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het begrotingsjaar 2017.

Art. 2.§ 1. Na goedkeuring van onderhavige subsidie en publicatie in het Belgisch Staatsblad zal Beliris de subsidie uitbetalen aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. § 2. De subsidie van 200.727,60 EUR zal door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek enkel en alleen aangewend worden voor de financiering van overheidsopdrachten voor de afwerking van de restauratie van de Sint-Jans-de-Doper kerk. § 3. De organisatie van de overheidsopdrachten vernoemd in § 2 hierboven gebeurt met naleving van de reglementering overheidsopdrachten.

De bestelbonnen waarvan sprake hieronder in artikel 3, § 1 dienen betrekking te hebben op overheidsopdrachten dewelke geplaatst werden met respect van de reglementering overheidsopdrachten, zo niet zijn zij niet opeisbaar.

Art. 3.§ 1. Conform artikel 5.3 van de dading van 11 april 2017: De gemeente zal binnen de 2 jaar na ontvangst van de subsidie een kopij versturen aan Beliris van de bestelbonnen inzake de overheidsopdrachten van diensten, werken of leveringen voor de afwerking van de Sint-Jans-de-Doper kerk. Indien dit niet gebeurt, dan moet de gemeente het bedrag terugbetalen aan Beliris. De gemeente heeft evenwel de mogelijkheid om per aangetekend schrijven aan Beliris een aanvraag in te dienen om de termijn van 2 jaar omwille van gegronde redenen te verlengen. Deze aanvraag tot verlenging gebeurt voor het verstrijken van de geldende termijn. Beliris kan deze aanvraag tot verlenging enkel weigeren bij wege van gegronde reden. § 2. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord Beliris, met kantoren in Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.De Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^