Koninklijk Besluit van 17 oktober 2019
gepubliceerd op 30 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019015124
pub.
30/10/2019
prom.
17/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015124

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (hierna: wet van 11 februari 2019) heeft voor belastingplichtigen die bezoldigingen van werknemers of bedrijfsleiders betalen of toekennen, een expliciete verplichting ingevoerd om ook bedrijfsvoorheffing in te houden op de voordelen die aan hun werknemers of bedrijfsleiders worden betaald toegekend door een verbonden buitenlandse vennootschap.Deze verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden geldt voor de vanaf 1 maart 2019 betaalde of toegekende voordelen. De betrokken schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing zullen de vanaf die datum betaalde of toegekende voordelen automatisch ook moeten vermelden op de fiches die ze bij toepassing van de artikelen 92 en 93 van het KB/WIB 92 aan de administratie en de verkrijger van de inkomsten bezorgen (gewoonlijk de fiches 281.10 of 281.20).

Voor de voordelen die door een buitenlandse verbonden vennootschap zijn betaald of toegekend in de periode van 1 januari 2019 tot 28 februari 2019, was er nog geen verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden. Die inkomsten moeten bij toepassing van artikel 22 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten wel worden vermeld op een fiche die vóór 1 maart 2020 via elektronische weg aan de administratie wordt meegedeeld.

Artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten bepaalt dat de Koning het model van die fiche vastlegt.

De gegevens die bij toepassing van artikel 22 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten moeten worden meegedeeld aan de administratie, zullen in de klassieke fiches geïntegreerd worden. Op die manier vermijdt men bv. dat er voor één verkrijger van bezoldigingen van werknemers of bedrijfsleiders desgevallend twee fiches moeten worden opgemaakt voor het inkomstenjaar 2019. Niets belet dat de in de periode van 1 januari 2019 tot 28 februari 2019 door een buitenlandse verbonden vennootschap toegekende voordelen daarbij bv. worden ondergebracht in een aparte rubriek van de fiche die ze bij toepassing van artikel 92 van het KB/WIB 92 aan de administratie moeten bezorgen om de controle op overeenstemming met de aangiftes in de bedrijfsvoorheffing (bv. inzake de grondslag voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing) te vergemakkelijken.

De fiche zal overeenkomstig artikel 22, § 1, derde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten vóór 1 maart 2020 aan de administratie moet worden bezorgd. Dezelfde termijn geldt ook voor de klassieke fiches (artikel 93 KB/WIB 92). Net zoals dit geldt voor de klassieke fiches, zal er ook een afschrift van de fiche die bij toepassing van artikel 22, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten vóór 1 maart 2020 aan de administratie moet worden bezorgd, vóór diezelfde datum aan de verkrijger van de inkomsten moet worden bezorgd. Dit afschrift kan op papier of via elektronische weg worden bezorgd (artikel 93 KB/ WIB 92). 'In tegenstelling tot wat de Raad van State voorstelt, wordt artikel 57, WIB 92 niet als rechtsgrond aangehaald. De bezoldigingen in kwestie vormen immers geen beroepskosten voor de onderneming die ertoe gehouden is de fiche in te dienen.' Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 66.480/1/V VAN 9 SEPTEMBER 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 22, § 1, VIERDE LID, VAN DE WET VAN 11 FEBRUARI 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten HOUDENDE FISCALE, FRAUDEBESTRIJDENDE, FINANCIELE ALSOOK DIVERSE BEPALINGEN" Op 24 juli 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege* verlengd tot 9 september 2019, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen".

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 3 september 2019. De kamer was samengesteld uit Eric Brewaeys, kamervoorzitter, Wouter Pas en Koen Muylle, staatsraden, Johan Put, assessor, en Wim Geurts, griffier. Het verslag is uitgebracht door Dries Van Eeckhoutte, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wouter Pas, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 september 2019. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan Voorafgaande opmerking 2.Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat de bevoegdheid van de regering beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.

Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking en rechtsgrond 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn gedelegeerde het model vastlegt van de in artikel 22, eerste en tweede lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten `houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen' bedoelde fiche (artikel 1, eerste lid).Het ontwerp bepaalt eveneens dat de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn gedelegeerde kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde fiche kan worden geïntegreerd in de fiches die bij toepassing van artikel 92 KB/WIB 92 voor het inkomstenjaar 2019 moeten worden bezorgd. Desgevallend kan de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn gedelegeerde tevens bepalen onder welke voorwaarden dat gebeurt (artikel 1, tweede lid). Ten slotte bepaalt het ontwerp dat een afschrift van de in artikel 1 bedoelde fiche vóór 1 maart 2020 op papier of langs elektronische weg eveneens wordt bezorgd aan de verkrijger van de bezoldiging (artikel 2). 4.1 Artikel 1, eerste lid, en tweede lid, eerste zin, van het ontwerp vinden rechtsgrond in artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten, wat betreft de eerste zin van het tweede lid in samenhang gelezen met artikel 57 WIB 92. 4.2 Artikel 1, tweede lid, tweede zin, en artikel 2 van het ontwerp vinden daarentegen geen afdoende rechtsgrond in deze in het tweede lid van de aanhef aangewezen wetsbepaling.

Voor artikel 2 van het ontwerp kan wel een beroep worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning beschikt op grond van artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten.

Artikel 1, tweede lid, tweede zin, van het ontwerp moet derhalve worden weggelaten, en de aanhef moet worden aangevuld met een verwijzing naar artikel 57 WIB 92.

Onderzoek van de tekst Artikel 1 5. Een delegatie van verordenende bevoegdheid aan een ambtenaar die geen politieke verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van een democratisch verkozen vergadering, is in beginsel ontoelaatbaar, omdat afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van de eenheid van verordenende macht en aan het beginsel van de politieke verantwoordelijkheid van de ministers. In de tekst van artikel 1 van het ontwerp dienen dan ook telkens de woorden "of zijn gedelegeerde" te worden geschrapt.

Artikel 2 6. In artikel 2 van het ontwerp moet worden verduidelijkt dat het gaat om "een afschrift van de aan de FOD Financiën bezorgde fiche, bedoeld in artikel 1, eerste lid". De griffier, De voorzitter, W. Geurts E. Brewaeys _______ Nota (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, artikel 22, § 1, vierde lid;

Overwegende dat de zaken waarvoor geen nieuw initiatief van de Regering is vereist en die met het oog op de continuïteit van het gezag door de Uitvoerende Macht moeten worden behandeld, omdat anders een voor de burger nadelig vacuüm zou ontstaan, in lopende zaken moeten worden voortgezet;

Overwegende dat het gaat om een louter uitvoeringsbesluit van een bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;

Gelet op advies nr. 66.480/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gegevens die op de in artikel 22, eerste en tweede lid, van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen bedoelde fiche moeten opgenomen worden, worden geïntegreerd in de fiches die bij toepassing van artikel 92 KB/WIB 92 voor het inkomstenjaar 2019 moeten worden bezorgd.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973. Wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 22 maart 2019.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^