Koninklijk Besluit van 17 september 2000
gepubliceerd op 07 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het koninklijk besluit van 7 mei 19

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022650
pub.
07/10/2000
prom.
17/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1999 en 24 december 1999 en op artikel 35, § 4, gewijzigd bij de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid gegeven op 28 april 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 juni 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat onderhavige bepalingen op 1 april 2000 in werking treden en dat de betrokken werknemers dan ook dringend alle zekerheid moeten bekomen over de toepassing van deze vermindering vanaf deze datum;

Het verzoek om spoedbehandeling is ook gemotiveerd door de omstandigheid dat onderhavig besluit tot doel heeft technische verduidelijkingen in de berekening van de vermindering aan te brengen door het invoeren van afrondingsregels en de problemen waarmee de Rijksdienst voor sociale zekerheid thans geconfronteerd wordt op te lossen aangezien de definitie van sommige begrippen interpretatieproblemen stellen aan werkgevers en sociale secretariaten;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, vierde lid, wordt vervangen als volgt : « Z = H/J .X ; Z wordt tot op het tweede cijfer na de komma afgerond, 0,005 wordt naar boven afgerond. » 2° § 1, 1°, zevende lid, wordt aangevuld als volgt : « In dit geval levert de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid het bewijs dat de wekelijkse arbeid van de voltijdse werknemer over minder dan vijf dagen per week is gespreid.» 3° § 1, 2°, derde lid, wordt aangevuld als volgt : « Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond.» 4° § 2, 1°, b., 2), wordt aangevuld als volgt : « , W/J wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. » 5° § 2, 1°, b., 3), wordt aangevuld als volgt : « , W/H wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. Bovendien wordt S tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. » 6° § 2, 1°, c., 3), wordt aangevuld als volgt : « R(t) wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. »

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, vierde lid, wordt vervangen als volgt : « Z = H/J .X ; Z wordt tot op het tweede cijfer na de komma afgerond, 0,005 wordt naar boven afgerond. » 2° § 1, 1°, zevende lid, wordt aangevuld als volgt : « In dit geval levert de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid het bewijs dat de wekelijkse arbeid van de voltijdse werknemer over minder dan vijf dagen per week is gespreid.»; 3° § 1, 2°, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond.» 4° In § 2, 1°, a), wordt het getal "131.105" vervangen door het getal "134.425"; 5° § 2, 1°, b), 2°, wordt aangevuld als volgt : « , W/J wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond.» 6° § 2, 1°, b), 3°, wordt vervangen als volgt : « 3° voor de deeltijdse werknemers : « S = W/H .13 - U , W/H wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. Bovendien wordt S tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond. » . 7° § 2, 1°, c), 3°, wordt vervangen als volgt : « 3° S is groter dan S1 en kleiner dan of gelijk aan S2 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2000.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^