Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 10 oktober 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot verlenging van de financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000600
pub.
10/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot verlenging van de financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 474 van 28 oktober 1986 en 502 van 31 december 1986 en bij de wetten van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en 21 december 1994;

Gelet op de wetten van de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd door de wet van 21 december 1994, inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 72;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 september 1997 en 4 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de dringende noodzaak om zo vlug mogelijk het bedrag van de diverse financiële hulp vast te leggen die de gemeenten kunnen krijgen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 18 juli 2005;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten en tot een maximum bedrag van 247.893,52 euro, kent de Minister van Binnenlandse Zaken voor het jaar 2005 een subsidie toe aan de gemeenten die hij heeft aangeduid, en dit overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 10 april 1995 gewijzig bij de koninklijke besluiten van 8 september 1997 en 4 mei 1999 inzonderheid. Deze subsidie is bestemd voor de verwezenlijking van initiatieven inzake inbraakpreventie, over dewelke een contract werd gesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken gemeenten.

Art. 2.Deze uitgaven zullen worden aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld overeenkomstig artikel 1, § 2quater, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 3.De steden en gemeenten moeten uiterlijk op 31 maart 2006 aan de Minister van Binnenlandse Zaken alle verantwoordingsstukken verstrekken. Bij niet naleving van dit besluit en van de door de Minister van Binnenlandse Zaken in toepassing van dit besluit vastgestelde voorwaarden, evenals, in voorkomend geval, bij niet naleving van de voorwaarden die werden opgenomen in het krachtens dit besluit met de Minister van Binnenlandse Zaken afgesloten contract, zal de financiële tegemoetkoming integraal of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Art. 4.De verdeling van de middelen aan de gemeenten die hiervoor in aanmerking komen, is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^