Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 03 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003705
pub.
03/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe enerzijds in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92) bepalingen in te lassen naar aanleiding van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal en anderzijds voormeld koninklijk besluit tot uitvoering te actualiseren rekening houdend met de wijzigingen die werden aangebracht door sommige bepalingen van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen (met name met betrekking tot de technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen), door sommige bepalingen van de programmawet van 2 augustus 2002 (tax shelter) en door sommige bepalingen van de wet van 24 december 2002 (met betrekking tot de investeringsreserve).

BESPREKING VAN DE ARTIKELEN Artikel 1 Dit artikel in ontwerp voegt in hoofdstuk I van het KB/WIB 92 een afdeling XXVIIquater 1 in die de artikelen 734quinquies tot 734septies omvat en met als titel « Aftrek voor risicokapitaal ».

In de artikelen 205ter, § 6, tweede lid, 205quater, § 7, en 236, WIB 92, die in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werden ingelast met de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal is bepaald dat sommige toepassingsmodaliteiten door de Koning na overleg in de Ministerraad zullen worden vastgesteld.

Nieuw artikel 734quinquies , KB/WIB 92 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 205ter, § 1, eerste lid, WIB 92, stemt, om de aftrek voor risicokapitaal voor een belastbaar tijdperk te bepalen, het in aanmerking te nemen risicokapitaal, onder voorbehoud van het bepaalde in de §§ 2 tot 7 van dit artikel, overeen met het bedrag van het eigen vermogen van de vennootschap, aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk, en dat overeenkomstig de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen werd bepaald en voor het bedrag waarvoor die bestanddelen op de balans voorkomen.

Het overeenkomstig het voormeld eerst lid bepaald risicokapitaal wordt verminderd met de fiscale netto waarde aan het einde van het voorgaande belastbare tijdperk : a) van de eigen aandelen en de financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan, en b) van de aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om krachtens de artikelen 202 en 203, WIB 92, van de winst te worden afgetrokken. Het overeenkomstig § 1 van voormeld artikel 205ter, WIB 92, bepaalde risicokapitaal wordt overeenkomstig de §§ 2 tot 5 van hetzelfde artikel verder verminderd met bepaalde bestanddelen. Wanneer de vennootschap over een of méér inrichtingen in het buitenland beschikt waarvan de inkomsten zijn vrijgesteld krachtens overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, bepaalt voormelde § 2 van artikel 205ter, WIB 92, ter dat het overeenkomstig § 1 van ditzelfde artikel bepaalde risicokapitaal wordt verminderd met het positieve verschil tussen enerzijds de nettowaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse inrichtingen, met uitzondering van de aandelen bedoeld in artikel 205ter, § 1, tweede lid, WIB 92, en anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het eigen vermogen van de vennootschap en die op deze inrichtingen aanrekenbaar zijn.

Bij artikel 205ter, § 6, WIB 92, wordt, wanneer de in aanmerking te nemen bestanddelen tijdens het belastbaar tijdperk wijzigen, het in aanmerking te nemen risicokapitaal om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de boekhoudkundige realiteit naargelang het geval vermeerderd of verminderd met het bedrag van de wijzigingen, berekend als gewogen gemiddelde en worden deze wijzigingen geacht te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan.

Wat echter de wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk betreft van de bestanddelen die op buitenlandse inrichtingen aanrekenbaar zijn bepaalt artikel 205ter, § 6, tweede lid, WIB 92, dat die in aanmerking worden genomen onder de voorwaarden en volgens de regels bepaald door de Koning bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit.

Met de inlassing van het nieuwe artikel 734quinquies, KB/WIB 92, wordt het risicokapitaal van bestanddelen die op buitenlandse inrichtingen aanrekenbaar zijn naar gelang van het geval vermeerderd of verminderd met het bedrag van deze wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk, berekend als gewogen gemiddelde en waarbij de wijzigingen geacht worden te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan.

Nieuw artikel 734sexties , KB/WIB 92 In artikel 205quater, § 1, WIB 92, wordt bepaald dat de aftrek voor risicokapitaal gelijk is aan het overeenkomstig artikel 205ter, WIB 92, bepaalde risicokapitaal vermenigvuldigd met een tarief dat met inachtneming van de §§ 2 tot 6 van voormeld artikel 205quater, WIB 92, wordt bepaald.

In § 7 van voormeld artikel 205quater, WIB 92, is voorzien dat de Koning bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de regels bepaalt voor de berekening van de aftrek voor risicokapitaal voor het eerste belastbare tijdperk van een vennootschap en wanneer het belastbare tijdperk langer of korter is dan twaalf maanden.

Met de inlassing van het nieuwe artikel 734sexties , § 1, KB/WIB 92, voor het eerste belastbare tijdperk van een vennootschap, wordt het in aanmerking te nemen risicokapitaal als beginwaarde van dit belastbare tijdperk bepaald met inachtneming van alle bestanddelen vermeld in artikel 205ter, §§ 1 tot 5, WIB 92, bij de oprichting van deze vennootschap.

Met de inlassing van het nieuwe artikel 734sexties , § 2, KB/WIB 92, in geval van een belastbaar tijdperk dat meer of minder dan twaalf maanden duurt, wordt het percentage bedoeld in artikel 205quater, §§ 1 tot 6, WIB 92, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan driehonderd vijfenzestig.

Nieuw artikel 734septies , KB/WIB 92 Overeenkomstig artikel 236, WIB 92, kunnen de in artikel 227, 2°, WIB 92, bedoelde belastingplichtigen de aftrek voor risicokapitaal genieten voor het risicokapitaal dat bestemd is voor hun Belgische inrichtingen en voor hun in België gelegen onroerende goederen en rechten met betrekking tot dergelijke goederen volgens de voorwaarden en regels die de Koning bepaalt bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit.

Met de inlassing van het nieuwe artikel 734septies , KB/WIB 92, kunnen de belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2°, WIB 92, de aftrek voor risicokapitaal genieten ofwel indien zij een jaarrekening opmaken en een boekhouding voeren conform de verplichting voorzien bij de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen ofwel als zij vrijwillig een boekhouding voeren die in overeenstemming is met de regels die door deze wetgeving zijn vastgesteld voor de bijkantoren van de buitenlandse vennootschappen bedoeld in artikel 92, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, die geen aanspraak kunnen maken op de vrijstelling waarin deze bepaling voorziet.

Artikel 2 Dit artikel in ontwerp actualiseert artikel 74 van het KB/WIB 92 om rekening te houden met diverse bepalingen die eerder werden ingevoegd in het WIB 92 en die al worden toegepast voor de berekening van de vennootschapsbelasting vanaf de inwerkingtreding van elke van deze bepalingen.

Het 1° van het artikel in ontwerp voegt toe aan de elementen van artikel 74, eerste lid, KB/WIB 92, die niet zijn begrepen in het resultaat van het belastbare tijdperk, vóór dit laatst wordt onderverdeeld volgens bestemming in "reserves", "verworpen uitgaven" en "dividenden" : - de technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen vermeld in artikel 194bis, WIB 92, vanaf 22 juni 1999; - de met betrekking tot de tax shelter sommen vermeld in artikel 194ter, § 4, WIB 92, vanaf aanslagjaar 2004; - de dotaties aan de investeringsreserve vermeld in artikel 194quater, WIB 92, vanaf aanslagjaar 2004.

Het 2° van het artikel in ontwerp voegt de met betrekking tot de tax shelter definitief vrijgestelde en in artikel 194ter, WIB 92, vermelde sommen aan de in artikel 74, tweede lid, 1°, KB/WIB 92, vermelde lijst van vrijgestelde elementen van het gereserveerde resultaat toe, vanaf aanslagjaar 2004.

Artikelen 3 en 4 In de memorie van toelichting van de wet van 22 juni 2002 tot invoering van belastingaftrek voor risicokapitaal werd gepreciseerd dat de aftrek voor risicokapitaal plaats vindt na de aftrek voor definitief belaste inkomsten en voor de recuperatie van eerdere verliezen en de investeringsaftrek en dat zulks door de Koning zal worden gepreciseerd door het KB/WIB 92 te wijzigen.

Deze artikelen in ontwerp voegen een artikel 77bis in de in het KB/WIB 92 voorzien vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting in. Het nieuwe artikel 77bis voorziet dat de aftrek voor risicokapitaal plaatsvindt op het saldo van de winst na de aftrek van de definitief belaste inkomsten en vóór de recuperatie van eerdere verliezen en de investeringsaftrek.

Artikel 5 De bepalingen van dit besluit treden in werking vanaf de inwerkingtredingdata van de bovengenoemde overeenkomende wettelijke bepalingen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op : - artikel 194bis, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999; - artikel 194ter, ingevoegd bij de programmawet van 2 augustus 2002, vervangen door de programmawet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004; - artikel 194quater, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002; - artikelen 205ter en 205quater, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005; - artikel 236, opgeheven bij de wet van 30 januari 1996 en hersteld bij de wet van 22 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), inzonderheid op : - artikel 74, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1998; - artikel 78;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 24 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 juli 2005;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat : - artikel 13 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen, erin voorziet dat de in artikel 194bis vermelde technische voorzieningen van de verzekeringsondernemingen mogen worden vrijgesteld vanaf 22 juni 1999; - artikel 2, 9°, van de wet van 17 mei 2004 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, een § 4bis invoegt die voorziet dat de in §§ 2 tot 4 van artikel 194ter bedoelde winst tijdelijk en definitief kan worden vrijgesteld vanaf het aanslagjaar 2004; - artikel 6 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, erin voorziet dat de in §§ 1 tot 4 van artikel 194quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde winst kan worden vrijgesteld vanaf het aanslagjaar 2004; - de toepassing van de artikelen 6, 7 en 14 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, de bepaling door de Koning van de in artikelen 205ter, § 6, tweede lid, 205quater, § 7 en 236, WIB 92, bedoelde criteria en modaliteiten noodzakelijk maakt; - dientengevolge zo spoedig mogelijk de noodzakelijke aanpassingen aan het KB/WIB 92 dienen te worden aangebracht met de voornoemde bepalingen;

Gelet op het advies nr 38.846/2/V van de Raad van State gegeven op 22 augustus 2005 in uitvoering van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVIIquater1 ingevoegd die de artikelen 734quinquies tot 734septies omvat, luidende als volgt : « Afdeling XXVIIquater1. - Aftrek voor risicokapitaal (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 205ter, § 6, tweede lid, 205quater, § 7, en 236)

Art. 734quinquies.Wanneer de netto boekwaarde van de in artikel 205ter, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde activabestanddelen en passivabestanddelen tijdens het belastbaar tijdperk wijzigt, wordt het overeenkomstig artikel 205ter, §§ 1 tot 5 van hetzelfde Wetboek bepaalde risicokapitaal naar gelang van het geval vermeerderd of verminderd met het bedrag van deze wijzigingen, berekend als gewogen gemiddelde en waarbij de wijzigingen geacht worden te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan.

Art. 734sexties.§ 1. Voor het eerste belastbare tijdperk van een vennootschap, wordt het in aanmerking te nemen risicokapitaal als beginwaarde van dit belastbare tijdperk bepaald met inachtneming van alle bestanddelen vermeld in artikel 205ter, §§ 1 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bij de oprichting van deze vennootschap. § 2. Indien een belastbaar tijdperk meer of minder dan twaalf maanden duurt, wordt het tarief vastgesteld overeenkomstig artikel 205quater, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan driehonderd vijfenzestig.

Art. 734septies . De belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 kunnen de aftrek voor risicokapitaal genieten indien zij een jaarrekening opmaken en een boekhouding voeren conform de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen. In deze gevallen wordt de aftrek voor risicokapitaal bepaald op grond van deze jaarrekening en de boeken.

In de gevallen waarin deze wetgeving de belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° van hetzelfde Wetboek niet verplicht een jaarrekening op te maken en een boekhouding te voeren, genieten zij toch de aftrek voor risicokapitaal als zij vrijwillig een boekhouding voeren die in overeenstemming is met de regels die door deze wetgeving zijn vastgesteld voor de bijkantoren van de buitenlandse vennootschappen bedoeld in artikel 92, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, die geen aanspraak kunnen maken op de vrijstelling waarin deze bepaling voorziet. »

Art. 2.In artikel 74 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A.de woorden "en 194" worden vervangen door de woorden ", 194 en 194bis";

B. de woorden ", 194 en 194bis" worden vervangen door de woorden "en 194 tot 194quater"; 2° het tweede lid, 1°, wordt met een vijfde streepje aangevuld, luidende : « - de sommen die overeenkomstig artikel 194ter, §§ 2 tot 4, van hetzelfde Wetboek, tijdelijk zijn vrijgesteld, voor zover de in §§ 4 en 4bis van hetzelfde artikel bedoelde voorwaarden zijn vervuld;».

Art. 3.In hetzelfde besluit in hoofdstuk I, afdeling XXVIII, wordt een artikel 77bis ingevoegd, luidende als volgt : «

Art. 77bis.De in de artikelen 205bis tot 205septies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 omschreven aftrek voor risicokapitaal wordt, tot het bedrag van de restwinst na toepassing van artikel 77 afgetrokken. »

Art. 4.In artikel 78 van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikelen 74 tot 77" vervangen door de woorden "artikelen 74 tot 77bis".

Art. 5.De bepalingen van dit besluit treden in werking vanaf aanslagjaar 2007, met uitzondering van : - artikel 2, 1°, A dat van toepassing is vanaf 22 juni 1999; - artikel 2, 1°, B en 2°, dat van toepassing is met ingang van het aanslagjaar 2004

Art. 6.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^