Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 18 oktober 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in de wet op de ziek

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022825
pub.
18/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 44, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, en 69, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1988, 14 januari 2002 en 27 april 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 23 juni 1998 en 15 maart 2000;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 12 juli 2001 en 14 juli 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 13 juli 2005;

Gelet op het advies nr. 38.883/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, evenals in de artikelen 1 en 3, § 1, van hetzelfde besluit, wordt het woord « zware » geschrapt.

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vevangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.Artikel 6, § 1, eerste en derde lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan zij moeten voldoen, is niet van toepassing.

In afwijking tot artikel 6, § 1, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 25 april 1997, moet de dienst die wordt uitgebaat door een associatie op meerdere vestigingsplaatsen, een gezamenlijk diensthoofd hebben.

De associatie bedoeld in het tweede lid, moet uitgebaat worden door een afzonderlijke rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 69, tweede lid, van voornoemde gecoördineerde wet. »

Art. 3.In de bijlage van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In B, I, 1.1. worden de woorden « een lineaire versneller » vervangen door de woorden « tenminste twee lineaire versnellers »; 2° B wordt aangevuld met de volgende rubriek : « VI.Aantal nieuwe patiënten per jaar.

Het aantal nieuwe patiënten per jaar moet tenminste 500 bedragen. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^