Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 26 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds bru

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202380
pub.
26/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds brugpensioen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 Halftijds brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 3 oktober 2003 onder het nummer 67877/CO/120.01) Inleiding Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 van de jaren 2003-2004 voor de werklieden (werksters) van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers;

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1994;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 betreffende het voltijds brugpensioen in de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers;

Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden (werksters) tewerkgesteld in een voltijds arbeidsstelsel ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, alsook op de werkgevers die hen tewerkstellen en die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01).

Onder "voltijds arbeidsstelsel" moet het arbeidsstelsel worden verstaan : bedoeld in hoofdstuk III - Arbeidstijd en rusttijd, van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971).

Draagwijdte van de overeenkomst

Art. 2.De aanvullende vergoeding ingevoerd door voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad wordt toegekend aan de werknemers bedoeld in artikel 1, voor zover zij de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt op het ogenblik dat hun prestatievermindering aanvangt. De werklieden (werksters) die met hun werkgever overeenkomen om hun prestaties halftijds te verminderen kunnen dit stelsel genieten. Dit akkoord wordt schriftelijk vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978).

Voorwaarden om recht te hebben op de aanvullende vergoeding

Art. 3.De werknemers bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst hebben recht op de aanvullende vergoeding op voorwaarde : - dat zij de werkloosheidsvergoeding genieten waarin voorzien is voor deze categorie werknemers door de reglementering inzake werkloosheidsverzekering; - dat zij in de loop van de 12 maanden, te berekenen van datum tot datum, die de vermindering van hun arbeidsprestaties onmiddellijk voorafgaan, ten dienste zijn geweest van dezelfde onderneming, in een voltijds arbeidsstelsel zoals bepaald in artikel 1 van deze overeenkomst; - dat het aantal arbeidsuren van het deeltijdse arbeidsstelsel, na vermindering, per arbeidscyclus gemiddeld gelijk is aan de helft van het aantal arbeidsuren van een normaal voltijds arbeidsstelsel in de onderneming.

Bedrag en betaling van de aanvullende vergoeding

Art. 4.De aanvullende vergoeding wordt berekend en aangepast zoals aangeduid in de artikelen 5 tot 10 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 5.De betaling van de aanvullende vergoeding en van de eventuele hoofdelijke bijdrage is ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers". Hiertoe dienen de werkgevers gebruik te maken van het gepaste formulier dat kan worden verkregen ten zetel van het fonds, rue de Bruxelles 41 te 4800 Verviers.

De administratieve richtlijnen van de raad van beheer van het fonds moeten worden nageleefd. De administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst worden vastgelegd door de raad van beheer van het fonds.

Overgang naar voltijds brugpensioen

Art. 6.De betrokken werkman (werkster) kan de aanvullende vergoeding genieten voor sommige oudere werknemers in geval van ontslag, onder de voorwaarden bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 betreffende voltijds brugpensioen in de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers.

Als hij/zij de leeftijd voor voltijds brugpensioen op dat ogenblik niet heeft bereikt, mag de opzeggingstermijn pas aanvangen de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke hij (zij)deze leeftijd heeft bereikt of op elk ander ogenblik waarin is voorzien en dat is toegestaan door de reglementering ter zake.

Art. 7.Ingeval de werkman (werkster) de bepalingen van artikel 6 kan genieten, wordt de aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van ontslag berekend alsof hij (zij)zijn (haar) arbeidsprestaties niet had verminderd.

Hiertoe wordt het brutoloon van de werknemer betreffende zijn halftijdse prestaties vermenigvuldigd met twee.

Slotbepalingen

Art. 8.De moeilijkheden inzake algemene interpretatie van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld door de raad van beheer van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers" met verwijzing naar en in de geest van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 9.Deze overeenkomst is geldig voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2004. Zij wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de wetten en de besluiten een dergelijk brugpensioenstelsel toestaan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^