Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 19 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202890
pub.
19/12/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004 Nationaal akkoord 2003-2004 (Overeenkomst geregistreerd op 18 mei 2004 onder het nummer 71233/CO/219)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen.

Voor het begrip bediende moet worden verwezen naar de definitie die reeds vermeld is voor de materies behandeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst : - hetzij in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen; - hetzij in de overeenkomsten of in verband met de gebruiken die bestaan op het niveau van de ondernemingen van de sector.

Bij ontstentenis daarvan zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing op de mannelijke en vrouwelijke bedienden die een functie uitoefenen die behoort tot de beroepenclassificatie vastgesteld in de artikelen 2 tot 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1978, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 september 1978.

Art. 2.Werkzekerheid 2.1. Verlenging van de bestaande werkzekerheidsclausule Tijdens de duur van dit akkoord ontslaat geen enkele onderneming om economische en/of technische redenen.

Indien er zich echter uitzonderlijke omstandigheden voordoen, die een invloed kunnen hebben op de tewerkstelling, brengt de onderneming de voorzitter van het paritair comité hiervan onmiddellijk op de hoogte.

De toestand wordt vervolgens op het meest gepaste niveau onderzocht om naar een oplossing te zoeken.

In ieder geval mag er niet worden ontslagen vooraleer de sociale gesprekspartners alle mogelijke tewerkstellingsbehoudende maatregelen hebben uitgeput, zoals onder meer het brugpensioen, het tijdskrediet, de deeltijdse arbeid, het vrijwillig vertrek, de opleiding, de herplaatsing, de interne of externe overplaatsing, enz...

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht tot verbreking om dringende redenen of om persoonlijke of professionele redenen. 2.2. Bijkomende werkzekerheidsclausule A. Principe In geen enkele onderneming zal overgegaan worden tot meervoudig ontslag vooraleer andere tewerkstellingsbehoudende maatregelen uitgeput zijn. Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2004.

B. Procedure Wanneer zich echter onvoorzienbare en onvoorziene economische en/of financiële omstandigheden zouden voordoen, zal de volgende overlegprocedure worden nageleefd : - Wanneer de werkgever voornemens is over te gaan tot ontslag van meerdere bedienden, dat als meervoudig ontslag kan worden beschouwd, licht hij voorafgaandelijk de ondernemingsraad, of, bij ontstentenis, de syndicale delegatie in. - In geval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat, licht hij voorafgaandelijk, schriftelijk en tegelijkertijd zowel de betrokken bedienden in alsook de voorzitter van het paritair comité. - Binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de bediendevertegenwoordigers, dienen partijen op ondernemingsvlak de besprekingen te starten over de maatregelen die terzake kunnen worden genomen. - Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan wordt binnen de acht kalenderdagen na het vaststellen van een niet-akkoord op ondernemingsvlak, beroep gedaan op het paritair comité op initiatief van de meest gerede partij. - Ingeval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat in de onderneming, kan, binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de bedienden en aan de voorzitter van het paritair comité, dezelfde overlegprocedure worden ingeleid op initiatief van de vakbondsorganisaties die de bedienden vertegenwoordigen.

C. Sanctie Wanneer de procedure niet conform zou zijn nageleefd, zal een bijdrage van 1 800 EUR per ontslagen bediende gestort worden aan het opleidingsfonds "Opleidings- en Tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende nijverheid van Brabant" (OBMB-FEMB).

In geval van betwisting wordt beroep gedaan op het paritair comité op vraag van de meest gerede partij.

De afwezigheid van een werkgever op de in deze procedure voorziene bijeenkomst van het paritair comité wordt beschouwd als een niet-naleving van de bovenstaande procedure.

De werkgever kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een bevoegde afgevaardigde behorende tot zijn onderneming.

De sanctie is eveneens van toepassing op de werkgever die een unaniem advies van het paritair comité niet toepast.

D. Definitie Onder "meervoudig ontslag" wordt verstaan : elk ontslag, met uitzondering van ontslag om dringende redenen, dat in de loop van een periode van zestig kalenderdagen een aantal bedienden treft dat ten minste 10 pct. bedraagt van het gemiddelde bediendebestand onder arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimum van 3 bedienden voor ondernemingen met minder dan 30 bedienden. Ook ontslagen ingevolge een faling of een sluiting vallen onder toepassing van deze definitie.

Art. 3.Koopkracht 3.1. Loonsverhoging Met ingang van 1 januari 2004 wordt aan de ondernemingen een overdraagbaar budget van 1 pct. van de loonmassa van de bedienden ter beschikking gesteld. Over deze aanwending kan enkel op ondernemingsvlak onderhandeld worden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "loonmassa" begrepen : de totaliteit van de brutowedden (met inbegrip van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie, de ploegenpremies, het overloon, enz...) en de desbetreffende sociale lasten (werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid en andere sociale lasten) van de bedienden.

De ondernemingen en hun syndicale delegatie voor bedienden kunnen op hun vlak onderhandelen over de aanwending van deze enveloppe van 1 pct. van de loonmassa van de bedienden.

Deze enveloppe mag aangewend worden voor de financiering van bijkomende voordelen, loonsverhogingen of andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden.

In een onderneming zonder syndicale delegatie dient de eventuele onderhandeling uit de monden in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Indien voor 31 januari 2004 dit ondernemingsoverleg niet uitmondt in een ondernemingsakkoord of een collectieve arbeidsovereenkomst, worden alle effectieve bruto-wedden van de bedienden verhoogd met 1 pct. vanaf 1 januari 2004. 3.2. Nationale minimumweddeschalen De nationale minimumweddeschalen, die vanaf 1 april 2003 van toepassing zijn zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1978, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 september 1978 worden vanaf 1 januari 2004 verhoogd met 2 pct. 3.3. Aanvullend pensioen Vanaf 1 januari 2005 zal jaarlijks een premie gelijk aan 12 maal 0,25 pct. van de bruto-maandwedde van de maand januari van het betrokken jaar betaald worden voor de verhoging van een op ondernemingsvlak bestaand aanvullend pensioenstelsel of de instelling ervan in ondernemingen waar dit nog niet bestaat.

De kost van deze premie van 0,25 pct. zal niet aangerekend worden op een eventueel akkoord voor 2005-2006.

Art. 4.Eindejaarspremie Het bedrag van de sectorale minimum-eindejaarspremie, zoals bepaald in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1978, zal vanaf 2004 ook pro rata temporis toegekend worden aan bedienden met een anciënniteit van minstens 6 maanden in de onderneming, zowel voor bedienden onder contract van bepaalde duur als van onbepaalde duur, met uitzondering van ontslag om dringende redenen.

Aan ondernemingen, die nog geen of geen volledige 13de maand toekennen berekend op basis van de reële brutowedde van de bediende, wordt aanbevolen om hiervoor een verdere stap te zetten.

De kost van deze stap zal aangerekend worden op de enveloppe van 1 pct.

Art. 5.Beroepsopleiding 5.1. Opleidingsinspanning De werkgever verbindt er zich toe om vanaf 1 januari 2004 gemiddeld en globaal 3 dagen per jaar per bediende te besteden aan beroepsopleiding.

Aanbevolen wordt om deze beroepsopleiding maximaal te spreiden tussen de technische en de administratieve bedienden. 5.2. Opleidingsplannen Jaarlijks zal, ter informatie en voor advies, aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging een opleidingsplan worden voorgelegd.

Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging zal jaarlijks vóór 31 maart een opleidingsplan overgemaakt moeten worden aan de voorzitter van het paritair comité. 5.3. Evaluatie In de loop van het laatste kwartaal 2004 zal deze opleidingsinspanning door de ondertekenaars van deze collectieve arbeidsovereenkomst geëvalueerd worden.

Art. 6.Vorming en tewerkstelling van risicogroepen De inhoud van artikel 8 van het nationaal sectoraal akkoord 1993-1994 van 5 juli 1993 betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2004.

De jaarlijkse bijdrage zal 0,10 pct. bedragen in 2003 en in 2004.

Hiertoe zal de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 met betrekking tot de risicogroepen verlengd worden tot 31 december 2004.

De voorzitter van het paritair comité kijkt jaarlijks de lijsten van de betaalde en onbetaalde bijdragen na en zet de nodige stappen om de nog verschuldigde bijdragen te innen. De organisaties vertegenwoordigd in het paritair comité worden hiervan op de hoogte gebracht.

Partijen evalueren jaarlijks de genomen maatregelen voor risicogroepen naar aanleiding van het activiteitenverslag dat het paritair comité aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg moet bezorgen.

Art. 7.Brugpensioen 7.1. De leeftijdsgrens van 58 jaar voor het brugpensioen blijft gehandhaafd voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2005 onder dezelfde voorwaarden en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen : - voor de administratieve bedienden; - voor de technische bedienden, rekening houdend met de arbeidsorganisatie, de kwalificaties en de functies uitgeoefend in de onderneming; - voor alle bedienden, om medische en/of sociale redenen en op voorwaarde dat zij een beroepsverleden van minstens 25 jaar hebben. 7.2. Alle op ondernemingsniveau bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten inzake brugpensioen worden onder dezelfde voorwaarden en met inachtneming van de wettelijke bepalingen verlengd tot 31 december 2005. 7.3. De leeftijd van het brugpensioen van 56 jaar, voor zover de bediende in toepassing van de brugpensioenreglementering 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen en 20 jaar gewerkt heeft in een nachtregeling zoals bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46, wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot 31 december 2004. 7.4. De leeftijd van het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar wordt verlengd tijdens de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2004 onder dezelfde voorwaarden en met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 7.5. Vrijstelling In voorkomend geval vragen de partijen aan de bevoegde Minister een vrijstelling van de vervangingsplicht.

Art. 8.Vakbondsopleiding Het fonds voor vakbondsopleiding, ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985 en 17 juli 1986, wordt behouden voor het jaar 2003 en 2004.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage is gelijk aan 0,4 pct. van 75 pct. van de loonsom van de bedienden.

Art. 9.Versoepeling van de arbeidsorganisatie De bepalingen van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1987 inzake de versoepeling van de arbeidsorganisatie, worden verlengd voor de duur van deze overeenkomst.

Art. 10.Tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten voor woon-werk verkeer- fietsvergoeding De geldende tussenkomsten van de werkgever in het woon-werkverkeer zullen vanaf 2004 beschouwd worden als een fietsvergoeding voor bedienden die zich voor hun woon-werkverkeer met de fiets verplaatsen.

Hiervoor zal de werkgever jaarlijks aan de bedienden, die erom vragen, een attest inzake de toegekende tussenkomst in het woon-werk verkeer overhandigen, om bij de verklaring op eer van de bediende aan de fiscus te voegen.

Art. 11.Tijdskrediet Aan het artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2002 inzake het nationaal akkoord 2002 worden volgende alineas toegevoegd : "In afwijking van het voorgaande gelden vanaf 1 januari 2004 eveneens volgende bepalingen : - de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden in het kader van toegestane afwijkingen op de brugpensioenleeftijd kunnen op hun vlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten die de bovengenoemde grenzen, zowel wat aantal als duur betreft, overschrijdt. - de ondernemingen kunnen via een gemeenschappelijke schriftelijke vraag door de werkgever en de vakbondsafvaardiging bedienden of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging voor bedienden, door de werkgever en zijn bedienden, aan het paritair comité een afwijking vragen op deze sectoraal vastgelegde grenzen, zowel wat aantal als wat duur betreft. Indien deze afwijking unaniem toegestaan wordt door het paritair comité kan de onderneming op haar niveau een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.

De aanvraag tot afwijking dient schriftelijk overgemaakt te worden aan de voorzitter van het paritair comité, die er een afschrift van zal versturen aan de in het paritair comité vertegenwoordigde organisaties.

Ondernemingen waar vóór 1 januari 2001 reeds een hoger percentage bedienden in loopbaanonderbreking bestond, kunnen dit hoger percentage behouden.

De aanvullende vergoeding brugpensioen na een loopbaanvermindering met 1/2 of 1/5 zal berekend worden op basis van een voltijdse wedde.

Art. 12.Terugbetaling van de kosten voor dienstreizen met eigen wagen De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2002 tot opheffing en vervanging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1980 wordt verlengd tot 31 december 2004.

Partijen engageren zich om in de loop van 2004 een grondige evaluatie te maken van de evolutie van de kilometervergoedingen, teneinde een definitieve regeling vast te leggen vanaf 2005 of om bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst te verlengen.

Art. 13.Sociale vrede De sociale vrede in de sector wordt gewaarborgd tijdens de duur van dit akkoord.

Bijgevolg mag op sectoraal niveau of in de ondernemingen geen enkele eis van algemene of collectieve aard worden ingediend die van die aard zou zijn dat de in dit akkood bepaalde verbintenissen van de ondernemingen worden uitgebreid.

Dit akkoord wordt gesloten in een geest van wederzijdse rechten en verplichtingen.

Bijgevolg is de naleving van de verplichtingen van elk van de partijen afhankelijk van de naleving door de andere ondertekenaars van hun verplichtingen.

Art. 14.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd van 1 januari 2003 tot 31 december 2004, tenzij anders werd bepaald.

De bepalingen van artikelen 3, 4, 10 en 11 gelden voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2004. Zij kunnen slechts opgezegd worden mits aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité en met respect van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Art. 15.Algemeen verbindend verklaring Partijen verzoeken de Koning om deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^