Koninklijk Besluit van 17 september 2010
gepubliceerd op 27 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014215
pub.
27/09/2010
prom.
17/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 61bis, § 2, 1°, vervangen bij de wet van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer sluiten;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 48.257/4 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gestandaardiseerde checklist bedoeld in artikel 61bis, § 2, 1°, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, voor het vaststellen van indicaties van tekenen van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1°, van diezelfde wet, stemt overeen met het model opgenomen in bijlage.

Art. 2.De checklist wordt in zijn totaliteit overlopen en alle tekenen die worden vastgesteld, worden erop aangekruist.

Het aankruisen op de checklist van ten minste drie tekenen verdeeld over ten minste twee verschillende rubrieken wordt beschouwd als een indicatie van tekenen van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1°, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 september 2010 betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 17 september 2010 betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^