Koninklijk Besluit van 18 april 2000
gepubliceerd op 18 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012216
pub.
18/08/2000
prom.
18/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 maart 1999;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Aalst, 18 april 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 22 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 30 september 1999.

Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 1999 onder het nummer 49954/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2.Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst : de collectieve arbeidsovereenkomst nr 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.

Art. 3.De in bijlage 1 gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst, wordt aangevuld met de referentiefunctie kelner pensiongasten met referentienummer 206 D.

Art. 4.De in artikel 5 vermelde bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld met de functieomschrijving van de referentiefunctie kelner pensiongasten zoals opgenomen in bijlage van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.In artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt volgende referentiefunctie en haar weging ingevoegd : - in functiecategorie III : Kelner pensiongasten met 60,5 wegingspunten.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 9 december 1998.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 april 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen FUNCTIEOMSCHRIJVING USB Afdeling : Zaal - bediening

Code : HRC. REF. 206 D Functie : kelner pensiongasten Organisatie : Ressorteert rechtstreeks onder de oberkelner/maître d'hotel of de zaakvoerder.

Doel : Bedienen van gerechten en dranken (met een beperkte keuzemogelijkheid) uitsluitend aan de in het logiesverstrekkende bedrijf logerende gasten : mise-en-place, bedienen en afruimen.

Hoofdtaken : 1. Voor de dienst : - mise-en-place van de zaal : schoonmaak (mastiek) van zaalmateriaal of -meubilair, schikt tafels en stoelen, legt linnen;plaatst bestek en vaatwerk; - mise-en-place van het dienstmateriaal; - mise-en-place van salad-bar/ontbijtbuffet, indien nodig vult frigo's aan; - mise-en-place van koffie en toebehoren. 2. Tijdens de dienst : - begeleidt nieuwe pensiongasten naar hun tafel;geeft eventueel eenvoudige toelichtingen bij de vaste menu's, noteert speciale wensen in verband met de menu's en geeft deze door aan de zaakvoerder of keuken; - haalt dranken en maaltijden op, bedient de pensiongasten; - is permanent attent voor de noden van de pensiongasten; geeft klachten in verband met het eten door aan de keuken, de maître d'hotel of de zaakvoerder. 3. Na de dienst : - ruimt de tafels af en doet de mise-en-place voor de volgende dienst; - schikt en bergt het bedieningsmateriaal op; zorgt voor orde en netheid in de zaal met uitzondering van de grondige schoonmaak; - meldt technische defecten (vb. frigo's, koffieapparaat).

CRITERIA Code HRC. REF. 206 D 1. Verantwoordelijkheid is verantwoordelijk voor : - mise-en-place, maaltijden en dranken bedienen, afruimen; - vlotte, correcte, toegewijde en klantvriendelijke dienstverlenging; - respecteren voor interne normen; - vlotte werkvoortgang, efficiënte bedieningsmethode; - persoonlijke hygiëne en voorkomen.

Gevolgen : materiële schade (vb. gebroken vaatwerk), verlies grondstoffen (beperkt), ontevreden pensiongasten. 2. Kennis en kunde - praktische kennis werkzaamheden en bedieningsmethode; - inzicht werkorganisatie voor vlot verloop van bediening. 3. Probleemoplossing - lost eenvoudige problemen zelf op zoniet doet beroep op verantwoordelijke.4. Communicatie en overleg - dienstverlenend en sociabel; - elementaire talenkennis. 5. Vaardigheden - bewegingsvaardigheid : dragen van schotels, glazen, dienbladen, enz.6. Inconvenieten Zwaarte : schotels, glazen, dienbladen enz.dragen;

Houding : rondlopen - belasting van de rug.

Werksfeer : tempodruk tijdens piekperiode bediening.

Risico : geringe kans op uitglijden, struikelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 april 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^