Koninklijk Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2004002139
pub.
27/04/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 82, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993 en 5 september 2002, artikel 83bis, eerste lid, 1° en 4°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993 en 5 september 2002, en artikel 84, §§ 1, 2, 2bis en 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 1 augustus 1975, 21 januari 1987, 12 november 1990, 4 maart 1993, 31 maart 1995, 16 november 2001 en 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op de artikelen 28 en 28bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 20, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1993 en 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 33, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999 en 8 juli 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Justitie, gegeven op 28 april 2004, 27 augustus 2004, 13 september 2004 en 2 maart 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid en van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Raden van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Afdeling I. - Raad van Beroep voor Opperambtenaren

Artikel 1.Worden benoemd in de Raad van beroep voor opperambtenaren : - tot voorzitter : Mevr. Liliane Briers, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; - tot plaatsvervangend voorzitter : de heer Wilfried Decrock, emeritus eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel. Afdeling II. - Interdepartementale Raad van Beroep

Art. 2.§ 1. Worden benoemd tot voorzitter van de Interdepartementale raad van beroep : - in de Nederlandstalige afdeling : de heer Alain Winants, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; - in de Franstalige afdeling : de heer Jean de Codt, raadsheer in het Hof van Cassatie te Brussel. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Interdepartementale raad van beroep : - in de Nederlandstalige afdeling : Mevr. Christiane Van de Putte, vrederechter van het vijfde kanton Gent en de heer Wilfried Decrock, emeritus eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel; - in de Franstalige afdeling : Mevr. Eliane Jockmans, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; - in de afdeling belast met de beroepen van ambtenaren van het Duitse taalstelsel : de heer Philippe Gorlé, raadsheer in het Hof van Beroep te Luik. Afdeling III. - Departementale Raad van Beroep bij de Federale

Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Art. 3.§ 1. Worden benoemd tot voorzitter van de Departementale raad van beroep bij de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie : - in de Nederlandstalige afdeling : de heer Wilfried Decrock, emeritus eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel; - in de Franstalige afdeling : de heer Jean de Codt, raadsheer in het Hof van Cassatie te Brussel. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Departementale raad van beroep bij de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie : - in de Nederlandstalige afdeling : Mevr. Liliane Briers, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel en de heer Diederik Soetemans, advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel; - in de Franstalige afdeling : Mevr. Brigitte Delvigne, arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Doornik en de heer Thierry Werquin, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie te Brussel. Afdeling IV. - Raad van Beroep voor Leidende Ambtenaren van sommige

Instellingen van Openbaar Nut

Art. 4.Worden benoemd in de Raad van beroep voor leidende ambtenaren van sommige instellingen van openbaar nut : - tot voorzitter : Mevr. Micheline Cassiers, substituut-arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Brussel; - tot plaatsvervangend voorzitter : de heer Pierre Oliviers, erevrederechter van het vierde kanton Brussel. HOOFDSTUK II. - Raden van Beroep bij de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat Afdeling I. - Raad van Beroep voor het Leidend Personeel der

Wetenschappelijke Instellingen van de Staat

Art. 5.Worden benoemd in de Raad van beroep voor het leidend personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat : - tot voorzitter : de heer Wilfried Decrock, emeritus eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel; - tot plaatsvervangend voorzitter : Mevr. Micheline Cassiers, substituut-arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Brussel. Afdeling II. - Interdepartementale Raad van Beroep voor het

Wetenschappelijk Personeel der Wetenschappelijke Instellingen van de Staat

Art. 6.§ 1. Worden benoemd tot voorzitter van de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat : - in de Nederlandstalige afdeling : Mevr. Micheline Cassiers, substituut-arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Brussel; - in de Franstalige afdeling : Mevr. Suzanne Leclercq, ere-ondervoorzitter in de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat : - in de Nederlandstalige afdeling : de heer Pierre Romain, emeritus kamervoorzitter in het Arbeidshof te Antwerpen; - in de Franstalige afdeling : de heer Olivier Fabry, toegevoegd politierechter in de Politierechtbank te Namen; - in de afdeling belast met de beroepen van ambtenaren van het Duitse taalstelsel : de heer Rudolf Lennertz, procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Afdeling III. - Raad van Beroep voor het Administratief en Technisch

Personeel van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat

Art. 7.§ 1. Worden benoemd tot voorzitter van de Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat : - in de Nederlandstalige afdeling : de heer Pierre Romain, emeritus kamervoorzitter in het Arbeidshof te Antwerpen; - in de Franstalige afdeling : de heer Jean Russe, kamervoorzitter in het Arbeidshof te Bergen. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat : - in de Nederlandstalige afdeling : Mevr. Ingrid Van Coppenolle, ondervoorzitter in de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en de heer Theodoor Petridis, ere-arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen; - in de Franstalige afdeling :mevrouw Jacqueline Pels, emeritus ondervoorzitter in de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi ; - in de afdeling belast met de beroepen van ambtenaren van het Duitse taalstelsel : Mevr. Andrea Tilgenkamp, eerste substituut-procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Worden opgeheven : - het koninklijk besluit van 18 november 1998 houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep voor opperambtenaren en van de Raad van beroep voor leidende ambtenaren van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 oktober 2000; - het koninklijk besluit van 25 april 2000 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat en van de Raad van beroep voor het toegevoegd vorsingspersoneel en voor het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat; - het koninklijk besluit van 18 mei 2000 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep; - het koninklijk besluit van 4 februari 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van Wetenschapsbeleid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^