Koninklijk Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 18 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het ambtshalve intrekken of schorsen van de erkenning als ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011217
pub.
18/05/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het ambtshalve intrekken of schorsen van de erkenning als ondernemingsloket


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 53 en 61;

Gelet op advies 37.925/1 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « de wet » : de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Art. 2.De schorsing of intrekking van de erkenning van het ondernemingsloket kan slechts ingaan na het betrokken ondernemingsloket gehoord te hebben.

Art. 3.De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend met een aangetekende brief. In de brief houdende schorsing of intrekking, deelt de Minister mee welke ambtenaar hij heeft aangewezen als verantwoordelijke voor de overdracht bedoeld in artikel 5. De beslissing tot schorsing of intrekking wordt bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister kan de schorsing vervroegd opheffen vanaf een door hem bepaalde datum, wanneer hij oordeelt dat de redenen voor de schorsing niet meer bestaan. De opheffing wordt aan het ondernemingsloket meegedeeld per aangetekende brief. De beslissing van de opheffing van de schorsing wordt bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De verzoeken tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de in artikel 43, eerste lid, 2°, van de wet bedoelde verzoeken die bij het ondernemingsloket aanhangig zijn of erbij na de schorsing of de intrekking werden ingediend, evenals in het geval van intrekking, de archieven van het ondernemingsloket, met betrekking op zijn opdracht bedoeld in artikel 43, eerste lid, 1° en 2°, van de wet, worden vanaf de betekening van de beslissing, overgedragen aan de ambtenaar van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, aangewezen in overeenstemming met artikel 3.

Art. 6.De federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, stelt zo spoedig mogelijk de aanvragers van een inschrijving op de hoogte van de schorsing of intrekking. De dienst stuurt hen de dossiers terug waarvoor nog geen definitieve beslissing werd genomen.

Art. 7.Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^