Koninklijk Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 28 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022320
pub.
28/04/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 69, §5, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001 en 22 december 2003, op artikel 191, eerste lid, 15° quater, §1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en op artikel 191, eerste lid, 16°bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het overleg met de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 februari 2005;

Gelet op het advies van de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 28 februari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 1 maart 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 maart 2005;

Gelet op het advies 38.210/1 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b en c van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, beloopt 3.068,956 miljoen euro voor het jaar 2005.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoeld bedrag betreft de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, waarvan de lijsten als bijlage gaan bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten, zowel verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden als aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, met uitzondering van de radioisotopen voor therapeutisch en diagnostisch gebruik, en vers ingevroren plasma virus geïnactiveerd.

Art. 3.Bij de vastlegging van het in artikel 1 vernoemde budget werd rekening gehouden met de hiernavolgende besparingsmaatregelen 2005 voor een totaal bedrag van 240,610 miljoen euro.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Indien de in artikel 3 bedoelde maatregelen niet of niet volledig worden uitgevoerd of indien ze de beoogde besparing niet realiseren dan wordt het principe van neutralisatie, zoals bepaald in artikel 5, toegepast op het in artikel 1 bedoelde budget.

Art. 5.Teneinde rekening te houden met de in artikel 3 bepaalde elementen die hun invloed niet of niet volledig hebben gehad, gebeurt de neutralisatie van de besparingsmaatregelen als volgt : 1° Neutralisatie in functie van het bedrag.Als een maatregel niet tot een vermindering van de uitgaven heeft geleid zoals vooropgesteld bij het vaststellen van het budget, dan wordt het budget verhoogd met het verschil tussen het vooropgestelde bedrag enerzijds en het daadwerkelijk effect anderzijds. Een dergelijke neutralisatie wordt toegepast als het daadwerkelijke effect van een maatregel op de uitgaven achteraf kan nagerekend worden.

Deze vorm van neutralisatie is van toepassing voor de punten 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 vermeld in artikel 3. 2° Neutralisatie in functie van de datum van inwerkingtreding.Als een maatregel niet wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd op een latere datum dan de vooropgestelde datum, dan wordt het budget verhoogd met het verschil tussen het vooropgestelde bedrag enerzijds en het bedrag verminderd pro rata met de vertraging in de uitvoering anderzijds. Een dergelijke neutralisatie wordt toegepast als het daadwerkelijke effect van een maatregel op de uitgaven achteraf niet kan nagerekend worden maar als voor de invoering van de maatregel een precies tijdstip kan vastgesteld worden.

Deze vorm van neutralisatie is van toepassing voor punt 8 vermeld in artikel 3. 3° De maatregelen vermeld in de punten 2, 6 en 7 van artikel 3 zijn niet neutraliseerbaar.

Art. 6.Binnen het in artikel 1 vermelde globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten wordt een deelbudget vastgesteld voor de statines dat 199,100 miljoen euro beloopt voor het jaar 2005.

Art. 7.Bij de vastlegging van het in artikel 6 vernoemde deelbudget werd rekening gehouden met de hiernavolgende besparingsmaatregelen 2005 voor een totaal bedrag van 9,800 miljoen euro.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.Indien de in artikel 7 bedoelde maatregelen niet of niet volledig worden uitgevoerd of indien ze de beoogde besparing niet realiseren dan wordt het principe van neutralisatie, zoals bepaald in artikel 9, toegepast op het in artikel 6 bedoelde deelbudget.

Art. 9.Teneinde rekening te houden met de in artikel 7 bepaalde elementen die hun invloed niet of niet volledig hebben gehad, gebeurt de neutralisatie van de besparingsmaatregelen als volgt : Neutralisatie in functie van het bedrag. Als een maatregel niet tot een vermindering van de uitgaven heeft geleid zoals vooropgesteld bij het vaststellen van het budget, dan wordt het budget verhoogd met het verschil tussen het vooropgestelde bedrag enerzijds en het daadwerkelijk effect anderzijds. Een dergelijke neutralisatie wordt toegepast als het daadwerkelijke effect van een maatregel op de uitgaven achteraf kan nagerekend worden.

Deze vorm van neutralisatie is van toepassing voor de punten 1, 2, 3 en 4 vermeld in artikel 7.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 11.Onze Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^