Koninklijk Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 06 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022370
pub.
06/05/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, inzonderheid op artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 januari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 december 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003 : Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2005, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Middenstand, Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen wordt een artikel 33ter ingevoegd, luidende : «

Art. 33ter.Wanneer een kind bij een privé-persoon geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid, is, onder de hierna beoogde voorwaarden, een bijslag verschuldigd aan de bijslagtrekkende die onmiddellijk voor de plaatsingsmaatregel(en) kinderbijslag voor dat kind ontving.

Het bedrag van deze bijslag wordt vastgesteld als volgt : 23,35 EUR voor het eerste kind; 45,91 EUR vanaf het tweede kind.

Deze bedragen zijn gebonden aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) en schommelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 23.

Artikel 36, § 2, is niet van toepassing voor de betaling van de in dit artikel bedoelde bijslag.

De kennisgeving van de plaatsing aan de bevoegde kinderbijslaginstelling door de administratieve of gerechtelijke overheid die tussenbeide is gekomen bij de plaatsing van het kind, staat gelijk met de vaststelling dat de natuurlijke persoon die de kinderbijslag ontving onmiddellijk voor de plaatsingsmaatregel(en) met betrekking tot het kind werd(en) getroffen, voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de bijslag.

De bevoegde kinderbijslaginstelling beslist over de intrekking van de bijslag als de in voorafgaand lid bedoelde overheid haar er over informeert dat de bijslagtrekkende geen regelmatig contact meer onderhoudt met het kind of geen blijk meer geeft van belangstelling voor het kind. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

De kennisgeving van de plaatsing, zoals bedoeld in artikel 1, die werd gedaan vóór 1 januari 2003, staat gelijk met de vaststelling dat de natuurlijke persoon die de kinderbijslag ontving onmiddellijk voor de plaatsingsmaatregel(en) met betrekking tot het kind werd(en) getroffen, voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de bijslag vanaf 1 januari 2003.

Art. 3.Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, Mevr. G. MANDAILA MALAMBA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^